Изабери језик:
Тема броја

ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОТИВРЕЧНОСТИ

ЕТИЧКИ ИЗАЗОВИ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

Значај теме овог рада мултипликује се тиме што је акценат на етици у савременом друштву и економији, али и њеном актуелношћу. Наиме, етика представља врло актуелну тему, а расправе и дилеме око ње привлаче огромну пажњу различитих заинтересованих страна. Потрошачи као да су све захтевнији у односу на предузећа, а медији такође, као да непрестано задржавају своју пажњу на државним и корпоративним злоупотребама и пропустима свих осталих врста. Истовремено, чини се да и сама предузећа све више признају да нешто што је окарактерисано као етичко заправо може бити добро за пословање. Сходно томе, основни циљ истраживања је сагледавање и оцена етичких изазова и критичних случајева у условима глобализације која значајно мења друштвене и економске односе. За реализацију истраживачког задатка користи се метод посматрања и анализа садржаја, коришћењем релевантне литературе по питању етике и глобализације у савременом друштву. Спроведено истраживање етичких изазова у условима глобализације наводи на закључак како етичка питања и бојазни са којима се данас суочавамо нису више повезани са ограниченим оквирима националних или регионалних сцена. Ова питања добијају глобалне димензије и на тај начин захтевају глобална решења. Потребно је да се осмисле етички прописи који покривају релевантне аспекте. Последично, државе би требало да усвоје и примене овакве прописе и правила, јер је то најефикасније средство да се заштите њихови грађани, национални интереси и глобално окружење од опасности слободног тумачења етике од стране међународних корпорација.
.

кључне речи:

Референце

  1. Ђурђевић Зоран, Вуковић Славиша, „Мигрантска криза и терористичка претња“, Српска политичка мисао, број 4/2016, год. 23. vol. 54, стр. 217-232.
  2. Ђурђевић Зоран, Радовић Ненад, Криминалистичка оператива, Криминалистичко полицијска академија, Београд, 2015.
  3. Клевернић Александар, „Развој глобализма као економског феномена и његов утицај на пољопривредну политику Европске уније“, Српска политичка мисао, број 4/2016, год. 23. vol. 54, стр. 153-168.
  4. Милановић Бранко, Глобална неједнакост, Академска књига, Нови Сад, 2016.
  5. Цвијановић Драго, Михаиловић Бранко, Пејановић Радован, Пословна етика и комуницирање, монографија, Институт за економику пољопривреде, Београд, 2012.
  6. Bauman Zygmunt, Postmodern Ethics, Blackwell, Oxford, 1993.
  7. Beauchamp Tom, Bowie Norman, Ethical Theory and Business, 6th ed., Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall, 2001.
  8. Bowie Norman, Business Ethics: A Kantian Perspective, Oxford: Blackwell, 1999.
  9. Brown Marwin, The Ethical Process: An Approach to Disagreements and Controversial Issues, 3rd ed., Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall, 2003.
  10. Dobson Andrew, „Environment Sustainabilities: An Analysis and a Typology“, Environmental Politics, 5(3), 1996, стр. 401-428.
  11. Donaldson Thomas, „Values in Tension: Ethics Away from Home“, Harvard Business Review (Sep-Oct), 1996, стр. 48-62.
  12. MacIntyre Alasdair, After Virtue: A Study in Moral Theory, 2nd ed. Notre Dame, 1984.
  13. Mihailović Branko, Cvijanović Drago, „Business ethics and environmental problems“, Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 13, Issue 3, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, 2013, стр. 147-150.
  14. Moore Karl, Lewis David, Birth of Multinational: 2000 Years of Ancient Business History, Copenhagen Business School Press, and More and Lewis, Foundations of Corporate Empire, 1999.
  15. Nozick Robert, Anarchy, State, and Utopia, New York: Basic Books, 1974.
  16. Parker Martin (Ed.), Ethics and organizations, London: Sage, 1998.
  17. Paulson Henry,„The gospel of globalisation: Business leaders must promote the social and economic benefits of liberalization“, Financial Times, November 13, 2001, стр. 20-26.
  18. Rawls John, A theory of justice, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1999.
  19. Scholte Jan Aart, Globalization: A Critical Introduction, London: Macmillan, 2000.
  20. The Report of the World Social Situation 2005: The Inequality Predicament, United Nations Publications, New York, 2005.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2017 УДК 316.32:17 85-100