Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЕПИСТЕМИЧКИ ПРОЦЕДУРАЛИЗАМ КАО МОДЕЛ ДЕМОКРАТСКОГ ОДЛУЧИВАЊА

Сажетак

Предмет овог рада је анализа епистемичког процедурализма као јединственог модела у оквиру делиберативне димензије демократске теорије. У првом делу рада ће бити представљен кратак преглед основних поставки теорије одлучивања на индивидуалном и колективном нивоу. На основу овога, биће истакнута Ероуовa теорема, којa указује на теоријску неодрживост агрегативног концепта демократије. Други део рада ће бити посвећен представљању и разматрању алтернативног, делиберативног концепта демократије, са акцентом на контрасту између његових основних модела, епистемичког и процедуралног. У трећем делу рада ће бити детаљно размотрен модел средњег пута, епистемички процедурализам, који је изложио аутор Дејвид Естлунд (David Estlund). Овај модел ће бити упоређен са претходна два у циљу утврђивања мере у којој у односу на њих отеловљује начела и остварује циљеве делиберативне демократије.

кључне речи:

Референце

  1. Дал Роберт, Демократија и њени критичари, ЦИД, Подгорица, 1999.
  2. Матић Иван, „Општа воља и теорема пороте“, Theoria, Филозофски факултет, Београд, бр. 2/2014, стр.73-86.
  3. Павличић Дубравка, Теорија одлучивања, Економски факултет, Београд, 2014.
  4. Русо Жан-Жак, Друштвени уговор, Филип Вишњић, Београд, 1993.
  5. Ступар Милорад, „Рационалност и демократија“, Трећи програм Радио Београда, Београд, бр. 3-4/2008, стр. 9-28.
  6. Ступар Милорад, Савремене теорије правде, Филозофски факултет, Београд, 2015.
  7. Arrow Kenneth, Social Choice and Individual Values, Yale University, New Haven, 1963.
  8. Barry Brian, “The Public Interest”, Proceedings of the Aristotelian Society, Wiley-Blackwell, New Jersey, vol. 38/1964, стр. 1-38.
  9. Cohen Joshua, “Deliberation and Democratic Legitimacy”, in: Deliberative Democracy (eds. James Bohman, William Rehg), MIT, Massachusetts, 1997, стр. 67-91.
  10. Dahl Robert, A Preface to Democratic Theory, University of Chicago Press, Chicago, 1956.
  11. Estlund David, “Beyond Fairness and Deliberation: The Epistemic Dimension of Democratic Authority”, in: Deliberative Democracy (eds. James Bohman, William Rehg), MIT, Massachusetts, 1997, стр. 173-204.
  12. Grofman Bernard, Feld Scott, “Rousseau’s General Will: A Condorcetian Perspective”, The American Political Science Review, Cambridge University Press, Cambridge, vol. 82/1988, стр. 567-576.
  13. Miller David, “Deliberative Democracy and Social Choice”, Political Studies, Wiley-Blackwell, New Jersey, 40/1992 (Special Issue), стр. 54-67.
  14. Resnik Michael, Choices, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1987.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2017 УДК 321.7:005.311.6 321-338