Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKA, FILOZOFIJA I BEZBEDNOST

ENTOLOŠKA TEORIJA – FILOZOFSKO-NAUČNI PRISTUP BEZBEDNOSTI

Sažetak

U radu se razmatra filozofski i naučni osnov pitanja o bezbednosti. Bezbednost se sagledava u kontekstu antropološkog fenomena. Utvrđuje se da težnja ka opstanku i očuvanju ljudski zadobija artikulaciju pre svega kroz egzistenciju. Ona podstiče sopstvenu artikulaciju u formi intencionalnog interesa koji od opstanka života uopšte, pravi interes specifičan za čoveka kao egzistenciju a to je bezbednost. Bezbednost se na osnovu toga dalje analizira u kontekstu Hobsovog modela prelaska iz tzv. prirodnog stanja u stanje legitimnog društveno-političkog entiteta. Utvrđuje se da je bezbednost bitan posrednik tog prelaženja. Štaviše, analiza vodi zaključku da je bezbednost izvor nadgradnje ljudskog sveta u pravcu razvoja svesti o slobodi.

Ključne reči:

Reference

    • Бодин М. Хуманологија и хуманолошке науке, у „Зборник радова“ Факултет цивилне одбране, Београд, 2002.
    • Ротакер Е., Филозофска антропологија, Веселин Маслеша, Сарајево, 1985.
    • Хајдегер М., Битак и Вријеме, Напријед, Загреб, 1986.
    • Хобс Т., Левијатан, Култура, Београд, 1961.
    • Хусерл Е., Идеја феноменологије, БИГЗ, Београд, 1975.
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2019 1/2019 УДК 321.01:351.86 237-251
ç