Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKOLOŠKE I PRAVNE TEME

EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA ROMSKE POPULACIJE U SRBIJI: POPISI VERSUS ANKETE

Sažetak

U radu se analiziraju rezultati empirijskih istraživanja položaja romske populacije u Srbiji, s posebnim osvrtom na prednosti i nedostatke podataka oficijelnih popisa stanovništva nasuprot anketnim ispitivanjima o osobenostima, problemima i položaju pripadnika romske nacionalne manjine. Komparacija popisnih i anketnih rezultata o broju, obrazovnoj i starosnoj strukturi, prostornoj distribuciji, uslovima stanovanja, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, pokazuje da su razlike u podacima često vrlo velike, što upućuje na neophodnost korišćenja različitih izvora u cilju dobijanja prave slike, kvantitativnih i kvalitativnih informacija o životu, socio-demografskim i kulturnim odlikama Roma. Drugi deo rada analizira rezultate ankete sprovedene krajem 2019. godine u Srbiji na hiljadu ispitanika o tome kako građani Srbije neromske nacionalnosti percepiraju položaj Roma, zatim šta misle o odnosu većinske i romske populacije, o stepenu diskriminacije i etničke distance koja postoji prema Romima, kao i o efikasnosti mera koje država preduzima u cilju poboljšanja uslova u ključnim oblastima života Roma (obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvo i socijalna zaštita). Rezultati tog anketnog istraživanja su od velikog značaja jer pokazuju stepen (ne)informisanosti većinske populacije o položaju Roma, prepoznavanja nejednakosti, diskriminacije i marginalizacije te zajednice, što je između ostalog, važna pretpostavka donošenja i implementacije uspešnih državnih mera na planu dugoročnog i održivog poboljšanja uslova života, društvenog statusa i integracije Roma.

Ključne reči:

Reference

  • Aкциони план за спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома у Републици Србији. 2009.  http://www.inkluzija.gov.rs/?p=19163.
  • Вујовић, Сретен. 2017. „Становање Рома у социјалистичкој Србији, у Становање Рома у Србији: стање и изазови, ур. Тибор Варади и Злата Вуксановић Мацура, 187-201. Београд: САНУ.
  • Вуксановић, Злата, Владимир Мацура, и Сретен Вујовић. 2019. “Интегративни преглед радова о становању и насељима Рома”, у: Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома 1989-2029, 89-117. Београд: САНУ.
  • Јакшић, Божидар. 2015. Роми у Србији између наковња сиромаштва и чекића дискриминације. Земун: Мостарт.
  • Јакшић, Божидар и Горан Башић. 2005.  Уметност преживљавања Где и како живе Роми. Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију.
  • Кнежевић, Александар. 2010. Роми (Цигани) у Београду. Београд: Географски факултет, Универзитет у Београду.
  • Кузмановић, Бора. 1992. „Стереотипије о Ромима и етничка дистанце”, у: Развитак Рома у Југосклавијипроблем и тенденција, ур. Мацура Милош, 153-156. Београд: САНУ
  • Павловић, Марина. 2000. „Услови становања и живота у ромским насељима у Лесковцу“, у: Цигани/Роми у прошлости и данас, ур. Милош Мацура, 243-255. Београд: САНУ.
  • Прокић, Милутин, Владимир Станковић, и Јованка Јанковић. 1993. “Попис становништва као извор података о Ромима”, у Друштвене промене и положај Рома, ур. Милош Мацура и Митровић Александра, 186-195. Београд: САНУ.
  • Радовановић, Светлана и Александар Кнежевић. 2014. Роми у Србији. Београд: Републички завод за статистику.
  • Радушки, Нада. 2015. Идентитет и интеграција Рома у Србији. Београд: Институт за политичке студије.
  • Републички завод за статистику [РЗС]. 2013. Попис становништва, домаћинстава и  станова 2011. години у Републици Србији, Основни скупови становништва – подаци по регионима, Књига пописа 18. Београд: РЗС.
  • Републички завод за статистику [РЗС]. 2012. Попис становништва, домаћинстава и  станова 2011. години у Републици Србији,  Национална припадност, Књига пописа 1, Београд: РЗС.
  • Станковић, Владимир. 1992. „Роми у светлу података југословенске статистике“, у: Развитак Рома у Југославији – проблеми и тенденције, 178-181. Београд: САНУ, Одељење за друштвене науке.
  • Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године. 2016. Београд: Службени гласник РС.
  • Тодоровић, Драган. 2019. „Социолошки и сродни радови објављени у зборницима Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома“, у: Тридесет година рада Одбора за проучавање живота и обичаја Рома  1989-2019, ур. Тибор Варади и Горан Башић, 39-69. Београд: САНУ.
  • Društvo za unapređenje romskih naselja [DURN]. 2002. Pregled romskih naselja Beograda 2002. Beograd: CD-ROM.
  • https://fer.org.rs/ukljucivanje-roma-i-drugih-marginalizovanih-grupa.
  • https://slobodnaevropa.org/a/ manjinske-zajednice-u-srbiji-pocele-pripreme-za-popis-stanovnistva/30743227.html.
  • Ivanov, Andrey, Jaroslav Kling and Justin Kagin. 2012. Integrated Household surveys among Roma population: Оne possible approach  to sampling used in the UNDP World Bank-EC Regional Roma Survey 2011.  Bratislava: United Nations Develompent Programme.
  • Komatina, Slavica. 2017.  Aktuelni problemi obrazovanja Roma u Srbiji. Vršac: Visoka škola strukovnih studija vaspitače Mihailo Pavlov.
  • Koopmans, Ruud. 2005. Contested Citizenship – Immigration and Cultural Diversity in Europe. Minnesota: Minnesota Press.
  • Mirga, Andžej i Mruz Leh. 1997. Romi – Razlike i netolerancija, Beograd: Akapit.
  • Petrović, Mina, Branislava Žarković, Gordan Velev, Osman Balić, Katarina Arambašić Pivić, i Dušan Damjanović. 2012. Održivo stanovanje za Rome  u Srbiji. Beograd: Palgo centar.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. 2016. Izveštaj o istraživanju javnog mnjenja “Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji“, Institut za ljudska prava Ludvig Bolcman. http://ravnopravnost.gov.rs/izveštaj-o-istraživanju-javnog-mnjenja.
  • Praxix. 2013. Analiza glavnih prepreka i problema u pristupu Roma na adekvatno stanovanje. Beograd: Praxix.
  • OEBS. 2015. Osnovne karakteristike podstandardnih romskih naselja u Srbiji. Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji. http://www.osce.org/sr/serbia/159746?download=true.
  • UNDP. 2012. The Hausing Situation of Roma Communities: Regional Roma Survey 2011. Bratislava.
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2022 1/2022 УДК 323.1+316.662(=214.58)(497.11) 229-249
ç