Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

EKONOMSKI EFEKTI STARENJA STANOVNIŠTVA

Sažetak

U radu se analiziraju krupne demografske promene kod nas i u svetu, koje se prvenstveno ogledaju u permanentnom procesu starenja stanovništva. Posebno se razmatraju ekonomski aspekti starenja populacije. Zbog pogoršanog odnosa broja onih koji rade prema onima koji primaju penzije, došlo je praktično do kraha penzionog sistema. Nepovoljne demografske tendencije u Srbiji već će u ovoj deceniji prouzrokovati smanjenje stanovništva radnog uzrasta od oko 8%, što će se negativno odraziti na funkcionisanje tržišta rada, odnosno na radni potencijal budućeg privrednog rasta. Potencijalni i raspoloživi ljudski kapital će se smanjiti, a nastavak starenja stanovništva će pojačati već ionako veliki pritisak na sistem socijalne zaštite, naročito na penzije i zdravstvo. U radu se ukazuje ne samo na probleme postojećeg penzionog sistema, već i na mogućnosti prevazilaženja ekonomskih proble­ma nastalih zbog starenja stanovništva i to prvenstveno nužnom penzionom reformom, kao i razmatranjem mogućnosti za ukidanje zvanične starosne granice penzionisanja. Na kraju se daje i kraći osvrt i na veoma značajne pozitivne ekonomske efekte koje donosi produženje očekivanog životnog doba.

Ključne reči:

Reference

  1. Ђукић, П. (2012). „Становништво и демографско-економски развој: свет и Србија“. У В. Вукотић и други (ед.) Становништво и развој (Београд: Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања).
  2. Камерон, Р., НИЛ, Л. (2011). Кратка економска историја света од палеолитског доба до данас (Београд: Службени гласник).
  3. Маџар, Љ. (2013). „Старење становништва као запрека институционалном развоју“. У В. Вукотић и други (ед.) Образовање и развој (Београд: Ин­ститут друштвених наука, Центар за економска истраживања).
  4. Прокопијевић, М. (2012). „Старење становништва Европске уније“. У В. Вукотић и други (ед.) Становништво и развој (Београд: Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања).
  5. Рашевић, М. (2012). „Одговор Србије на демографске изазове: стање и очекивања“. У В. Вукотић и други (ед.) Становништво и развој (Београд: Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања).
  6. Шуковић, Д. (2012). „Тржиште рада и утицај становништва на развој“. У В. Вукотић и други (ед.) Становништво и развој (Београд: Институт дру­штвених наука, Центар за економска истраживања).
  7. Aaron, (2006). “Duži životni vek: blagodet ili teret“. Daedalus (Cambridge), god. 2006, Vol. 135, br. 1.
  8. Börsch-SupaN, А. (2012). “Entitlement Reforms in Europe: Policy Mixes in the Current Pension Reform Process”, NBER Working Paper No. 18009, Cambrid­ge http://www.nber.org/papers/w18009.
  9. Eurostat, (2013). Population projections, www.eurostat.org, preuzeto 10. jula 2013.
  10. E. (2009). Evropa u globalnom dobu (Beograd: Clio).
  11. Poterba, Ј., Venti, S., Wise, D. (2013). “Health, Education, and the Post-Retirement Evolution of Household Assets”, NBER Working Paper No. 18695, Cambridge http://www.nber.org/papers/w18695
  12. Sarfati, H., Ghellab, Y (2012). “The political economy of pension reforms in times of global crisis: State unilateralism or social dialogue?” Working Paper No. 37, ILO, Geneva, http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/WCMS_176346/lang-en/index.htm
  13. Schumpeter, J. (1975). Povijest ekonomske analize (Zagreb: Informator).
  14. Vogel, E., Ludwig, , Börsch-Supan, A. (2012). “Aging and Pension Reform: Extending the Retirement Age and Human Capital Formation”, Working Paper No. 1476, European Central bank http://www.nber.org/papers/w18856 .
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2013 УДК 314.17:330.34 167-182
ç