Izaberi jezik:
Tema broja

EKONOMSKE I PRIVREDNE TEME

EKONOMSKA OSAMOSTALJENOST MLADIH U DOBOJU: 2008-2012.

Sažetak

U radu se analizira višedimenzionalni proces ekonomskog osamostaljenja mladih u periodu postsocijalističke transformacije. Ekonomsku osamostaljenost smo posmatrali na uzorku mladih iz Doboja u dve vremenske tačke: neposredno pre izbijanja ekonomske krize (2008.) i u vreme kad je kriza bila na vrhuncu (2012). Podaci su prikupljeni anketiranjem. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi da li je usled delovanja krize došlo do smanjenja ekonomske osamostaljenosti mladih. Pored toga, nastojali smo utvrditi koje su ključne determinante ekonomskog osamostaljenja. Pošli smo od pretpostavke da strukturalno-kontekstualni činioci i kulturne specifičnosti društva dominantno utiču na ekonomsko osamostaljenje mladih, a da su materijalni resursi s kojima mladi raspolažu u drugom planu. Istraživanje je pokazalo da u našem društvu postoji sistem međugeneracijske „razmene resursa“ između roditelja i dece koji ne motiviše mlade na rano osamostaljenje i odseljenje iz roditeljskog doma.

Ključne reči:

Reference

  1. Антонић Слободан, „Друштвени склопови, политички делатници, демократски поредак“ у зборнику: Рачји ход. Србија у трансформацијским процесима (уредио Младен Лазић), Филип Вишњић, Београд, 2000.
  2. Бабовић Марија, „Промене у економским стратегијама домаћинстава у Србији 2003-2012: економско делање припадника различитих друштвених слојева у условима раста и рецесије“, у зборнику: Промене основних структура друштва Србије у периоду убрзане трансформације (приредили: Младен Лазић, Слободан Цвејић), ИСИФФ, Београд, 2013.
  3. Вулетић Владимир, „Проблеми друштвеног развоја Србије почетком XXI века“
  4. http://www.kczr.org/download/okrugli_stolovi/5_vladimir%20vuletic.pdf
  5. Inglehart Ronald, Welzel Christian, Модернизација, културна промјена и демокрација, Политичка култура, Загреб, 2007.
  6. Јанковић Александар, „Промене вредносних оријентација младих у периоду постсоцијалистичке трансформације“, Социолошки дискурс, година VI, број 11, 2016.
  7. Јанковић Александар, „Промене вредносних оријентација младих у Републици Српској“, докторска дисертација, 2016.
  8. Јанковић Александар, Предузетништво и млади. Предузетничке оријентације младих у Добоју, Слобомир П универзитет, Добој, 2011.
  9. Криштофић Бранимир, „Транзиција и модернизација“, Социологија, Vol. XLIV, бр. 2, 2002.
  10. Лазић Младен, Пешић Јелена, „Друштвене промене и промене вредносних оријентација припадника основних класа у Србији“, у зборнику: Промене основних структура друштва Србије у периоду убрзане трансформације (уредили Младен Лазић, Слободан Цвејић), ИСИФФ, Београд, 2013.
  11. Лазић Младен, Цвејић Слободан, „Промене друштвене структуре у Србији: случај блокиране постсоцијалистичке трансформације“, у зборнику: Друштвена трансформација и стратегије друштвених група (ур. Анђелка Милић), ИСИФФ, Београд, 2004.
  12. Лазић Младен, ур. Рачји ход. Србија у трансформацијским процесима, Филип Вишњић, Београд, 2000.
  13. Милосављевић Б. и други, Проблеми и потребе младих Бања Луке, Друштво психолога Републике Српске и Скупштина града Бања Лука, 2005.
  14. Митровић Милован, Социологија, основни појмови и проблеми, Правни факултет, Београд, 2005.
  15. Пантић Драгомир, Промене вредносних оријентација младих у Србији, ИДН и Центар за политиколошка истраживања и јавно мнење, Београд, 1990.
  16. Пантић Драгомир, Вредносне оријентације младих у Србији, Издавачко-истраживачки центар ССО Србије, Београд, 1981.
  17. Рот Никола, Хавелка Ненад, Национална везаност и вредности код средњошколске омладине, Институт за психологију и Институт друштвених наука, Београд, 1973.
  18. Савић Далибор, „Методолошке иновације у истраживању сиромаштва“, Социолошки годишњак, број 10, 2015, стр. 411-428.
  19. Stark David, Bruszt Laszlo, „One Way or Multiple Paths: For a Comparative Sociology of East European Capitalism“, American Journal of Sociology, Vol. 106, No. 4., 2001, pp. 1129-1137.
  20. Томановић Смиљка, Станојевић Драган, Млади у Србији 2015. Стања, опажања, веровања и надања, Secons, Friedrich Ebert Stieftung, Београд, 2016.
  21. Томановић Смиљка, „Changes in Transition to Adulthood of Young People in Serbia Between 2003 and 2011“, Социологија, Vol. LIV, број 2, 2012.
  22. Томановић Смиљка, Игњатовић Сузана, „Млади у транзицији: између породице порекла и породице опредељења“, у зборнику: Млади загубљени у транзицији (уредили Николић Милан, Михајловић Срећко), Центар за проучавање алтернатива, Београд, 2004.
  23. Хоџић Алија, „Друштвена структура и квалитета живота“, Социологија, Vol. XXXIII, бр. 3, 1991.
  24. Цвејић Слободан, прир. Суживот са реформама, Чигоја, Београд, 2010.
  25. Шијаковић Иван, Петровић Јагода, Ковачевић Биљана, Социјално повјерење међу младима у Републици Српској, Факултет политичких наука, Бања Лука, 2016.

   

   

PERIODIKA Politička revija 3/2017 УДК 316.662-053.81(497.6)“2008/2012“ 149-178
ç