Изабери језик:
Тема броја

НЕКИ АСПЕКТИ ЕВРОПСКИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА

ЕКОНОМСКА КОМИСИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА ЕВРОПУ И ЕЛЕМЕНТИ ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ ПОЛИТИКЕ И ПРАВА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сажетак

У раду се анализирају одредбе међународних уговора у области животне средине који су закључени у оквиру Економске комисије УН за Европу (УНЕЦЕ), а који садрже одредбе о учешћу јавности и друге елементе од значаја за демократизацију савремене политике и права животне средине. Основни део рада је посвећен приказу елемената демократизације који проистичу из норми које садржи Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и доступности правосуђа у вези са питањима која се тичу животне средине (Архус, 1998). Посебно се указује на учешће јавности у одлучивању, као и на доступност информација. У другом делу рада се даје приказ елемената од значаја за демократизацију политике у области животне средине који су садржани у другим међународним уговорима закљученим у оквиру УНЕЦЕ, као и делу најзначајнијих глобалних међународних уговора. У раду се разматра теза да се кључни елементи демократизације савремене политике и права животне средине (у делу који се односи на учешће јавности и приступ информацијама) могу јасно препознати у међународним уговорима закљученим у оквиру УНЕЦЕ и једном броју нових међународних уговора глобалног карактера.

кључне речи:

Референце

  1. Compendium of Good Practices on Human Rights and the Environment, UNEP, Nairobi, 2016.
  2. Duyck Sebastien, „Promoting the Principles of the Aarhus Convention in International Forums: The Case of the UN Climate Change Regime”,Rev Euro Comp & Int Env Law, 24/2015, 123–138.
  3. Jendroška Jerzy, „Public participation in the preparation of plans and programs: some reflections on the scope of obligations under Article 7 of the Aarhus Convention”, Journal for European Environmental & Planning Law, 6, 4/2009, 495–515.
  4. Krämer Ludwig, „Transnational Access to Environmental Information”, Transnational Environmental Law, 1, 1/2012, 95–104.
  5. Todić, Dragoljub, „Međunarodni ugovori, uslovi za članstvo u Evropskoj uniji i Republika Srbija”, Evropsko zakonodavstvo, 51/2015, 34–53.
  6. Todić, Dragoljub, Janjatović, Tina. „Odnos između arhuske konvencije i drugih međunarod­nih ugovora – Univerzalni karakter vrednosti i/ili unapređenje efikasnosti u primeni”, Pravni život, 9/2015, 465–476.
  7. Todić, Dragoljub, Dragišić, Nikola, „EU i Srbija: od obaveze usaglašavanja nacionalnih propisa sa propisima EU i njihove primene do prelaznih rokova”, Evropsko zakonodavstvo, 47-48/2014, 30–39.
  8. Todić Dragoljub, Savremena politika i pravo životne sredine, Megatrend univerzitet, Beograd, 2008.
  9. Vykhryst Serhiy, „Public Information and Participation under the Water Convention”, The UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, 2015, 268–282.
  10. Wates Jeremy, „The Aarhus Convention: a Driving Force for Environmental Democracy”, Journal of European Environmental & Planning Law, 2, 1/2005, 2–11.

  Интернет

  1. http://www.unece.org/oes/role.htm (10.3.2017).
  2. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&clang=_en (9.3.2017).
  3. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13-a&chapter=27&clang=_en (9.3.2017).
периодика Политичка ревија 2/2017 УДК 341.24:349.6(4) 13-28