Izaberi jezik:
Tema broja

MEĐUSEKTORSKI PRISTUP SOCIJALNOJ ZAŠTITI KAO PREDUSLOV NJENOG SPROVOĐENJA

EFEKTI REFORMI U OBLASTI RADA U SRBIJI

Sažetak

Predmet analize su reforme u oblasti rada i radnih odnosa u Srbiji iz ugla socijalne politike. Cilj autorki je da analizom njihovih efekata, posredstvom opisa stanja na tržištu rada, ukažu na prilike, ali i na prepreke za realizovanje agende zapošljavanja. Teorijski okvir analize predstavljaju postavke Gaja Stendinga (Guy Standing) o prekarijatu, pod kojim se podrazumeva klasa ljudi koja se ubrzano uvećava, a kojoj pripadaju svi oni čiji su životi obojeni različitim vrstama nesigurnosti, koje su u vezi sa radom. Metodološki pristup zasniva se na prezentovanju regulatornih instrumenata i statističkih podataka. Rezultati analize ukazuju na opstajanje niza nepovoljnih trendova u oblasti rada, prvenstveno kao posledica dva trenda: uvođenja određenih neadekvatnih regulatornih odredbi, uporedo sa odsustvom mehanizama implementacije regulatornih odredbi koje bi potencijalno imale pozitivne efekte.

Ključne reči:

Reference

  • Влада РС, Извештај о примени Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике у процесу приступања Европској унији (2016 – 2017), Интернет, https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/izvestaji/sektor-za-medjunarodnu-saradnju-evropske-integracije-i-projekte/izvestaj-o-primeni-programa-reformi-politike-zaposljavanja-i-socijalne-politike-u-procesu-pristupanja-eu-2016-2017-godine, 20/05/2019.
  • Влада РС, Национални програм за сузбијање сиве економије за период 2019-2020, Интернет,https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/strategije/2019/Nacionalni%20program%20za%20suzbijanje%20sive%20ekonomije.pdf, 05/05/2019.
  • Влада РС, Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике у процесу приступања Европској унији, Влада РС, Београд, 2016.
  • Влада РС, Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, Интернет, http://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/dokument_file/strategija_za_socijalno_ukljucivanje_roma_i_romkinja_2016_2025_0.pdf, 01/05/2019.
  • Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-др. закон, 112/15, 113/17, 95/18).
  •             Закон о раду, Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017, 95/2018.
  •             Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Службени гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17.
  •             Закон о здравственом осигурању, Службени гласник РС, бр. 107/2005, 109/2005, 30/2010, 57/2011, 110/2012, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014, 106/2015, 10/2016.
  • Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Куповна моћ становништва. Потрошачка корпа, Интернет, https://mtt.gov.rs/download/Kupovna%20moc%20januar%202017(2).pdf, 20/05/2019.
  • Параграф, Архива – минимална зарада, Интернет, https://www.paragraf.rs/statistika/arhiva-minimalna_zarada.html, 20/04/2019.
  •             Повереник за заштиту равноправности, Редовни годишњи извештаји, Интернет http://ravnopravnost.gov.rs/izvestaji/, 01/05/2019.
  • РЗС, Анкета о радној снази, РЗС, Београд, 2019.
  • РЗС, Анкета о радној снази, РЗС, Београд, 2018.
  • РЗС, Анкета о радној снази, РЗС, Београд, 2017.
  • РЗС, Анкета о радној снази, РЗС, Београд, 2016.
  • РЗС, Циљеви одрживог развоја, Интернет, http://data.stat.gov.rs/Home/Result/SDGUN080502?languageCode=sr-Latn, 01/05/2019
  • Стојиљковић Зоран, „Рад у будућности и (неизвесна) будућност синдиката“, у зборнику: Заштита и јачање радних права – активност радника и организација цивилног друштва (приредио: Срећко Михаиловић), Центар за развој синдикализма, Београд, 2018, стр. 107-124.
  • Стојиљковић Зоран, „Синдикати и запослени у раљама транзиције и кризе“, у зборнику: Како грађани Србије виде транзицију. Истраживање јавног мњења транзиције (приредио: Срећко Михаиловић), Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2010, стр. 149-164.
  •             Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  • Arandarenko Mihail, Krstić Gorana, Žarković Jelena, Analysing Income Inequality in Serbia. From Data to Policy, Friedrich Ebert Stiftung, Belgrade, 2017.
  •             Arandarenko Mihail, Tržište rada u Srbiji – trendovi, institucije, politike, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2011.
  •             Bradaš Sarita, Prekarna zaposlenost na tržištu rada Srbije, Fondacija centar za razvoj demokratije, Beograd, 2018.
  •             Đukić Petar, „Ekonomski razvoj, reforme i tržište rada u Srbiji“, u zborniku: Tržište rada i politika zaposlenosti (priredili: Drenka Vuković, Mihail Arandarenko), Fakultet političkih nauka, Beograd, 2008, str. 190-207.
  •             Eurostat, Employment rates, Internet, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, 01/05/2019.
  • Eurostat, In-work at-risk-of-poverty rate, Internet, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tespm070&plugin=1, 25/05/2019
  •             Eurostat, Unemployment rates, Internet, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en, 01/05/2019.
  •             Izveštaj o skriningu: Srbija Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, Intеrnet,
  • http://www.eu-pregovori.rs/srl/vesti/119/167/detaljnije/bilateralni-skrining-za-poglavlje-19-od-24-do-26-juna/, 05/05/2019.
  • Ladjevac Bojan, Trade Unions in Serbia on the Move? Friedrich Ebert Stiftung, Belgrade, 2017.
  •             Mihailović Srećko (ur), Mogu li se očuvati radnička prava u Srbiji? Centar za razvoj sindikalizma, Beograd.
  •             Milanović Branko, Dva lica globalizacije, Arhipelag, Beograd, 2007.
  • NSZ, Izveštaj o radu NSZ za 2015. godinu, Internet,
  • http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/6/6265_izvestaj_o_radu_nsz_2015_sa_prilozima.pdf, 01/05/2019.
  • NSZ, Izveštaj o radu NSZ za 2016. godinu, Internet,
  • http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/7/7780_izve__taj_o_radu_za_2016._godinu_2.pdf, 01/05/2019.
  •             NSZ, Izveštaj o radu NSZ za 2017. godinu, Internet, http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/9/9467__izvestaj_o_radu_i_-_xii_2017.pdf, 01/05/2019.
  • NSZ, Izveštaj o radu NSZ za 2018. godinu, Internet, http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/12/12205_izvestaj_o_radu_nsz_za_2018.pdf, 01/05/2019.
  • O Brajan Robert, “Globalna politika u oblasti rada”, u zborniku: Globalna socijalna politika (priredila: Nikola Jejts), Fakultet političkih nauka, Beograd, 2017, стр. 151-178.
  • Perišić Natalija, Socijalna sigurnosti – pojmovi i programi, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2016.
  • Reljanović Mario, „Analiza normativnih rešenja u oblasti radnih prava“, u zborniku: Zaštita i jačanje radnih prava – aktivnost radnika i organizacija civilnog društva (priredio: Srećko Mihailović), Centar za razvoj sindikalizma, Beograd, 2018, str. 14-37.
  • Reljanović Mario, Ružić Bojana, Petrović Aleksandra, Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu, Fondacija Centar za demokratiju, Beograd, 2016.
  • Schwab Klaus, The Global Competitiveness Report 2018, Internet, http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf, 01/05/2019.
  • Standing Guy, A Precariat Charter: from denizens to citizens, Bloomsbury Academic, London, 2014.
  • Standing Guy, Basic Income: And How We Can Make It Happen, Pelican Books, London, 2017.
  • Standing Guy, The Precariat. The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, New York, 2011.
  • Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Republic Srbiji za period od 2018. do 2022. godine sa akcionim planom za njeno sprovođenje, Internet, https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/uprava-za-bezbednost-i-zdravlje-na-radu/strategija-bezbednosti-i-zdravlja-na-radu-za-period-od-2018-2022, 05/05/2019.
PERIODIKA Socijalna politika 2/2019 2/2019 УДК 330.101(497.11) 27-53
ç