Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДУШАНОВ ЗАКОНИК – СОЦИЈАЛНИ КОНТЕКСТ И ПРАВНА НАСЛЕЂА

Сажетак

У раду ће бити разматрани резултати теоријског истраживања на тему Душановог законика као симбола политичке и правне (над)моћи српске средњовековне државе. На самом почетку, аутор је предмет теоријског истраживања проширио на друштвене и правне прилике које су пратиле установљење прве српске државе. Разматран је утицај постојеће социјалне структуре становништва на доношење првих писаних правних аката у Србији. Тежишни део истраживања чини временски период установљења Душана на царски престо у контексту владајућих друштвених и правних прилика у Србији. Поред несумњивог политичког и војничког успеха цара Душана, посебно се апострофира зна­чај његовог Законика. У том смислу, анализираће се основне одредбе Душановог законика у визури данашњег позитивног права. У методолошком поступку коришћени су следећи методи: лингвистички, историјски, социолошки, правнодогматски, логички, анализа садржаја и др. Резултати добијени употребом наведеног методолошког оквира биће коришћени у циљу потврђивања основне тезе да одредбе Душановог законика имају ванвременски оквир и велики значај за развој права у Србији. На основу прикупљење научне и стручне грађе сматрамо да је основна теза водиља у раду у потпуности потврђена.

 

кључне речи:

Референце

  1. Алексић, Живојин: Криминалистика у Србији (ковчежић за историју 1793-1914), Одабрана дела, Глосаријум, Београд, 1996.
  2. Алексић Живојин, Јоксић Иван: Откривање и кажњавање злочина у Србији, Глосаријум, Београд, 2013.
  3. Богишић Валтазар: Зборник садашњих правних обичаја у Јужних Словена, ЈАЗУ, Загреб, 1874.
  4. Благојевић, Милош: „Српска средњовековна држава и целина сеоског земљишта“, Зборник Матице Српске за историју, Матица Српска, Нови Сад, бр. 44/1991.
  5. Вотсон, Алан: „Право у књигама, закону и стварности: упоредноправни преглед“, Анали Правног факултета у Београду, Правни факултет, Београд, бр. 2/2007.
  6. Димитријевић, Војин и др.: Људска права, БГ Центар за људска права, Београд, 1997.
  7. Ђурић, Александар Б.: Мотив у кривичном праву, Пеликан принт, Ниш, 2006.
  8. Јевтић Драгош, Поповић Драгољуб: Народна правна историја, Савремена администрации а, Београд, 2003.
  9. Јоксић, Иван: „Промене у кривичноправном статусу малолетника са посебним освртом на кривичну одговорност“, Журнал за криминалистику и право, Полицијска академија, Београд, бр. 2/2010.
  10. Младеновић, Александар: „Неке филолошке напомене о Грбаљском рукопису Законика цара Душана“, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Матица српска, Нови Сад, бр. 1-2/2005.
  11. Максимовић, Љубомир: „Србија и идеја универзалног царства“, Зборник радова Византолошког института, САНУ-Византолошки институт, Београд, бр. 44/2007.
  12. Николић, Драган: „Закон судњи људем – најстарији словенски правни споменик“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Правни факултет, Ниш, бр. 63/2012.
  13. Петровић, Миодраг: О Законоправилу или Номоканону Светога Саве (расправе), Култура, Београд, 1990.
  14. Савић, Биљана: „Употреба падежа у Душановом законику (Атонски, Струшки и Бистрички препис)“, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Матица српска, Нови Сад, бр. 1-2/2007.
  15. Соловјев, Александар: Историја словенских права Законодавство Стефана Душана цара Срба и Грка, Службени лист СРЈ, Београд, 1998.
  16. Станковић, Радоман: Душанов законик, www.dusanovzakonik.com
  17. Тарановски, Теодор: Историја српског права у Немањићкој држави, књ. II, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1931.
  18. Тарановски, Теодор: Историја српског права  у Немањићкој држави, Службени лист СРЈ, Београд, 1996.
  19. Ферјанчић Божидар, Ћирковић Сима: Стефан Душан, краљ и цар 1331-1355, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005.
  20. Чемерикић, Михајло: Призрен и околина 1019-1941, књ. 1-3, Игп Прво слово, Београд, 2003.
  21. Шаркић, Срђан: „Маисторије, сокалници и сеоски попови“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет, Нови Сад, бр. 1/2011.
  22. Шаркић, Срђан: „Градск становништво у средњовековној Србији“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет, Нови Сад, бр. 2/2011.
периодика Национални интерес 3/2015 УДК 340.15(497.11)“13“ 189-207