Tema broja

STUDIJE I OGLEDI

DUGOTRAJNA ZAŠTITA U SRBIJI

Sažetak

Starenje stanovništva predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojim se gotovo sva savremena društva suočavaju, dok položaj starih lica u društvu, kvalitet života u starijoj dobi i aktuelni trendovi u politici zaštite starih predstavljaju predmet interesovanja kako političkih, tako i stručnih i naučno-istraživačkih krugova. Analiza trendova u dugotrajnoj zaštiti starih lica kako u našoj zemlji, tako i u ostalim evropskim zemljama, ukazuje na neophodnost razvoja adekvatnih i sveobuhvatnih programa dugotrajne zaštite starih, što predstavlja ključ za obezbeđivanje ravnopravne uloge osoba trećeg životnog doba u društvu. Način na koji se savremena društva bave pitanjem dugotrajne zaštite u mnogome zavisi od društvenih, moralnih i etičkih normi, državne politike i drugih specifičnosti svakog pojedinačnog društva. U ovom radu biće ukazano na karakteristike programa dugotrajne zaštite u Srbiji. Pored upoznavanja sa sistemskim rešenjima i normativnim okvirom, cilj rada je i da se učini osvrt na kvalitet i dostupnost usluga, kao i na finansijsku održivost programa dugotrajne zaštite, i pri tom ukaže na moguća rešenja za unapređenje sistema dugotrajne zaštite u Srbiji.

Ključne reči:

Reference

  1. Sauer, Michael, Поређење режима дуготрајне заштите студија случаја Србије“, у зборнику: Ризици и изазови социјалнихреформи (приредили: Дренка Вуковић, Наталија Перишић), Факултет политичких наука, Београд, 2012, стр. 79-95.
  2. Национална стратегија о старењу, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике РС, Влада, Београд, 2006.
  3. Радивојевић, Биљана, „Характеристике демографског развоја Србије“, у зборнику: Социјална политика у процесу европских интеграција (приредили: Дренка Вуковић, Михаил Арандарен), Факултет политичких наука, Београд, 2006, стр. 237-254.
  4. Сатарић, Надежда, Рашевић, Мирјана, „Ванинституционална заштита старијих људи у Србији јаз између потреба и могућности“, УНДП Сербиа, Београд, 2007.
  5. Стратегија развоја социјалне заштите, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике РС, Влада, Београд, 2005.
  6. Вуковић, Дренка, Перишић, Наталија, Pensions, Health and Long-Term Care, ASISP, Annual National report 2009 Republic of Serbia.
  7. Вуковић, Дренка, Перишић, Наталија, Pensions, Health and LongTerm Care, ASISP, Annual National report 2010 Republic of Serbia.
  8. Вуковић, Дренка, Перишић, Наталија, Pensions, Health and LongTerm Care, ASISP, Annual National report 2011 Republic of Serbia.
  9. Закон о здравственој заштити, „Службени гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011 и 119/2012.
PERIODIKA Socijalna politika 1/2013 УДК 364.4-053.9(497.11) 153-163
ç