Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ: ПРИПРЕМА ЗА ТРЖИШТЕ РАДНЕ СНАГЕ ИЛИ ЗА УЛАЗАК У СВЕТ РАДА?

Сажетак

У раду се разматра дуално образовање, као модел претежно средњег стручног образовања, који је усмерен ка стварању стручне, јефтине и мобилне радне снаге која може одмах да се укључи у процес рада. Овде је реч о таквом институционалном образовању које је организовано у складу са принципима тржишта радне снаге и у непосредној сарадњи са привредом, тако да се теоријска знања стичу у школи, а практична обука на радном месту, при чему је најчешће удео теоријског образовања мањи у односу на практичну обуку која се одвија у компанији. Основни циљеви дуалног образовања су стицање, усавршавање и развој компетенција у складу са потребама тржишта рада, омогућавање запошљавања по окончању образовања, успостављање стабилног и одрживог тренда запослености; и у крајњем исходу јачање конкурентности националне привреде на глобалном тржишту. У теоријском контексту, овај модел образовања је посебно анализиран са становишта његове сврхе, циљева и исхода. У функцији теме рада, кроз студију случаја, анализирани су процеси успостављања и функционисање дуалног образовања у Републици Србији.

кључне речи:

Референце

  • Грујић, Габријела, ур. 2021. Национални модел дуалног образовања. Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
  • Закон о дуалном образовању [ЗоДО]. 2017. Службени гласник РС, бр. 101/2017, 6/20.
  • Закон о дуалном моделу студија у високом образовању [ЗоДМСуВО]. 2019. Службени гласник РС, бр. 66/19.
  • Зрнић, Ненад. 2021. „Од јесени модел дуалног образовања и на факултетима.” Вести Машинског факултета, 11. фебруар 2021. https://vesti.mas.bg.ac.rs/?p=16274.
  • Милошевић, Горан Б. 2017. Фактори промена на тржишту радне снаге Србије. Зборник радова Правног факултета, 51(3–1): 713–733. Нови Сад: Правни факултет.
  • Министарство просвете, науке и технолошког развоја [МПНТРа]. 2020. Национални модел дуалног образовања: пут у будућност Србије. Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
  • Министарство просвете, науке и технолошког развоја [МПНТРб]. 2022. Дуално образовање у средњим школама. https://mpn.gov.rs/prosveta/dualno-obrazovanje/dualno-obrazovanje-u-srednjim-skolama/.
  • Министарство просвете, науке и технолошког развоја [МПНТРв]. 2022. Дуални модел студија. https://mpn.gov.rs/prosveta/dualno-obrazovanje/dualni-model-studija/.
  • Привредна комора Србије [ПКСа]. 2022. Из године у годину све више компанија подржава дуални модел образовања. https://pks.rs/vesti/iz-godine-u-godinu-sve-vise-kompanija-podrzava-dualni-model-obrazovanja-6015.
  • Привредна комора Србије [ПКСб]. 2022. Величина компанија у дуалном образовању. https://dualnoobrazovanje.rs/o-dualnomobrazovanju/.
  • Републички секретаријат за јавне политике [РСЈП]. 2022. Анализа ефеката нацрта закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању. https://rsjp.gov.rs/upload/1591350319148_AEP.pdf.
  • Секулић, Бојана. 2022. „Друштвене вредности у глобалном образовању.” Политичка ревија, 71 (1): 93–110.
  • Спасеновић, Вера. 2017. „Дуално образовање: могућности, претпоставке и изазови остваривања.” Настава и васпитање, 66 (3): 411–421.
  • Спасојевић, Јелена. 2018. „Образовни дискурс – дуално и усмерено образовање.” Комуникације, медији, култура, 10 (10): 161–184.
  • Томић, Милица, Спасеновић, Вера, и Емина Хебиб. 2015. „Дуални модел средњег стручног образовања – пример Аустрије. Настава и васпитање, 64 (1): 131–144.
  • Barišić Florijan, Anton, i Joanna Rybacka Barišić. 2019. „Primjena dvojnog stručnog obrazovanja i osposobljavanja za poduzetništvo u svjetlu iskustva iz Poljske.” Obrazovanje za poduzetništvo – E4E, 9 (2): 176–190. https://hrcak.srce.hr/230586.
  • Bazić, Jovan and Bojana Sekulić. 2021. “Current Globalistic Projects Education in Europe.” Knowledge International Journal, 47 (2): 281–285.
  • Bazić, Jovan, and Mirjana Knežević. 2016. “Knowledge in EU Development Strategies.” Knowledge International Journal, 15 (1): 83–88.
  • Bliem Wolfgang, and Alexander Petanovitsch. 2015. Success factors for the Dual VET System. https://www.researchgate.net/publication/299395981.
  • Despotović, Miomir. 2019. „Dualno obrazovanje – izazovi i mogućnosti za zemlje u tranziciji – slučaj Makedonije.” U Obrazovna politika i praksa; u skladu ili u raskoraku?, ur. D. Pavlović Breneselović, V. Spasenović i Š. Alibabić, 31–43. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije.
  • European Commission. 2012. Apprenticeship Supply in the Member States of the European Union. Luxembourg: Publications Off ice of the European Union.
  • Euler, Dieter. 2013. Germany’s Dual Vocational Training System: A Model for Other Countries? Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
  • Hoeckel, Kathrin, and Robert Schwartz. 2010. Learning for Jobs OECD Reviews of Vocational Education and Training. Germany, Paris: OECD.
  • Hummelsheim, Stefan, and Michaela Baur. 2014. “The German Dual System of Initial Vocational Education and Training and Its Potential for Transfer to Asia.” Prospects, 44 (2): 279–296.
  • Ojler, Diter. 2015. Dualno srednje stručno obrazovanje u Srbiji: studija izvodljivosti. Bon i Ešborn: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
  • Schwendimann, Beat, Alberto Cattaneo, Jessica Dehler Zufferey, Jean-Luc Gurtner, Mireille Bétrancourt, and Pierre Dillenbourg. 2015. “The ‘Erfahrraum’: a pedagogical model for designing educational technologies in dual vocational systems.” Journal of Vocational Education & Training, 67 (3): 367–396.
  • Spariosu, Todor, i Biljana Bodroški Spariosu. 2017. „Javno investiranje u stručno obrazovanje i obuku.” Andragoške studije, (1): 87–110.
  • Spasenović, Vera. 2019. Obrazovna politika: globalni i lokalni procesi. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
  • Šiling, Kristijan. 2022. „Dualno obrazovanje pomoć privredi tokom zelene tranzicije.” Tanjug. http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=737603.
  • Šimunić, Vedrana. 2017. „Važnost dualnog obrazovanja kao jedan od načina učenja za poduzetništvo.” Obrazovanje za poduzetništvo – E4E, 7 (1): 285–299. https://hrcak.srce.hr/183508.
  • Trišić, Marko, i Goran Šormaz. 2018. „Potencijalni doprinos dualnog obrazovanja u razvoju privrede Republike Srbije.” https://www.researchgate.net/publication/330182635.
  • Valiente, Oscar and Rosario Scandurra. 2017. “Challenges to the implementation of Dual apprenticenships in OECD Countries: a Literature review.” In Vocational Education and Training in Times of Economic Crisis: Lessons from Around the World, ed. M. Pilz, 41–58. Cham: Springer international Publishing.
  • Vincan Julijana. 2021. Dualno obrazovanje u Srbiji – šta je urađeno i dokle se stiglo? Biznis.rs, 28. maj 2021. https://biznis.rs/vesti/dualno-obrazovanje-u-srbiji-sta-je-uradjeno-i-dokle-se-stiglo/.
периодика Политичка ревија 4/2022 4/2022 УДК 373.54(497.11) 215-235