Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И ЊЕНА УЛОГА У КОНТРОЛИ ФИНАНСИЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОБЛАСТ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Сажетак

Предмет овог рада јесте екстерна ревизија, тачније анализа делатности Државне ревизорске институције у контроли јавних финансија локалних самоуправа, са посебним акцентом на област јавних набавки. Државна ревизорска институција, у чијој надлежности је екстерна ревизија у Србији, успостављена је Законом о државној ревизорској институцији 2005. године, као самосталан и независтан државни орган који за свој рад одговара Народној скупштини. Анализом делатности и надлежности Државне ревизорске институције и њеног институционалног и законодавног оквира, у раду ће бити пружени одговори на питања зашто је државна ревизија значајан елемент правне државе, какво је стање у области управљања јавним финансијама на локалном нивоу у Србији, зашто је област јавних финансија, поготово у сегменту јавних набавки, оптерећена нерегуларностима и колико те нерегуларности штете локалним самоуправама у Србији, као и на који начин и којим методама се могу превазићи.

кључне речи:

Референце

  • Алексић, Миланка, 2012. Ревизија и контрола, Бања Лука: Паневропски Апеиреон Универзитет, Факултет пословне економије
  • Видовић, Зденка, Милан Милуновић, 2017. „Ревизија сврсисходности пословања“, Одитор,  вол. 3. бр. 2: 37-53.
  • Влада Републике Србије, 2014. Преговарачка позиција Републике Србије за Међувладину конференцију о приступању Републике Србије Европској унији за поглавлље 32 Финансијски надзор, последњи приступ: 05.10.2020. http://www.mei.gov.rs/srl/dokumenta/eu-dokumenta/pristupni-pregovori-sa-eu/pregovaracke-pozicije/pregovaracke-pozicije-za-poglavlje-32/
  • Влада Републике Србије, 2019. Програм развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. године, последњи приступ: 15.10.2020. http://www.ujn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/11/1.-UJN-Program-UJN-2019-2023..pdf
  • Вукајлија, Милан, 1954. Лексикон страних речи и израза, Београд: Просвета
  • Гаврић, Стево, 2015. „Стандарди ревизије“, Одитор, бр. 11: 17-24.
  • Град Зрењанин, 2018. „Зрењанин пример добре праксе у управљању јавним финансијама“ Град Зрењанин, последњи приступ: 27.10.2020. http://www.zrenjanin.rs/sr-lat/vesti/2018/12/zrenjanin-primer-dobre-prakse-u-upravljanju-javnim-finansijama
  • Дабић, Љубиша, 2017. „Настанак, успостављање и развој Државне ревизорске институције у правном систему Србије“, Финансије – часопис за теорију и праксу финансија бр. 1-6/2017: 33-49.
  • Добрашиновић, Драган. (за изд.) 2016. „Анализа пословања локалних јавних предузећа: налази и препоруке“ у Локална јавна предузећа: најслабија карика у систему, ур. Милорад Бјелетић: 7-23. Прокупље: Топлички центар за демократију и људска права
  • Добрашиновић, Драган. (за изд.) 2018. „Јавне набавке“ у Јавна потрошња: Србија у вртлогу политичке корупције, ур. Милорад Бјелетић. 18-44. Прокупље: Топлички центар за демократију и људска права
  • Државна ревизорска институција, 2018. „Важно учешће грађана у планирању и расподели буџета“ Државна ревизорска институција, последњи приступ 23.10.2020. http://dri.rs/mediji/Vazno-ucesce-gradjana-u-planiranju-i-raspodeli-budzeta.n-317.107.html
  • Државна ревизорска институција, 2019. Извештај о раду ДРИ за 2018. годину, последњи приступ 11.10.2020. https://www.dri.rs/mediji/Drzavna-revizorska-institucija-predstavila-Izvestaj-o-radu-za-2018.-godinu.n-410.107.html, https://www.dri.rs/upload/documents/Godisnji_izvestaji/fajlovi/Prezentacija%20Izvestaj%20o%20radu%20DRI%20za%202018.pdf
  • Државна ревизорска институција, 2020, Регистар препорука, последњи приступ: 28.10.2020. https://www.dri.rs/upload/documents/revision/registar_preporuka/registar_preporuka_2019.pdf
  • Државна ревизорска институција, 2020. „Државна ревизорска институција је објавила Регистар препорука за 2019. годину“ Државна ревизорска институција, последњи приступ: 28.10.2020. https://www.dri.rs/медији/Државна-ревизорска-институција-je-објавила-Регистар-препорука-за-2019.-годину.n-512.7.html
  • Државна ревизорска институција, Информатор о раду, бр. 2009-2019. последњи приступ 10. 10. 2020. https://www.dri.rs/dokumenti/informator-o-radu.128.html
  • Ђорђевић, Снежана, 2002. Ренесанса локалне власти – упоредни модели, Београд, Факултет политичких наука Универзитет у Београду, Чигоја штампа
  • Закон о буџетском систему, Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19.
  • Закон о државној ревизорској институцији, Службени гласник РС, бр. 101/05, 54/07, 36/10, 44/18 – др. законЗакон о јавним набавкама, Службени гласник РС, бр. 91/19.
  • Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18.
  • Закон о финансирању локалне самоуправе, Службени гласник РС, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн. 125/14 – усклађени дин. изн. 95/15 – усклађени дин. изн. 83/16, 91/16 – усклађени дин. изн. 104/16 – др. закон. 96/17 – усклађени дин. изн. 89/18 – усклађени дин. изн. 95/18 – др. закон.
  • Златковић, Сандра, 2014. Стратешки план развоја Државне ревизорске институције, (магистарски рад), Универзитет Сингидунум, Департман за постдипломске студије и међународну сарадњу
  • Канцеларија за јавне набавке, 2020. Извештај о јавним набавкама у Републици Србији за период 1.1.2019-21.12.2019. године, последњи приступ: 23.10.2020. http://www.ujn.gov.rs/izvestaji/izvestaji-uprave-za-javne-nabavke/#
  • Красић, 2019. „Поражавајући извештај ревизора: На локалу 93 процента мимо правила“, Новости, последњи приступ: 27.10.2020. https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:796228-PORAZAVAJUC-IZVESTAJ-REVIZORA-Na-lokalu-93-procenta-nabavki-mimo-pravila
  • Крстарица, 2019. „ДРИ: Крушевац пример добре праксе“ Крстарица, последњи приступ: 27.10.2020. https://www.krstarica.com/vesti/ekonomija/dri-krusevac-primer-dobre-prakse/
  • Мамић Сачер, Ивана, Дијана Вуковић, и Ивана Павић, 2015. „Компаративна анализа врховних ревизијских институција у Републици Хрватској и Босни и Херцеговини“, у Посебно издање 2015, Зборник радова Економског факултета Свеучилишта у Мостару: 204-224.
  • Мој Бечеј, 2017. „ДРИ: Неправилности у јавним набавкама вредним чак 122 милиона, у платама осам милиона и прузимању обавеза 31 милион“ Мој Бечеј, последњи приступ: 26.10.2020. https://mojbecej.rs/dri-nepravilnosti-u-javnim-nabavkama-vrednim-cak-122-miliona-u-platama-osam-miliona-i-preuzimanju-obaveza-31-milion-dinara/
  • Одлука о усвајању превода међународних стандарда врховних ревизорских институција, Службени гласник РС, бр. 77/15.
  • Параћин онлине, 2018. „Пример добре праксе: Општини Параћин додељено признање за управљање јавним финансијама“ Параћин онлине, последњи приступ: 27.10.2020. https://www.paracinonline.co.rs/opstini-paracin-dodeljeno-priznanje-za-primer-dobre-prakse-u-upravljanju-javnim-finansijama/
  • Пејовић, Душко, Небојша Лазаревић, и Милош Ђинђић, 2014. Анализа досадашњих извештаја Државне ревизорске институције у вези са радом јединица локалне самоуправе и територијалне аутономије – закључци, препоруке и иницијативе, Београд: Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије
  • Пиротске вести, 2018. „Граду Пироту уручено признање државних ревизора – пример добре праксе за ефикасно управљање јавним финансијама“ Пиротске вести, последњи приступ: 27.10.2020. https://www.pirotskevesti.rs/gradu-pirotu-uruceno-priznanje-drzavnih-revizora-primer-dobre-prakse-za-efikasno-upravljanje-javnim-finansijama/
  • Пословник Државне ревизорске институције, Службени гласник РС, бр. 9/09.
  • Прибановић, Марија, 2013. Улога процеса ревизије у јавном сектору и буџету локалних заједница, (мастер рад), Универзитет Сингидунум, Пословни факултет
  • Прокопијевић, Мирослав, 2017. „Проширење, преговори, изговори и јавне набавке далеко од петице“, у Јавно о јавним политикама, ур. Драган Добрашиновић: 13-27. Прокупље: Топлички центар за демократију и људска права
  • Синановић, Биљана, Бранислава Вучковић, Влатко Божовић, Ивица Гавриловић, и Ладо Лаличић, 2016. Истрага и процесуирање кривичних дела корупције идентификованих кроз ревизорске извештаје – практикум за припаднике правосуђа и полиције, Београд: Савет Европе, Канцеларија у Београду
  • Стакић, Бранимир, Миленка Јездимировић, 2012. Јавне финансије, шесто измењено и допуњено издање, Београд: Универзитет Сингидунум
  • Станковић, Бранислав, Радован Дамњановић, и Миленко Поповић, 2018. „Облици надзора над јавним расходима“, Одитор, вол 4. бр: 3. 96-109. doi: 10.5937/Одитор1803097С
  • Станичић, Ђорђе (за изд) 2015. Анализа кључних проблема у управљању јавним финансијама на локалном нивоу, Београд: Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије.
  • Транспарентност Србија, 2014. Ревизија сврсисходности, Београд, последњи приступ: 01.10.2020. http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/publikacije/knjige-i-prirucnici
  • Устав Књажевства Сербије  – Сретењски Устав, Сретењска скупштина 15.02.1835. у Крагујевцу, последњи приступ 25.10.2020. http://projuris.org/RETROLEX/Ustav%20Knezevine%20Srbije_Sretenjski%20ustav%20(1835).pdf
  • Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.
  • Центар за европске политике, 2012. Ка већој финансијској одговорности власти у Србији – Имплементација препорука и мера Државне ревизорске институције Србије, Београд: Центар за европске политике
  • Шупит, Јелена, 2014. „Државна ревизорска институција и превенција криминалитета белог оковратника у јавном сектору“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 67: 331-346.
  • Ahlenius, Inga-Britt, 2000. “Performance Audits, Evaluations and Supreme Audit Institutions”, International Journal of Government Auditing, vol. 27. no. 1: 1-10.
  • EurActiv Srbija, 2018. „Неопходна већа укљученост локалних самоуправа у процесу евроинтеграција“ EurActiv Srbija, последњи приступ: 27.10.2020. https://www.euractiv.rs/srbija-i-eu/12725-neophodna-vea-ukljuenost-lokalnih-samouprava-u-procesu-evrointegracija?fbclid=IwAR3QlZsp7TZDjDezChg35P8v7c5zyKYroZRAaIwWxCzTsnvr81G8eQOwTUM
  • EurActiv Srbija, 2018. „Почела кампања за веће учешће грађана у управљању локалним буџетима“ EurActiv Srbija, последњи приступ: 27.10.2020. https://www.euractiv.rs/srbija-i-eu/13048-poela-kampanja-za-vee-uee-graana-srbije-u-upravljanju-lokalnim-budetima?fbclid=IwAR0hNUQQcRQ37fTlsxRMnpdestImeTaRFqK0B4yTH1Tuuqa8GVabwTA9xOA
  • Nurdiono, Rindu Rika Gamayuni, 2018. “The Effect of Internal Auditor Competency on Internal Audit Quality and Its Implication on the Accountability of Local Government”, European Research Studies Journal, Volume XXI, Issue 4: 426-434.
  • Rabrenović, Aleksandra, 2007. “Financial Accountability as a condition for EU Membersip” (doktorska disertacija), University of Glasgow
  • UNDP, 2018. Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама, Информатор о пројекту, последњи приступ: 28.10.2020.  http://www.undp.org.rs/FactSheets/Enhancement%20of%20Municipal%20Audit%20SRP.pdf
периодика Политичка ревија 4/2020 4/2020 УДК 657.6:352(497.11) 259-288