Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Сажетак

Компаније послују у одређеном друштвеном окружењу, те се њихово пословање мора разматрати не сме само са становишта економских циљева, већ и са аспекта последица које такво пословање може произвести на друштвену и природну околину у којој компанија послује. Другим речима, неопходно је да компаније, поред економских, разматрају и друштвене и еколошке последице својих одлука. Стога, социјална политика, као делатност која се бави животним и радним условима људи и њиховим унапређењем, треба више пажње да посвети овом концепту. У раду је најпре сажето представљен развој овог концепта, начин на који су га различити аутори дефинисали и критиковали, а потом се доводи у везу са социјалном политиком како би се указало на значај друштвено одговорног пословања као превентивне делатности социјалне политике. Имајући у виду да компаније превасходно користе овај концепт из властитих интереса, овим радом указује се на важност укључивања свих актера који би комплементарно радили на развоју и промоцији друштвено одговорног пословања како би се подигла свест свих чланова друштва. Стожер таквог окупљања треба да представљају теоретичари и практичари из области социјалне политике, јер ће се последице неодговорног пословања одразити на животне и радне услове људи. Са друге стране, друштвено одговорним пословањем могуће је деловати на социјалну сигурност људи и побољшати њихову животну и радну околину.

кључне речи:

Референце

  • Перишић, Наталија. 2016. „Нови односи јавног и цивилног сектора – партнерства и уговарање у обезбеђивању социјалне сигурности у Србији.“ Социолошки преглед (50) 3: 347-370.
  • Aristotel. 1975. Politika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.
  • Birdsall, Nancy. 1993. Social Development is Economic Development. Washington: The World Bank.
  • Bowen, Howard. 2013. Social Responsibilities of the Businessman. Iowa City: University of Iowa Press.
  • Brinkerhoff, Jannifer, and Derick Brinkerhoff. 2002. “Government-nonprofit realations in comparative perspective: evaluation, themes and new directions.” Public administartion and development (22) 1: 3-18. doi: 10.1002/pad.202
  • Carrol, Arcie. 1991. “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organization Stakeholders.” Business Horizonts (34) 4: 39-48. doi:10.1016/0007-6813(91)90005-g
  • Carroll, Archie. 1999. “Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct.” Business & Society (38) 3: 268-295. doi:10.1177/000765039903800303
  • Čekerevac, Ana. 2007. „Globalizacija i reforme socijalne politike.“ Godišnjak FPN (1) 1: 367-385.
  • Čekerevac, Ana. 2009. „Novo shvatanje socijalne politike.“ Godišnjak FPN (3) 3: 557-567.
  • Cone Communications. 2015. “Global CSR Study.” Accessed may 17, 2021. https://www.conecomm.com/2015-cone-communications-ebiquity-global-csr-study-pdf.
  • Dahlsrud, Alexander. 2008. “How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions.” Corporate Social Responsibility and Environmental Management (15) 1: 1-13. doi:10.1002/csr.132
  • Farnsvort, Kevin. 2017. „Poslovanje i globalna socijalna politika.“ U Globalna socijalna politika, ur. Nikola Jejts, 93-121. Beograd: Fakultet političkih nauka.
  • Forbes. 2008. “The History of Doing Good.” Forbes. Accessed july 15, 2021. https://www.forbes.com/2008/10/16/csr-history-reform-lead-corprespons08-cx_ml_1016lewis.html?sh=7597da24785f.
  • Friedman, Milton. 1970. “A Friedman doctrine – The Social Responsibility Of Business Is to Incease Its Profits.” The New York Times. Accessed may 16, 2021. https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html.
  • Friedman, Milton. 2002. Capitalism and Freedom. Chicago and London: University of Chicago Press.
  • Kočović, Dragoslav. 2007. Socijalna politika. Beograd: Fakultet političkih nauka.
  • Kotler, Filip, i Nensi Li. 2007. Korporativna društvena odgovornost: Učiniti najviše za svoju kompaniju i za izabrani društveni cilj. Beograd: Čigoja štampa.
  • Lakićević, Dušan. 1980. Uvod u socijalnu politiku. Beograd: Savremena administracija.
  • McGuire, Joseph. 1963. Business and Society. United States of America: McGraw-Hill Book Company.
  • Mladenović, Marko. 1980. Socijalna politika i porodica. Beograd: Savremena administracija.
  • Perišić, Natalija. 2016. Socijalna sigurnost – pojmovi i programi. Beograd: Fakultet političkih nauka.
  • Salamon, Lester. 1995. Partners in Public Service – Government – Nonprofit Relations in the Modern Welfare State. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
  • Šefer, Branislav. 1974. Socijalna politika i socijalna strategija. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.
  • Smart kolektiv. 2006. Pojmovnik društveno odgovornog poslovanja. Beograd: Smart kolektiv.
  • Smith, Adam. 1937. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. New York: The Modern Library.
  • Spiker, Pol. 2013. Socijalna politika: teorija i praksa. Beograd: Fakultet političkih nauka.
  • Tench, Ralph, and Liz Yeomans. 2009. Exploring Public Relations. Harlow: Prentice Hall.
  • Vlastelica Bakić, Tamara, Jelena Krstović, i Slavica Cicvarić Kostić. 2012. „Poslovna opravdanost društveno odgovornog poslovanja.“ Marketing (43) 3: 191-198.
  • Vogel, David. 2005. The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responisibility. Washington: Brooking Insitution Press.
периодика Политичка ревија 3/2021 3/2021 УДК 005.35:304 273-290