Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ И СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ

ДРУШТВЕНИ ИЗВОРИ УГРОЖАВАЊА КАПАЦИТЕТА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВЕ

Сажетак

Друштвени облици угрожавања капацитета система безбедности представљају велики проблем за сваку државу и њене грађане, наравно и за регион. Због тога аутор овог текста указује и анализира најизраженије друштвене изворе угрожавања капаци­тета система безбедности модерне државе. Основни облик испољавања опасности је угрожавање постојеће слободе. Угрожавање може бити остваривање само деструктивним деловањем неке природне или друштвене силе на неку појаву, ненамерно или намерно, циљно и сврсисходно дакле са намером да се изазову одређене последице по природу или по друштво односно по човека. Сви савремени системи безбедности, без обзира на који начин и са којим циљем су организовани, представљају облик организовања друштва у заштити својих виталних интереса и вредности. Њихово организовање полази од два основна питања: од кога и од чега треба штитити друштво и на који начин треба усмеравати субјекте система безбедности да би се остварио основни циљ постојања друштва. Дискриминација, тј. друштвени облици угрожавања капацитета безбедности демократске државе се јавља у више облика, а то су: геноцид, апартхејд, сегрегација, неорасизам или економски расизам, међународни статус и демографски развој.

кључне речи:

Референце

  1. Арежина В. «Еколошке миграције», Политичка ревија, бр. 4/2006.
  2. Војиновић М, Кобно осипање српског народа, Прометеј, Београд, 1995.
  3. Гаћиновић Р. «Политичка пропаганда – ефикасно оружје у савременом рату», Српска политичка мисао, бр. 2/2011.
  4. Гаћиновић Р. «Демократија и безбедност у националној држави», Српска по­литичка мисао, бр. 1/2010.
  5. Гречић В. Миграција и интеграција страног становништва, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1989.
  6. Гречић В. Југословенске спољне миграције, Савезно министарство за рад, здравство и социјалну политику, Институт за међународну политику и привреду и Савезни завод за тржиште рада и миграције, Београд, 1998.
  7. Ђорђевић О. Лексикон безбедности, Привреда публик, Београд, 1989.
  8. Игњатовић Ђ. Организовани криминалитет, Полицијска академија, Београд, 1998.
  9. Кесић З. «Етиолошка димензија послератног криминалитета у Србији», Без­бедност, бр. 2/2006.
  10. Луковић З. Верске секте, приручник за самоодбрану, Драганић, Београд, 2000.
  11. Маринковић Д. «Основни правци криминалистичког поступања у сузбијању наркокриминалитета», Наука-безбедност-полиција, Београд, бр. 2/2003.
  12. Маћејка М. М. Еколошки менаџмент, Европски универзитет за интернационални менаџмент и бизнис, Београд, 2001.
  13. Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1975.
  14. Правни лексикон, Савремена администрација, Београд, 1970.
  15. Сименуновић Д. Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.
  16. Социолошки лексикон, Савремена администрација, Београд, 1982.
  17. Симоновић Б. Криминалистика, Правни факултет у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац,
  18. Симић Р. Д. Поредак света, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
  19. Стајић Љ. Гаћиновић Р. Убод у студије безбедности, Драслар, Београд, 2007.
  20. Schmidt-Sommerfeld C. „Verdeckte Ermittlungen bei der Rauschgiftbekamfung“, Kriminalistik, 7/2001.
  21. Чарс В. Кегли Јуџин Р. Виктоф, Светска политика тренд и трансформација, Центар за студије Југоисточне Европе, Факултет политичких наука и Дипломатска академија, Београд, 2006.
  22. Farstenhauster D. „Verdachtsgwinnung bei Organisierter Kriminalität“, 1/2002. НАСЛОВ ЧАСОПИСА??? БГ
  23. Фатић А. Криминал и друштвена контрола у Источној Европи, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1997.
  24. Драган Симеуновић о књизи Михаила Марковића, Слобода и пракса, Српска политичка мисао, бр. 3-4/1997.
  25. Игњатовић А. Кокољ М. Ђурић А. Б., Међународно кривичнио право, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, 2009.
  26. Кривокапић Б., Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа, Службени гласник, Београд, 2010.
  27. Кривични закон Републике Србије, прир. Зоран Стојановић, Службени гласник, Београд, 2005.
  28. Димитријевић В. Рачић О., Међународне организације, Београд, Савремена администрација, 1978.
периодика Српска политичка мисао 1/2012 УДК: 355.01+351.74 131-148