Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВИ, РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ

Сажетак

Проблем доприноса друштвених и хуманистичких наука националној безбедности настао је због некритичких реформи ових области које су иницирали западни центри моћи. Вредновање научних радова и деловање научника је за државу од изузетног значаја и захтева један уређен систем, у супротном може бити значајан извор угрожавања националне безбедности. Аутори у раду анализирају значај који се придаје друштвеним и хуманистичким наукама, као и њиховом вредновању у друштву. Нарочити значај посвећује се њиховом проучавању са аспекта националне безбедности. Основна претпоставка којом се аутори руководе јесте да недовољна контрола науке од стране државе доприноси угрожавању националне безбедности. То не значи уједно и цензурисање и апсолутну контролу, већ стварање једног уређеног система унутар којег ће аутори моћи својим радом да јачају националне и демократске капацитете државе, и да не буду злоупотребљавани зарад њене дестабилизације, што је нарочито важно у кризним подручјима. Истовремено се истиче проблем недовољног вредновања значаја друштвених и хуманистичких наука у односу на друге науке. Аутори се у раду користе методом анализе садржаја и компаративном методом.

кључне речи:

Референце

  Анохина Л. И. 2017.  ,,Роль социально-гуманитарных наук в обеспечении безопасности человека и общества: на примере деятельности специалистов в области обеспечения безопасности дорожного движения”, У Safety of a Person  and Society Problem of Social Sciences  and Humanities, ур. Lyudmila I. Naydenova,  Murat O. Nasimov, Abdumumin I. Rasulov и  Ilona G. Doroshina, Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»

  Белановский Сергей Александрович. 2024.  ,,Кризис института научного рецензирования”,  15. 04. 2024. https://ecfor.ru/publication/krizis-nauchnogo-retsenzirovaniya-makiavellevskaya-sotsiologiya/?ysclid=lv15s341b2132342109

  Владушић Слободан 2024. АУТОШОВИНИЗАМ: Део професора универзитета подржава укидање српског националног идентитета, 19. 04. 2024. https://naukaikultura.com/autosovinizam-deo-profesora-univerziteta-podrzava-ukidanje-srpskog-nacionalnog-identiteta/

  Болоњски процес – проблеми и перспективе, 19. 04. 2024, https://www.unibl.org/uni/sajt/doc/File/uni/2015/INFO/2.pdf

  Гаман Иоганн Георг Метакритика пуризма разума sunt lacrumae rerum o quantum est in rebus inane! // Кантовский сборник. 2012. (4): 78-92. doi: https://cyberleninka.ru/article/n/metakritika-purizma-razuma-sunt-lacrumae-rerum-o-quantum-est-in-rebus-inane

  Ђукић Станимир. 2017. ,,Основе и систем безбедности у стратегији националне безбедности”, Војно дело (7): 100-121. doi: 10.5937/vojdelo1707100D

  Кацис Леонид, Савельев Александр. 2024. ,,Западная наукометрия в России: когда прекратятся коррупция и колониализм?”, Регнум, 19. 04.2024 https://regnum.ru/article/3537332

  Лаптев Леонид Григорьевич, Бельков Олег Алексеевич, 2011. ,,Образование и национальная безопасность” Вестник Московского университета (14): doi: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-i-natsionalnaya-bezopasnost-1

  Милошевић Зоран. 1993. „Ново доба” – религија „Новог светског поретка”, Војно дело (3–4): 210–222.

  Милошевић Зоран, Божић Ванда. 2022. ,,(Нео)троцкизам и његова историја као инструмент геополитике”, у  Историја као инструмент геополитике, ур. Зоран Милошевић, Београд: Институт за политичке студије

  Миндели Леван Элизбарович. 2012. ,,Обеспечение национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования, ЭТАП  (1):  81-95. doi: https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-natsionalnoy-bezopasnosti-v-sfere-nauki-tehnologiy-i-obrazovaniya

  Редакции. 2004. ,,Приватизация научно-исследовательских учреждений: потеряв, заплачем”, Федеральный строительный рынок (34)  

  Ристић Душан, Светлана Бојанић, Игор Ристић. 2013, ,,Зашто Болоња не успева на Балкану”, у: Трендови развоја, Марибор, Похорје, Словенија

  Универзална декларација о људским правима, 19. 04. 2024. https://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/medjunarodna-dokumenta/UJEDINJENE-NACIJE/Univerzalnadeklaracijacir.pdf

  Судар Владимир. 2024. ,,Може ли Србија да одбаци „Болоњу”: Хуманистичко школство против западне идеолошке производње кадрова”, 14. 3. 2024. https://naukaikultura.com/moze-li-srbija-da-odbaci-bolonju-humanisticko-skolstvo-protiv-zapadne-ideoloske-proizvodnje-kadrova/

  Bee Martin. 2012. ,,American Security Project”, Science & America’s National Security, Fact Sheet

  Burges Petter. 2013. The Future of Security Research in the Social Scences and Humanities, Standing Comitte for the Humanities, European Science Fondation

  Condon E. U. 1948. ,,Science and Security”, Science, Vol. 107, (2791): pp. 659-665.

  Dawson Christopher. 1961.  The Crisis of Western Education, Catholic University of America Press

  DuBridge Lee A. 1954. ,,Science and National Security”, Science, Vol. 120, (3131): 1081-1085.

  Grove Jack, 2012. ,,Bologna not to taste German critics”, Times Higher Education, 06. 05. 2012, https://www.timeshighereducation.com/news/bologna-not-to-taste-of-german-critics/419845.article

  Vu Cung. 2018. ,,Science, Technology, and Security”, Report Title: SCIENCE, TECHNOLOGY AND SECURITY RESEARCH, Report Subtitle: THE POTENTIAL ROLE OF THINK TANKS LIKE RSIS, S. Rajaratnam School of International Studies

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 1/2024 1/2024 УДК: 355.45(497.11) 27-44