Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

DRAGOLJUB JOVANOVIĆ – DRUŠTVENO ANGAŽOVANI INTELEKTUALAC U TEŠKIM VREMENIMA

Sažetak

U meandrima srpske istorije, često su se dešavali diskontinuiteti, koji su ideološki bili usmeravani, sa neshvatljivih zabluda i stranputica i koji su neretko bili tragični. U tim „vetrovima istorije”, mnogi značajni intelektualci koji su ukazivali na te zablude i moguće nedaće, trpeli su velike posledice (lične i naučne), potiskivani su iz kolektivnog sećanja, zaboravljeni a neki su proglašavani i državnim neprijateljima, kao što je to bio slučaj sa Dragoljubom Jovanovićem. Za adekvatan odgovor na izazove koje istorijsko vreme, stavlja pred narod, najodgovornija je elita svakog naroda, čiji je zadatak-poziv da zna i da vidi najbolje. Drugačije rečeno, jedan narod spreman je za izazove vremena u onoj meri u kojoj je spremna njegova elita, pa je stoga neophodno traganje za odgovorom na pitanje šta je mera pravog društvenog angažovanja intelektulaca. Kada je pronađemo, onda imamo obrazac, lik koji treba slediti. Da li Dragoljub Jovanović može biti mera pravog društveno angažovanog intelektualca? Ovaj ogled nastoji da dâ odgovor na to pitanje.

Ključne reči:

Reference

  • Antonić, Slobodan. 2014. „Stanje društva i strategije obnove.ˮ U Ka srpskom stanovištu, ur. Svetlana Kurćubić Ružić, 31‒50. Beograd: Evro Đunti.
  • Arhiv Jugoslavije [AJ], „Političke uspomene (5) – iskušenjaˮ Dragoljub Jovanović. Beograd: 1997, Kultura.
  • Arhiv Jugoslavije [AJ], „Političke uspomene Jovanović (1) Zanosiˮ Dragoljub Jovanović. Beograd: 2008a, Kultura.
  • Bondžić, Dragomir. 2019. „Dragoljub Jovanović i Beogradski univerzitet.ˮ U Društveno-politička i naučna misao i delatnost Dragoljuba Jovanovića, ur. Aleksandar Kostić, 169‒187. Beograd: Srpska akdademija nauka i umetnosti.
  • Cvijić, Jovan. 1987-1907. „O nacionalnom radu.ˮ U „Govori i članci“. Sabrana dela knj. 3 tom 1. Ur. Radomir Lukić i dr, 55-68. Beograd: SANU, Književne novine i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  • Đerić, Gordana. 1994. „Intelektualac – suvišna, ukradena ili ponižena reč.ˮ Srpska politička misao, Posebno izdanje, Posmodernizacija srpske nauke: politika posmoderne/politika posle posmoderne, 83‒105.
  • Džekobi, Rasel. 2002. Kraj utopije. Politika i kultura u doba apatije. Beograd: Beogradski krug.
  • Flere, Sergej i Rudi Klanjšek. 2014. „Was Tito’s Yugoslavia totalitarian?ˮ Communist and Post-Communist Studies 47 (2): 237‒245. doi: https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2014.04.009.
  • Jakšić, Božidar. 1991. Sloboda od straha, Dragoljub Jovanović između dve autoritarne Jugoslavije. Predgovor knjizi Dragoljuba Jovanovića Sloboda od straha, izabrane političke rasprave. Beograd: Filip Višnjić- Naučna knjiga.
  • Jovanović, Dragoljub. 1927. Kult rada. Beograd: Rad.
  • Jovanović, Dragoljub. 1946. Novi Antej. Beograd: Rad.
  • Jovanović, Dragoljub. 1991. Sloboda od straha: izabrane političke rasprave. Beograd: Filip Višnjić- Naučna knjiga.
  • Jovanović, Dragoljub. 2008b. Političke uspomene (9), Opozicija-robija. Beograd: Službeni glasnik.
  • Jovanović, Slobodan. 2009. Jedan prilog za proučavanje srpskog nacionalnog karaktera. Beograd: Stubovi kulture.
  • Jovanović, Srđan. 2013. „Moj deda Dragoljub Jovanovi.ˮ U Pirotski zbornik, 37‒38, 167‒175. Pirot: Narodna biblioteka grada Pirota.
  • Kragović, Branislava. 2012. „Slobodan Jovanović o poluintelektualcima.ˮ Sociološki pregled (46): 252‒264.
  • Lazarević, Davor. 2013. „Dr Dragoljub Jovanović i pirotski kraj.ˮ U Pirotski zbornik, ur. Goran Nikolić, 37‒38, 129‒169. Pirot: Narodna biblioteka grada Pirota.
  • Lompar, Milo. 2021. Poluintelektualac i nacionalna politika. Beograd: Catena Muundi.
  • Maliković, Dragi, Aleksandar Rastović i Uroš Šuvaković. 2007. Parlamentarne stranke u Kraljevini SHS – Jugoslaviji (nastanak, razvoj i partijski sistemi), knj. 1. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
  • Manhajm, Karl. 1968. Ideologija i utopija. Beograd: Nolit.
  • Moren, Еdgard. 1979. Duh Vremena. Tom 2. Beograd: BIGZ.
  • Nadić, Darko. 2006. Misao o radu Dragoljuba Jovanovića. Beograd: Izdanje autora.
  • Pekić, Borislav. 1987. Godine koje su pojeli skakavci, 2. knj. Beograd: BIGZ – Jedinstvo.
  • Pirjavec, Jože. 1995. Jugoslavija 1918-1992, Nastanak, razvoj te raspad Karađorđevićeve ni Titove Jugoslavije. Koper: Lipa.
  • Šušnjić, Đuro. 2003. Intelektualci i intiligencija. Kikinda: SO Kikinda, NB “Jovan Popović”.
  • Trkulja, Jovica. 2012. Dragoljub Jovanović, profesor, političar i opozicionar (1895-1977). Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.
  • Vidojević, Zoran. 2008. „Intelektualci, odgovornost za zlo i humanizam.ˮ Politička revija 32 (4): 731‒755.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2022 3/2022 УДК 32:929 Jovanović D. 263-280
ç