Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ

ДОПРИНОС ЖЕНА У МЕЂУРАТНОЈ КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ (1918-1939)

Сажетак

Историју српске културе и политичке мисли обогатиле су жене које су својим активним залагањем, усавршавањем и доприносом поставиле темеље будућим генерацијама. У раду је приказан допринос жена у међуратном периоду кроз деловање у друштвено-хуманистичким организацијама и часописима на простору Србије. Основна хипотеза рада је да су жене кроз њихово активно учешће у хуманитарним организацијама и часописима допринеле развоју еманципације жена на овом простору и помогле да жене остваре своје политичко право. За истраживање и обраду теме коришћени су хеуристички метод и метод анализе садржаја архивских извора Историјског института и остале библиографске грађе. Циљ рада је да пружи потпунију историјску слику о доприносу жена на овим просторима.

кључне речи:

Референце

  • Алијанса женских покрета (Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца). 1927. Женски покрет 8 (8): 4.
  • Бараћ, Станислава. 2014, „Жена и свет (1925-1941) између модерне и нове жене: амбиваленција илустрованог женског (модног) магазина“. Књиженство: часопис за студије књижевности, рода и културе. http://www.knjizenstvo.rs/sr/casopisi/2014/zenska-knjizevnost-i-kultura/zena-i-svet-1925-1941-izmedju-moderne-i-nove-zene-ambivalencija-ilustrovanog-zenskog-modnog-magazina#gsc.tab=0
  • Богдановић, Катарина. 1920. „Женска политичка права“, Женски покрет 1 (3) : 11-13.
  • Божиновић Неда. 1996. Женско питање у Србији у 19. и 20. веку, Београд: Феминистичка 94
  • Видаковић, Анђелија. 1920. „Женско бирачко право и нацрти новог устава“, Женски покрет 1 (6): 5-7.
  • Домаћица – Споменица. 1926. „Прослава педесетогодишњице Женског друштва 30. маја- 1. јуна 1926″, Београд: Штампарија „Рад“. https://zristorija.iib.ac.rs/istorijski_arhiv/domacica-spomenica-proslava-pedesetogodisnjice-zenskog-drustva-30-maja-1-juna-1926-zensko-drustvo-u-beogradu-beograd-1926/
  • Ђорђевић, Тихомир. 1912. „О српским женама.“ Српски књижевни гласник 263:  285-294. https://zristorija.iib.ac.rs/istorijski_arhiv/o-srpskim-zenama/
  • Екмечић, Милорад. 1989. Стварање Југославије 1790-1918, Београд: Просвета
  • Женски покрет. 1921. Право гласа за жене. Београд: Штампарија „Слобода“. https://zristorija.iib.ac.rs/istorijski_arhiv/pravo-glasa-za-zene/
  • Жикић, Милена. 2019. Жене у српким ослободилачким ратовима 1912-1918. Нови Сад: Покрајински завод за равноправност полова.
  • Јовановић, Мирослав, и Радић, Радивој. 2009. Криза историје – српска историографија и друштвени изазови с краја 20. и почетка 21.века, Београд: Удружење за друштвену историју.
  • Каснар-Караџић, Зорка. 1920. „Програм нашег рада“, Женски покрет 1(1): 5-6.
  • Костић, Лариса и Аћимовић Емилија 2021. Жена данас 1936-1940: библиографија. Београд: Институт за књижевнот и уметност.
  • Марковић, Предраг. 2007. „Сексуалност између приватног и јавног у 20. веку“. У Приватни живот код Срба у 20. веку, прир. Милан Ристовић, 101-128. Београд: Clio.
  • Милановић, Јасмина. 2015. „Војска милосрђа“, Књиженство: часопис за студије књижевности, рода и културе 5(5). http://www.knjizenstvo.rs/sr-lat/casopisi/2015/zenska-knjizevnost-i-kultura/vojska-milosrdja#gsc.tab=0
  • Миленковић, Милица. 1998. „Жене раднице у привреди Србије 1918-1929. године.“ У Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века (2) –Положај жене као мерило модернизације, ур. Латинка Перовић, Милица Миленковић, Бранка Прпа-Јовановић, Дубравка Стојановић, 218-226. Београд: Институт за новију историју Србије.
  • Први конгрес народног женског савеза Срба, Хрвата и Словенаца. 1920. Споменица са I  конгреса жена Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца одржаног у Београду 21, 22. и 23. септембра 1919.г. Београд: Нова штампарија „Давидовић“ https://zristorija.iib.ac.rs/istorijski_arhiv/spomenica-sa-i-kongresa-zena-kraljevstva-srba-hrvata-i-slovenaca-odrzanog-u-beogradu-21-22-i-23-septembra-1919-g/
  • Савић, Јелена. 2009. „Коло српских сестара – одговор елите на женско питање“. Гласник Етнографског музеја 73: 115-132.
  • Склевицки, Лидија. 1984. Карактеристике организованог деловања жена у Југославији у раздобљу до Другог светског рата (1), Поља: часопис за културу, уметност и друштвена питања, 30 (308): 415-417.
  • Српске новине. 1875. „Правила женског друштва.“ члан 1, 6. јун 1875. https://zristorija.iib.ac.rs/istorijski_arhiv/pravila-zenskog-drustva/
  • Столић, Ана. 2015а. Сестре Српкиње. Појава покрета за еманципацију жена и феминизма у Краљевини Србији, Београд: Еволута.
  • Столић, Ана. 2015б. „Феминизам“. У Срби 1903-1914: историја идеја, прир. Милош Ковић, 299-316, Београд: Clio.
  • Столић, Ана. 2018. „Између национализма и интернационализма. Српкиње на конгресима организација Међународног женског покрета до Првог светског рата“. Историјски  часопис 67: 309-338. DOI: 10.34298/IC1867309S
  • Столић, Ана. 2020. „Ратни доприноси жена и послератна борба за право гласа у Србији (Краљевина СХС) 1918-1921.“ У Крај великог рата: пут ка новој Европи (1853-1918), Александар Растовић и Миљан Милкић, 285-298. Београд Историјски институт.
  • Фолић, Милутин. 1998. „Друштвени положај жене у јужној Србији у другој половини 19. и на почетку 20 века.“ У Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века (2) –Положај жене као мерило модернизације, ур. Латинка Перовић, Милица Миленковић, Бранка Прпа-Јовановић, Дубравка Стојановић, 201-211. Београд: Институт за новију историју Србије.
  • Чалић, Мари-Жанин. 2013. Историја Југославије у 20. веку, Београд: Clio.
  • Штеби, Алојзија. 1927. „Женска странка“. Женски покрет 8 (9): 1.
  • Blom, Ida. 2003. „Modernity and the Norwegian Women’s Movement from the 1880s to 1914: Changes and Continuities.“ In Womens Emancipation Movements in the 19th Century, eds. Sylvia Paletschek and Bianka Pietrow-Ennker, Stanford University Press.
  • Bock, Gisela & Thane, Patricia. 1991. Maternity and Gender Policies, Women and the Rise of the European Welfare States, 1880s-1950s, London: Routledge.
  • Bokovoy, Melissa. 2006. Kosovo Maiden(s): Serbian Women Commemorate the Wars of National Liberation, 1912-1918. In Gender and War in Twentieth – Century Eastern Europe, eds. Nancy. M. Wingfield and Maria Bucur, 154-170. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
  • Gorenjak, Ida Ograjšek. 2014. Opasne iluzije. Rodni stereotipi u međuratnoj Jugoslaviji, Zagreb: Srednja Europa.
  • Offen, Karen. 2011. „The History of Feminism is Political History, Political History Today.“ Perspectives on History. https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/may-2011/the-history-of-feminism-is-political-history
  • Paletschek, Sylvia & Pietrow-Ennker, Bianka, eds. 2003. Women’s emancipation movements in the nineteenth century: a European perspective, Stanford University Press.
  • Peto, Аndrea. 2004. „Writing Women’s History in Eastern Europe: Toward a ‘Terra Cognita’?“ Journal of Women’s History, 16 (4), 173-181.
  • Petrović, Jelena. 2019. Womens Autorship in Interwar Yugoslavia. The Politis of Love and Struggle. London: Palgrave Macmillan.
  • Uno, Kathleen. 1999. Passages to Modernity: Motherhood, Childhood, and Social Reform in Early Twentieth Century Japan, Honolulu: University of Hawaii Press.
периодика Национални интерес 3/2022 3/2022 930.85(497.1)"1918/1939" 253-268