Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика

ДОМИНАЦИЈА МАТЕРИЈАЛИЗМА НАД АЛТРУИЗМОМ – КРИЗА ДРУШТВА ИЛИ ПОЈЕДИНЦА?

Сажетак

Вредности спадају у један од основних феномена психичког живота појединца. Циљ је установити разлике између испитаника у степену пожељности хедонистичке, материјалистичке и алтруистичке вредносне оријентације, као и корелацију ових вредности са три особине личности: екстравертност, агресивност и психотицизам. Испитивање је обављено на узорку од 142 испитаника. Резултати су показали да је највећу нумеричку израженост имала материјалистичка вредност (АС=3,61), док најмању нумеричку израженост показује хедонистички стил живота (АС=3,29). У статистички значајној, позитивној, међусобној корелацији су само активистички и алтруистички стил (п < .05). Резултати биваријатне корелације показују корелацију психотицизма са свим вредносним оријентацијама и то у негативном смеру (од – .176 до – .203), корелацију ектравертности са хедонизмом (.236) и екстравертности и алтруизма (.180). Закључак је да је материјална сигурност примарна вредност испитаних особа, а да је алтруизам нормативног типа, тј. да је у питању конформистички алтруизам, када је појединац потпуно свестан користи коју има од свог понашања.

кључне речи:

Референце

  • Аларгић, Драгана, „Карактеристике појединца као чиниоци система вредности припадника Војске Србије“, Докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 2013, стр. 112.
  • Joксимовић, Снежана, „Однос ученика према појединим начинима живота као показатељ њихових вредносних оријентација“, Психологија,
  25/1992, стр. 7-24.
  • Јоксимовић, Снежана; Јањетовић, Драган, „Појам о себи и вредносне оријентације адолесцената“, Зборник Института за педагошка
  истраживања, ISSN 0579-6431, 40.2/2008, стр. 288-305.
  • Пантић, Драгомир, „Вредности и идеолошке оријентације друштвених слојева“, у зборнику: Друштвени слојеви и друштвена свест
  (приредили: Поповић, Михајло В.; Болчић, Силвано И.; ,Пешић, Весна; Јанићијевић, Милосав М.; Пантић, Драгомир Ј.), Институт друштвених наука, Центар за социолошка истраживања, Београд, 1977, стр. 279.
  • Рот, Никола; Хавелка, Ненад, „Национална везаност и вредности код средњошколске омладине“, Београд, Институт за психологију и Институт за друштвене науке, 1973, стр. 59.
  • Рот, Никола, Основи социјалне психологије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003, стр. 330.
  • Хавелка, Ненад, „Вредносне орјентације адолесцената:вредности и свест о себи“, Настава и васпитање, 5/1998, стр. 803-824.
  • Шрам, Златко, „Вредности и девијантно понашање младих“, у: Млади загубљени у транзицији,(приредио Срећко Михајловић), Београд:
  Центар за проучавање алтернатива, Београд, 2004, стр. 65-93.
  • Đjurdjević, Sanja; Krivokapić, Žilijeta; Šapić, Rosa; Vićentić, Sreten, „Understanding Conative Regulation Systems – an Examination of the
  Differences Between Offenders and Non-offenders“, Journal of Special Education and Rehabilitation, 17(1–2)/2016, pp. 66-84.
  • Đurđević, Sanja; Šapić, Rosa; Daruši, Dragana, Examination of correlation between personality traits and value orientations of perpetrators of  criminal acts, International scientific conference „Archibald Reiss Days“, Thematic conference proceedings of international significance, 3/2016, pp. 120-129.
  • Eisenberg, Nancy, Altruistic Emotion, Cognition, and Behavior (PLE: Emotion), Psychology Press, 2014, pp. 267.
  • Eisenberg, Nancy; Eggum, Natalie; Di Giunta, Laura, „Empath-related Responding: Associations with Prosocial Behavior, Aggression, and Intergroup Relations“, Social issues and policy review, 4(1)/2010, pp. 143-180.
  • Eysenck, J. Hans, „The structure of social attitudes“, British Journal of Clinical Psychology, 14.4 (1975), pp. 323-331.
  • Inglehart, Ronald, „Globalization and Postmodern Values“, Washington Quarterly, 23(1)/2000, pp. 215-228.
  • Kordić, Ljiljana, Osvajanje slobode. Ekonomska socijalizacija mladih u Srbiji, Cenzura, Novi Sad, 2008, pp. 56.
  • Lichtenberg, Judith J. (2010), Is Pure Altruism Possible? Интернет:
  http://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/10/19/is-pure-altruismpossible/

  • Momirović, Konstantin; Wolf, Boris; Džamonja, Zvonimir, KON 6: Kibernetička baterija konativnih testova, Savez društava psihologa Srbije, 1992.
  • Pavlović, Zoran, „Sociopsihološka analiza Inglhartovog koncepta vrednosti samoizražavanja“, Primenjena psihologija, 2.2/2009, pp. 149-166.
  • Rokeach, Milton, The nature of human values, New York: Free press, 438/1973, pp. 231.
  • Stern, Paul C., „New Environmental Theories: Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior“, Journal of Social Issues, 56.3/2000, pp. 407-424.
  • Webster J., Russell; Donald A., Saucier, „Angels and Demons Are Among Us: Assessing Individual Differences in Belief in Pure Evil and Belief in Pure Good“, Personality and Social Psychology Bulletin, 39/2013, pp.1455 – 1470.
  • White, Bradley A., „Who Cares When Nobody is Watching? Psychopathic Traits and Empathy in Prosocial Behaviors”, Personality and Individual
  Differences, 56/2014, pp. 116-121.

периодика Социјална политика 2-3/2017 2-3/2017 УДК 159.923:316.752 19-34