Изабери језик:
Тема броја

МИГРАЦИЈЕ, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ДОБРОСУСЕДСКИ ОДНОСИ НА БАЛКАНУ КАО УСЛОВ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ: ПРЕПРЕКА ИЛИ ДОБРА ПРАКСА?

Сажетак

Овај научни рад показује да се питање добросуседских односа на Балкану као услова за придруживање ЕУ, мора посматрати пре свега кроз правну димензију засновану на постојећем легислативном оквиру ЕУ којим се уређује сам ток и услови пријема у ЕУ. У досадашњој пракси земаља Балкана, у овом раду обрађеној кроз четири студије случаја међусобних спорова између земаља кандидата и/или земаља чланица (Хрватске, Србије, Црне Горе, БЈР Македоније и Грчке), види се да је често пријем у ЕУ имао и политичку димензију. Закључак који се у истраживању намеће је да би у будућем периоду ЕУ, приликом процеса придруживања земаља суседа на Балкану, требало строго да инсистира на избегавању било какве политичке димензије у решавању њихових међусобних спорова, што ће и сам процес придруживања знатно унапредити и олакшати.

кључне речи:

Референце

  1. Етински Родољуб, Међународно јавно право, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2004.
  2. Albors-Llorens Albertina, „Remedies against the EU institutions after Lisbon: an era of opportunity?“, The Cambridge Law Journal, Cambridge University Press, Cambridge, No. 3/2012, стр. 507–536.
  3. Basheska Elena, „The Good Neighbourliness Condition in EU Enlargement“, Contemporary Southeastern Europe, Centre for Southeast European Studies, University of Graz, Graz, No. 1/2014.
  4. Charter of the United Nations, Preamble, Internet, http://www.un.org/en/documents/charter/preamble.shtml, 15/04/2016.
  5. Consolidated version of the Treaty of the European Union, Official Journal of the European Union, C83/01/2010.
  6. Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with the UN Charter, UNGA Res 2625 from 24 October 1970, Internet, http://www.un-documents.net/a25r2625.htm, 24/04/2016.
  7. European Commission, Bulletin of the European Union, Supplement 5/97 Agenda 2000-for a stronger and wider Union, Internet, http://aei.pitt.edu/3137/1/3137.pdf, 20/04/2016.
  8. European Commission, Commission Opinion on the application form the Former Yugoslav Republic of Macedonia for membership of the European Union {SEC(2005) 1425} {SEC(2005) 1429}, Internet, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52005DC0562, 29/4/2016.
  9. European Council, European Council meeting on 9 and 10 December 1994 in Essen-presidency conclusions, Internet, http://www.europarl.europa.eu/summits/ess1_en.htm#intro, 20/04/2016.
  10. European Council, Helsinki European Council Presidency Conclusions on 10 and 11 December 1999, Internet, http://aei.pitt.edu/43338/1/Helsinki_1999.pdf, 20/04/2016.
  11. European Council, Luxemburg European Council Presidency Conclusions on 12 and 13 December 1997, Internet, http://www.europarl.europa.eu/summits/lux1_en.htm, 20/04/2016.
  12. European Council, Presidency conclusions Copenhagen European Council-21-22 June 1993, Internet, http://www.europarl.europa.eu/enlargement_new/europeancouncil/pdf/cop_en.pdf, 20/04/2016.
  13. European Council, Presidency Conclusions, European Council Conclusions in Brussels, 20 June 2008, Internet, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/101346.pdf, 29/04/2016.
  14. Final Communiqué of the Asian-African conference of Bandung (24 April 1955), Internet, http://franke.uchicago.edu/Final_Communique_Bandung_1955.pdf, 15/04/2016.
  15. International Crisis Group, Macedonia’s name: breaking the deadlock, Europe Briefing 52, 12 January 2009, стр. 6, Internet, https://www.files.ethz.ch/isn/95305/b52_macedonias_name.pdf, 29/04/2016.
  16. Kochenov Dimitry, EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-Accession Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2008.
  17. Kochenov Dimitry, Basheska Elena, Good Neighbourliness in the European Legal Context, Leiden, 2015.
  18. Kornfein Iva, „Nomen set omen: Vječni spor Grčke i Makedonije“, Polemos, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, br. 1/2013, стр. 79-95.
  19. NATO Press Release, Bucharest Summit Declaration issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council, 3 April 2008, Internet, http://www.summitbucharest.ro/en/doc_201.html, 29/04/2016.
  20. Organisation on Security and Cooperation in Europe, Final Act, Helsinki, 1975, Chapter IX, Internet, http://www.osce.org/helsinki-final-act?download=true, 15/04/2016.
  21. Resolution on the Development and strengthening of good neighbourliness between states, UNGA Res/34/99 from 14 December 1979, Internet, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/34/99, 15/04/2016.
  22. Resolution on the Development and strengthening of good neighbourliness between states, UNGA Res/36/101 from 9 December 1981, Internet, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/101, 15/04/2016.
  23. Resolution on the Development and strengthening of good neighbourliness between states, UNGA Res/37/117 from 16 December 1982, Internet, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/37/117, 15/04/2016.
  24. Resolution on the Development and strengthening of good neighbourliness between states, UNGA Res/38/126 from 19 December 1983, Internet, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/38/126, 15/04/2016.
  25. Resolution on the Development and strengthening of good neighbourliness between states, UNGA Res/39/78 from 13 December 1984, Internet, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/39/78, 15/04/2016.
  26. Resolution on the Development and strengthening of good neighbourliness between states, UNGA Res/41/84 from 3 December 1986, Internet, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/41/84, 15/04/2016.
  27. Resolution on the Development and strengthening of good neighbourliness between states, UNGA Res/42/158 from 7 December 1987, Internet, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/42/158, 15/04/2016.
  28. Resolution on the Development and strengthening of good neighbourliness between states, UNGA Res/43/171B from 9 December 1988, Internet, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/43/171, 15/04/2016.
  29. Snell Jukka, “European constitutional settlement, an ever closer union, and the Treaty of Lisbon: democracy or relevance? “, European Law Review, Sweet and Maxwell, Andover, No. 05/2008, стр. 619-642.
  30. Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their member states, of one part, and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, Official Journal of the European Union L84/13/2004.
  31. Uilenreef Arjan, Bilateral barriers or good neighbourliness? The role of bilateral disputes in the EU enlargement process, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, The Hague, 2010, стр. 30, Internet, http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20100600_cesp_paper_uilenreef.pdf, 28/04/2016.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2016 УДК 327(497):316.4.052(4-672EU) 139-155