Izaberi jezik:
Tema broja

IZAZOVI POLITIČKE TEORIJE

DISKURZIVNA DEMOKRATIJA KAO SPECIFIČAN OBLIK DELIBERATIVNO-DEMOKRATSKOG MODELA

Sažetak

Na osnovu detaljne analize Habermasovog modela diskurzivne demokratije, autorka iznosi gledište da je, s obzirom na, bar za sada, postojeću ograničenost primene ovog modela na nivo celine političkog sistema, on kao alternativa liberalno-predstavničkoj demokratiji jedan utopijski projekat. No, istovremeno se želi ukazati na to da diskurzivni model, kao korektivni i komplementarni element u nekim aspektima i dimenzijama postojećih demokratskih političkih sistema, može imati značajnu ulogu u procesima modernizacije i re-demokratizacije liberalnog modela.

Ključne reči:

Reference

  1. Бенхабиб, Шила, «Утопијска димензија у комуникативној етици», Српска по­литичка мисао, 1-4/96, ИПС, Београд,1996.
  2. Бјелохрадски, Вацлав, Антиномије глобализације: Просвећено друштво 2000., прев. Ана Адамовић, Интернет: http://www.bnet/casopis-rec/58.4/ pdf/05.pdf.
  3. Bohman, James, “Complexity, Pluralism and the Constitutional State: On Haber­mas’s Faktizität und Geltung”, Law & Society Review 28, No 4, 1994.
  4. Bohman, James, “The Coming of Age of Deliberative Democracy”, The Journal of Political Philosophy, (6)4, 1998.
  5. Buchstein, Hubertus, “Bytes that Bite: The Internet and Deliberative Democracy”, Constellations, 4, No 2, 1997.
  6. Димитријевић, Ненад, “Самореферентни устав и уставни патриотизам”, За­рез, бр. 47, 18.1. 2001.
  7. Grodnick, Stephen, “Rediscovering Radical Democracy in Habermas’s Between Facts and Norms””, Constellations, 12, No 3, 2005.
  8. Хабермас, Јирген, “Европска национална држава под притиском глобализације”, прев. Александра Костић, Ђорђе Вукадиновић, Нова српска политичка мисао, вол. VII (2000), но. 3-4.
  9. Хабермас, Јирген, “Проблеми двостепеног концепта друштва: систем и свет живота”, Српска политичка мисао, 1-4/96, ИПС, Београд, 1996.
  10. Хабермас, Јирген, “Смисао ‘последњег утемљења’ у моралној теорији (одговор Апелу)”, Српска политичка мисао, 1-4/96, ИПС, Београд, 1996.
  11. Хабермас, Јирген, Постнационална констелација, Откровење, Београд, 2002.
  12. Хабермас, Јирген, Теорија и пракса: Социјалнофилозовске студије, БИГЗ, Београд, 1980.
  13. Habermas, Jüergen, “Citizenship and National Identity”, у: Omar Dahbour, Mic­heline Ishlay (ed.), The Nationalism Reader, Humanites Press, New Jerssey, 1995.
  14. Habermas, Jüergen, “Further reflections on the Public Sphere”, u: Calhoun C. (ed.), Habermas and Public Space, MIT Press, Cambridge, Massachusetts & London, England,1996.
  15. Habermas, Jüergen, Theory of Communicative Action: Reason and Rationalization of Society, Volume 1, Beacon Press, Boston, 1984.
  16. Habermas, Jürgen, “Three Normative Models of Democracy”, Constellations, 1, No. 1, Apr. 1994, Issue 1.
  17. Habermas, Jürgen, “Three Normative Models of Democracy”, у: С Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Politi­cal, Princeton University Press, Princeton, 1996.
  18. Habermas, Jürgen, Philosophical Discourse of Modernity, The MIT Press, Cam­bridge, MA, 1987.
  19. Habermas, Jürgen, Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu, Naprijed, Zagreb, 1982.
  20. Интервју с Хабермасом: “Рационалност и политика”, прев. Никола Цветковић и Ђорђе Вукадиновић, Српска политичка мисао, 1-4/96, ИПС, Београд, 1996.
  21. Канингам, Френк, Теорије демократије, “Филип Вишњић”, Београд, 2003.
  22. Карл-Ото Апел, “Нормативно утемељење ‘критичке теорије’ путем рекурса на обичајност света живота?“, Српска политичка мисао, 1-4/96, ИПС, Београд, 1996.
  23. Кин, Џон, “Структурни преображаји јавне сфере”, у: Вукашин Павловић (ур.), Потиснуто цивилно друштво, Еко центар, Београд, 1995.
  24. Кин, Џон, Цивилно друштво: Старе слике, нове визије, Филип Вишњић, Бе­оград, 2003.
  25. Кин, Џон, Медији и демократија, «Филип Вишњић», Београд, 1995.
  26. Кучинар, Здравко, «Критичка теорија Јиргена Хабермаса», предговор у: Јирген Хабермас, Теорија и пракса: Социјалнофилозовске студије, БИГЗ, Београд, 1980.
  27. McCarthy, Thomas, The Critical Theory of Jürgen Habermas, New York, 1984.
  28. Мекарти, Том, «Комплексност и демократија, или заводљивости теорије си­стема», Српска политичка мисао, 1-4/96, ИПС, Београд, 1996.
  29. Мићуновић, Наталија, «Комуникативним деловањем до друштвених проме­на», Српска политичка мисао, 1-4/96, ИПС, Београд, 1996.
  30. Мировић, Александра, “Јавност и медији у условима развијеног цивилног друштва”, Српска политичка мисао, No 1-2/06, год.13, вол. 16, ИПС, Београд, 2006.
  31. Мировић, Александра, “Критичка анализа либерализма и републиканизма у дискурзивној теорији Јиргена Хабермаса», Српска политичка мисао, Год. ХИВ, Вол. 19, бр. 3-4/07, ИПС, Београд, 2007.
  32. Митровић, Љубиша, «New Social Paradigm: Habermas’s Theory of Communica­tive Action», Facta Universitatis, series: Philosophy and Sociology,2, No 6/2, 1999, University of Niš.
  33. Младеновић, Марија, Приказ књиге: Јирген Хабермас, Постнационална констелација, Нова српска политичка мисао, 1-4/2001, Интернет: http://www.nspm.org.yu/Prikazi/2004_divjak_strana2.htm#3.
  34. Павићевић, Ђорђе, «Јавност», у: Ђорђе Вукадиновић, Предраг Крстић (урс.), Критички појмовник цивилног друштва (I), Група 484, Београд, 2003.
  35. Павићевић, Ђорђе, «Политички дискурс и рационалност», Српска политичка мисао, 1-4/96, Институт за политичке студије, Београд, 1996.
  36. Павловић, Вукашин, Цивилно друштво и демократија, Удружење за поли­тичке науке СЦГ, Чигоја штампа, Грађанске иницијативе, ФПН, Београд, 2004.
  37. Пешић, Милена, “Јавност: Неке савремене теоријске контроверзе”, Српска политичка мисао, No 1-2/06, год. XIII, вол. 16, ИПС, Београд, 2006.
  38. Прокопијевић, М., Споразумевање и рационалност, Стручна књига, Београд, 1989.
  39. Рашић, Александар, “Проблем идентитета у сајбер комуникацији”, у: Wiki­pedia, одредница “Сајбер”, Интернет: http://sh.wikipedia.org/wiki/Sajber..
  40. Roth, Klas, «Freedom of Choice, Community and Deliberation», The Journal of Philosophy of Education Society of Great Britain, 37, No 3, 2003
  41. Scheuerman, William E., «Between Radicalism and Resignation: Democratic The­ory in Habermas’s Between Facts and Norms», u: Peter Dews (ed.), Habermas: A Critical Reader, Blackwell, Oxford, 1999.
  42. Schmitter, Ph. C., «More liberal, preliberal or postliberal», Journal of Democracy, 6, No 1, January, 1995..
  43. Шмит, А., Рускони, Г. Е., Франкфуртска школа, Просвета, Београд, 1974.
  44. Тадић, Љубомир, «Појам грађанске јавности у теорији Јиргена Хабермаса», предговор у: Ј. Хабермас, Јавно мнење, Култура, Београд, 1969.
  45. Тадић, Љубомир, Оглед о јавности, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 1998.
  46. Васовић, Вучина, Савремене демократије I, Службени гласник, Београд, 2006.
  47. Vujčić, Vladimir, «Političko obrazovanje i modeli demokracije», Političko obrazo­vanje, 1, br. 1, 2005.
  48. Вукадиновић, Ђорђе, «Зашто Хабермас?», Српска политичка мисао, 1-4/96, Институт за политичке студије, Београд, 1996.
  49. Зајечарановић, Г, Савремена филозофија II , Просвета, Ниш, 1995.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2009 УДК: 321.7:329.12 45-84
ç