Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДИПЛОМАТИЈА СРБИЈЕ У ОДРАЋАЊУ

Сажетак

Дипломатија представља прву линију промовисања и одбране националних интереса и један од извора моћи, заједно са војним, економским, информационим и другим. Значај и комплексност дипломатије за Србију у условима савремених међународних односа можда се најбоље могу уочити у погледу одвраћања у условима када се на тлу Европе води велики ратни сукоб, који ће извесно имати дугорочне последице по међународни систем. Када се томе додају и нерешени проблеми из периода ратова за југословенско наслеђе, посебно проблем статуса КиМ, извесно је да Србија мора да перманентно настоји да на најбољи могући начин искористи све националне потенцијале за свеобухватно и веродостојно одвраћање у условима примене политике војне неутралности, што само додатно усложњава изазове. Ефикасност дипломатије представља један од кључних предуслова за успешно одвраћање, али се њена синергија са другим инструментима спољне политике не може поуздано реализовати без концепта стратешке комуникације. Циљ рада је да се ослонцем на реалистичку теоријску основу, анализом функција дипломатије, сагледају њен значај за успешно одвраћање и нужност синхронизованог деловања са другим спољнополитичким средствима, који се развијају превасходно ради одвраћања, али се могу и другачије тумачити уколико дипломатија не успе да избегне замке безбедносне дилеме.

кључне речи:

Референце

  Art J. Robert and Jervis Robert. 2011. International Politics, Enduring Concepts and Contemporary Issues. Boston: Longman, Tenth Edition.

  Blagojevic, Veljko. 2017. Defence Diplomacy – Concept, Legal Basic, Organization. Mauritius: LAP Lambert Academic Publishing

  Blagojević Veljko. 2017. Srbija i izazovi odbrambene diplomatije. Beograd: Medija centar Odbrana.

  Blagojevic, Veljko. 2019. „Psychological Operation in Low Intensity Conflict – Case Study Kosovo and Metohija.” In David vs. Goliath: NATO War against Yugoslavia and its Implications, ed. Vuković Nebojša, 365–384. Belgrade: Institute of International Politics and Economics and Faculty for Security Studies.

  Blagojević, Veljko. 2015. „Funkcije odbrambene diplomatije u međunarodnom pravu.” Godišnjak Fakulteta bezbednosti  25–39.

  Blagojević, Veljko. 2016. „Odbrambena diplomatija u funkciji spoljne politike države.” Kultura polisa 13 (29): 467–479.

  Blagojević, Veljko i Radanović Tihomir. „Strateško odvraćanje: Ključne nadležnosti državnih organa Republike Srbije.” Vojno delo 74 (4): 28–39. DOI: 10.5937/vojdelo2204028B.

  Brodie, Bernard. 1959. „The Anatomy of Deterrence.” Royal United Services Institution. Journal 104 (613): 32–44. DOI: 10.1080/03071845909429674.

  Chikovani, Lela. 2010. How to Stop the Bear: Strategy of Small States. Monterey, California: Naval Postgraduate School.

  Dogu, Kosta. 1991. Strategija niskog intenziteta SAD i bezbednost SFRJ, Beograd: Centar visokih vojnih škola.

  Dučić, Jovan. 2002. Blago cara Radovana. Beograd: Poligraf.

  Evans, Graham and Jeffrey Newnham. 1997. The Penguin Dictionary of International Relations. London and New York: Penguin Books.

  Field Manual No. 100-20. 1990. Military Operations in Low Intensity Conflict. Washington DC: Headquarters Departments of the Army and the Air Force.

  Fetic, Sorin. 2013. „Operationalisation of Defense Diplomacy.” Strategic impact 4: 44–52.

  Freeman, Chas Jr. 2002. Arts of Power – Statecraft and Diplomacy. Washington, D.C: United States Institute of Peace Press.

  Igrutinović, Milan. 2022. „Strah i ambicija: vojna neutralnost i prošireno odvraćanje.” U Neutralnost i strateško odvraćanje, ur. Veljko Blagojević, 39‒56. Beograd: Medija centar Odbrana.

  Karović, Pavle. 1935. Diplomacija. Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon.

  Karsh, Efraim. 2011. Neutrality and Small States. New York: Routledge.

  Kissinger, Henry. 2022. Leadership – Six Studies in World Strategy. New York: Penguin Press.

  Kopanja Mihajlo, Ajzenhamer Vladimir. 2022. „Odvraćanje u raljama bezbednosne dileme.” U Neutralnost i strateško odvraćanje, ur. Blagojević Veljko, 75–96. Beograd: Medija centar Odbrana.

  Howard, L. Dixon. 1989. Low Intensity Conflict Overview, Definitions, and Policy Concerns. Langley Air Force Base, Virginia: Department of the Army and Department of the Air Force.

  Makijaveli, Nikolo. 2003. Vladalac. Zemun: I P KNJIGA i NEVEN.

  Mazarr, Michael. 2018. Understanding Deterrence. Santa Monica: RAND.

  Miršajmer, Džon. 2017. Tragedija politike velikih sila. Beograd: Udruženje za studije SAD u Srbiji, Čigoja štampa.

  Novaković, Igor. 2022. „Komunikacija strategije odvraćanja u kontekstu proklamovanog statusa vojne neutralnosti Srbije.” U Neutralnost i strateško odvraćanje, ur. Blagojević Veljko, 15–38. Beograd: Medija centar Odbrana.

  Paul, V. Thaza, Patrick M. Morgan and James J. Wirtz, eds. 2010. Complex Deterrence: Strategy in the Global Age. Chicago and London: University of Chicago Press.

  Petković, V. Milan. 1996. „Diplomatija i rat.” Vojno delo 3: 31–38.

  Sokolovski V. D. 1965. Vojna strategija. Beograd: Vojnoizdavački zavod.

  Schulte, Paul. 2010. „Stymieing Leviathan A Very Short Practical Handbook: How Nonstate Actors Deter States.” In Deterrence in the Twenty-first Century, ed. Cain C. Anthony. London: RUSI and Kings College London.

периодика Српска политичка мисао 3/2023 3/2023 УДК 911.3::327(497.11) 165-185