Изабери језик:
Тема броја

ПРОМЕНЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – НУЖНОСТ ИЛИ ИЗБОР

ДЕПОПУЛАЦИЈА КАО ПРОБЛЕМ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА: ПОЛИТИКЕ ОДРЖИВОГ ИНКЛУЗИВНОГ РАЗВОЈА КАО НОВЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ (ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ БАВИТИ СЕ КВАЛИТЕТОМ, А НЕ ВЕЛИЧИНОМ СТАНОВНИШТВА?)

Сажетак

Број становника Србије опада већ три деценије, а демографске пројекције показују да ће становништво Србије опадати и у будућности, чак и ако се стопа укупног фертилитета подигне до нивоа репродукције. У основи депопулације стоје три групе детерминантни: ниске стопе фертилитета и смањен број жена у фертилном периоду, спољашње и унутрашње миграције и високе стопе смртности. Свака од њих има своје специфичности које се тичу како географских, тако и структурних одлика појединаца и породица. Државни одговор на депопулацију био је усмерен на питање броја: беба и миграната. Низом стратегија и мера, држава покушава да подигне стопе фертилитета и смањи миграције. Водећи домаћи и међународни демографи слажу се да је мала вероватноћа да ће пронаталитетне мере дати резултат, те зато предлажу да се депопулацији приђе не са фокусом на величину становништва, већ на квалитет, односно, степен развијености људских ресурса. У овом приступу, кључни механизам јачања људских ресурса једног друштва јесте подизање степена образовања становника, а самим тим и њихове продуктивности, социјалне и политичке инклузије. У овом тексту износимо контуре једног таквог приступа који је део најновијег Извештаја о људском развоју за Србију (Human Development Report) који припремају УНДП и УНФПА. Анализирајући показатеље регионалног развоја, тржишта рада и образовања, показујем како могу изгледати те нове популационе политике за нове демографске околности. Имајући у виду да ће се становништво Србије смањивати, а да значајни његови делови нису потпуно интегрисани, показујем како ће различите секторске политике (образовања, тржишта рада и регионалног развоја) морати постати осетљиве на демографска разматрања и како ће онда оне бити развојне инклузивне политике које ће решити неке демографске проблеме у будућности.

кључне речи:

Референце

  • Алексић, Драган, Михаил Арандаренко, Гаљина Огњанов (2021). Еx пост анализа Националне стратегије запошљавања за 2011–2020. http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Ex_post_analiza_Nacionalne_strategije_zaposljavanja_za_period_2011-2020.pdf
  • Андрић, Горица (2021). Србија и демографија: Пет разлога због којих је Србија изгубила 55.000 становника прошле године, ББЦ 10.11.2021. године, https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-59207738
  • Антонић, Бранислав (2022). „Урбани и просторни аспекти депопулације у Србији“, у: Извештај о људском развоју.
  • Арандаренко, Михаил (2018). Изазови тржишта рада и запослености у Србији у XXИ веку, у: Костић, Александар (ур.). Економија: запосленост и рад у Србији у XXИ веку. Београд: САНУ, стр. 17–43.
  • Арандаренко, Михаил (2021), Миграције и тржиште рада, у: Извештај о људском развоју
  • Arandarenko, Mihail (2021). How migration, human capital and the labour market interact in Serbia. Brussels: European Training Foundation,  https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/how-migration-human-capital-and-labour-market-interact
  • Арандаренко, Михаил (2022), Миграције и тржиште рада, у: Извештај о људском развоју
  • Arandarenko, Mihail, Dragan Aleksić, and Dragan Lončar (2021). “Expansion of direct investment and resilience of Serbian labour market: A regional and sectoral perspective.” Ekonomika preduzeća 69.3-4: 203-216.
  • Бабовић, Марија (2021). Родна равноправност у Србији, у: Спасојевић, Душан (ур.) Подривање демократије: процеси и институције у Србији од 2010. до 2020. године. Београд: ЦРТА
  • Baizan, Pau; Arpino, Bruno; Delclós, Carlos Eric (2016). The effect of gender policies on fertility: The moderating role of education and normative context. European Journal of Population, 32 (1): 1-30.
  • Бауцал, Александра и Драгица Павловиц́ Бабиц́ (2009). Квалитет и праведност образовања у Србији: Образовне с̌ансе сиромас̌них, Београд: Влада РС и Институт за психологију
  • Brinton, Mary C. & Dong-Ju Lee. “Gender-role ideology, labor market institutions, and post-industrial fertility.” Population and Development Review (2016): 405-433.
  • Coleman, David, and Bob Rowthorn (2013). “Population Decline—Facing an Inevitable Destiny?.”, u: Ann Buchanan and Anna Rotkirch eds. Fertility Rates and Population Decline. Palgrave Macmillan, London, str. 82-101.
  • Čekić Marković, Jasminka et al. (2021) Action for Reducing Inequalities in Education – National Report for Serbia, CEP:Belgrade, https://www.arisenetwork.eu/media/filer_public/ba/8a/ba8a3507-83a6-4b00-810f-3344069b44d8/national_report_serbia_eng_final.pdf
  • Ђорђевић, Катарина (2018). Пражњење Балкана, Политика 14.07.2018. године,
  • https://www.politika.rs/scc/clanak/407328/Praznjenje-Balkana
  • Фискални савет (2021). Две деценије закона о порезу на доходак грађана: могућности и потребе за системском реформом. Фискални савет,
  • http://www.fiskalnisavet.rs/doc/analize-stavovi-predlozi/2021/FS_2021_Reforma_poreza_na_dohodak.pdf
  • Gauthier Anne H. (2013). Family Policy and Fertility: Do Policies Make a Difference?, u: Ann Buchanan and Anna Rotkirch eds. Fertility Rates and Population Decline. Palgrave Macmillan, London, str. 269-288
  • Golić, Rajko, and Marko Joksimović (2017). “Regionalization of Serbia as an instrument of balanced regional development and reduction of regional inequalities.” Zbornik radova-Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu 65-1a: 209-226.
  • Hospers, Gert-Jan, and Nol Reverda (2014). Managing population decline in Europe’s urban and rural areas. Springer, 2014.
  • Jakopin, E., Radosavljević, S., Jovanović, D. (ur) (2009), Izveštaj o razvoju Srbije, Beograd,  Republički zavod za razvoj
  • James J. Heckman (2007), Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children, Science 312 (5782): 1900-1902
  • Joksimović, Marko&Rajko Golić (2017). Indicators of Regional Inequality in Serbia. Collection of Papers – Faculty of Geography at the University of Belgrade 65 (1a): 227-249
  • Klašnja, Snežana (2007), “Education” u: Vukmirović, Dragan and Rachel Smith Govoni (eds.), Living Standards Measurment Survey. Serbia 2002-2007, Belgrade: Statistical Office of the Republic of Serbia, str. 93-115
  • Kostić, S. (2017). Kako poreski sistem diskvalifikuje obrazovanje u Srbiji? Mons br. 2, www.mons.rs
  • Kovač Cerović, Tinde i dr. (2014), Analiza uticaja politika: Pružanje dodatne podrške učenicima iz osetljivih grupa u preduniverzitetskom obrazovanju, Beograd: Vlada Republike Srbije – Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i UNICEF
  • Lutz, Wolfgang (2014). Epilogue: With Education the Future Looks Different, u: Wolfgang Lutz, William P. Butz, and Samir KC (eds.) World Population And Human Capital In The Twenty-First Century. Oxford University Press
  • Lutz, Wolfgang and Gailey, Nicholas (2020). Depopulation as a Policy Challenge in the Context of Global Demographic Trends. Belgrade: UNDP
  • Myrskylä, Mikko, and Rachel Margolis (2014). “Happiness: Before and after the kids.” Demography 51 (5): 1843-1866.
  • Никитовић, Владимир (2019). У сусрет регионалној депопулацији у Србији. Београд: Институт друштвених наука
  • Никитовић, Владимир (2018). Значај политичког одговора за демографксу будућност Србије, у: Костић, Владимир, Славица Ђукић Дејановић & Мирјана Рашевић (ур.)  Ка бољој демографској будућности Србије. Београд: САНУ и Институт друштвених наука, стр. 210-221
  • Никитовић, Владимир (2022), Сложена природа депопулације у Србији: најновији подаци и трендови, у: Извештај о људском развоју
  • Nikitović, Vladimir, Daniela Arsenović, Aleksandar Sekulić & Branislav Bajat (2019). Is the Second Demographic Transition a useful framework for understanding the spatial patterns of fertility change in Serbia at the beginning of the 21st century?. AUC GEOGRAPHICA, 54(2): 152-167
  • Николић, Иван, Јуриј Бајец, и Љиљана Пејин Стокић (2018) “Запосленост у светлу бржег економског развоја”, у: Костић, Александар (ур.) Економија: запосленост и рад у Србији у XXИ веку, Београд: САНУ, стр. 227-251.
  • Nussbaum, Martha (2006), Education and democratic citizenship: Capabilities and quality education, Journal of Human Development, 7 (3): 385-295
  • OECD (2012), Strengthening Integrity and Fighting Corruption in Education: Serbia (Serbian version), OECD Publishing.
  • OECD (2020). OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Serbia. https://doi.org/10.1787/225350d9-en
  • OECD (2020b).“OECD International Migration Database.” OECD- Stat. https://stats.oecd.org/Index.aspx? DataSetCode=MIG.
  • Павловић Бабић, Драгица (2021), Образовање, хумани капитал и депопулација, у: Извештај о људском развоју
  • Пес̌икан, Ана (2015) “Предуниверзитетско образовање и васпитање у Србији: стање, изазови и правци развоја” у: Костиц́, Александар (ур.) Образовање: развојни потенцијал Србије, Београд: Српска академија наука и уметности, стр. 55-107
  • Петровић, Јелисавета (2022), Природно окружење, климтске промене и депопулација у Србији, у: Извештај о људском развоју
  • Попер, Карл (1993), Отворено друштво и његови непријатељи, књ. И&ИИ, Београд: БИГЗ
  • Рашевић, Мирјана (2018). Криза рађања у Србији: новији увиди, у: Костић, Владимир, Славица Ђукић Дејановић и Мирјана Рашевић (ур.) Ка бољој демографској будућности Србије, Београд: САНУ, стр. 24-52
  • Reher, David S. (2007). “Towards long-term population decline: a discussion of relevant issues.” European Journal of Population/Revue europeenne de demographie 23(2): 189-207.
  • РТС (2021). Југ и југоисток Србије готово празни, земљу напустило 10 одсто академске популације, РТС 04.07.2021. године,
  • https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/4429745/nova-saznanja-depopulacija-srbija-juzna-prazna-napustilo-10-odsto-akademske-populacije.html
  • SeConS&Dornier (2019). Gender Equality in Transport in Serbia. Belgrade: SeConS & Dornier Consulting, https://www.secons.net/files/publications/111-publication.pdf
  • Sobotka, Tomáš (2011). Reproductive Decision Making in a Micro-Macro Perspective (REPRO). Synthesis and Policy Implications. European Demographic Research Papers. Vienna: Austrian Academy of Sciences. https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/subsites/Institute/VID/PDF/Publications/EDRP/edrp_2011_01.pdf
  • Stamenković, Milan, and Mirko Savić (2017). “Measuring regional economic disparities in Serbia: Multivariate statistical approach.” Industrija 45 (3): 101-130.
  • Stamenković, Željka (2021), Depopulacija i javno zdravlje, u: Izveštaj o ljudskom razvoju
  • Stanojević, Dragan (2021), Odgovor na izazov depopulacije iz perspektive porodičnog života – da li je moguće povećanje fertiliteta?, u: Izveštaj o ljudskom razvoju
  • Стевановић, М. Н. (2019). „Минималац у Србији прима 15 одсто радника, у Хрватској 2,25“. Данас 12. 9. 2019. године
  • https://www.danas.rs/ekonomija/minimalac-u-srbiji-prima-15-odsto-radnika-u-hrvatskoj-225
  • Стојиљковић, Зоран, Драган Алексић, Михаил Арандаренко, Небојша Катић (2020). Синдикати и друштвене промене: предлози за прогресивну економску и социјалну политику. Београд: Фондација Фридрих Еберт
  • Теодоровић, Ј., Б.  Бодрожа и Д. Станковић (2015), “Породични ресурси и квалитетна настава као факори постигнућа ученика из математике и природних наука: анализа Томсс 2011 у Србији” у: Радишић, Ј. и Н. Буђевац (ур.) Секундарне анализе истраживачких налаза у светлу нових политика у образовању, Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, стр.172-185
  • Томановић, Смиљка, Драган Станојевић & Милана Љубичић (2016). Постајање родитељем у Србији. Социолошко транзиције у родитељство, Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета.
  • UN (2019). World Population Prospects. Highlights. New York: United Nations
  • УНДП&УНФПА (2022). Извештај о људском развоју (Human Development Report Serbia). Београд: УНДП и УНФПА
  • UNICEF (2020). Serbia Multiple Indicator Cluster Survey and Serbia Roma Settlements Multiple Indicator Cluster Survey 2019. Beograd: UNICEF, https://www.unicef.org/serbia/media/16301/file/Serbia%20(National%20and%20Roma%20Settlements)%202019%20MICS%20Statistical%20Snapshots_English.pdf
  • Uvalić, Milica& Will Bartlett (2021). Regional disparities and regional development policies in Serbia. Belgrade: Friedrich Ebert Stiftung
  • Van Dalen, Hendrik P., and Kène Henkens (2011). Who fears and who welcomes population decline?. Demographic Research 25: 437-464.
  • Владисављевић, Марко (2019). Економетријска анализа премије зарада у јавном сектору. Докторска дисертација, Економски факултет, Универзитет у Београду.
  • Vladisavljević, Marko (2020). Wage premium in the state sector and state‐owned enterprises: Econometric evidence from a transition country in times of austerity. Economics of transition and institutional change, 28(2), 345-378.
  • ВРС (2018). Стратегија подстицања рађања.
  • https://www.mdpp.gov.rs/doc/strategije/Strategija-podsticanja-radjanja-2018.pdf
  • ВРС (2020). Стратегија управљања економским миграцијама. Београд: Влада Републике Србије
  • Вујиц́, Сунц̌ица и Хана Баронијан (2013), „Однос између похађања предс̌колског образовања и с̌колског успеха уц̌еника и уц̌еница и могуц́ности унапређења предс̌колског образовања у Србији“, Психолос̌ка истраз̌ивања 16(2): 105-140.
  • Вуковић, Данило (2017). Преобликовање неолиберализма. Социјална политика у Србији. Нови Сад: Медитерран
  • Вуковић, Данило (2017б). Да ли образовни систем у Србији “ради” за неку децу, а против друге? Монс бр. 2, www.mons.rs
  • Вуковић, Данило (2022). Увод, у: Извештај о људском развоју
  • Vuković, Danilo & Marija Babović (2014). “Social interests, policy networks, and legislative outcomes: The role of policy networks in shaping welfare and employment policies in Serbia.” East European Politics and Societies 28 (1): 5-24.
  • Vuksanović, Nemanja, Ljubunka Joksimović & Dragan Aleksić (2018). School to work transition in Serbia: returns to investment in education of youth (Prelazak sa škole na posao u Srbiji: povrat na ulaganja u obrazovanje mladih). Industrija , 46(1), 115-136.
  • Živanović, Zora, and Dragica R. Gatarić (2017) “Differences in regional development on the territory of the Republic of Serbia.” Bulletin of Geography. Socio-economic Series 35(35): 145-154.
периодика Социјала политика 1/2022 1/2022 УДК 314.87:314.15(497.11) 51-76