Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKA TEORIJA, IZBORI I MEDIJI

DEMOKRATSKE PERSPEKTIVE I POTENCIJALI NOVIH MEDIJSKIH TEHNOLOGIJA

Sažetak

Autor u radu ukazuje na perspektive i potencijale novih medijskih tehnologija u eri tehničko-tehnoloških dostignuća. Savremeni sredstva masovnog komuniciranja više nisu potreba i neohodnost, već sastavni deo čovekove svakodnevice. Nije greška tvrditi da je to danas način života. Zbog toga se postavlja pitanje: Da li je to novi pravac društvenog razvoja ili alijenacija čoveka? Ekspanzija tehnoloških mogućnosti sredstava masovnog komuniciranja krči put ka neograničenim mogućnostima. Sva ta sredstva ne treba posmatrati kao čudo, već kao oru đe čije domete treba obazrivo i sa posebnom pažnjom razmotriti i sagledati efekte i kontraefekte njihovog korišćenja.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамовић, З., «Глобализација и дезинтеграција културни, медијски и образовни аспекта», Београд, Српска политичка мисао, бр. 1/2010, стр. 267-280. Директан линк: http://scindeks.ceon.rs/article. aspx?artid=0354-59891001267A
  2. Арацки, З., Транзиција медија у ери глобализације, Београд, Инсти­тут за политичке студије, 2010.
  3. Баћевић, Љ., Ин медиа рес: ефекти медија, Београд, Институт друштвених наука, 2004.
  4. Бурдије, П., Нарцисово огледало, Београд, Clio, 2000.
  5. Бутиган, В., Улога масовних медија у развоју демократског мултикултурног друштва и регионалне сарадње (Зборник дискусија са округлог стола), приредили: Мирјана Кристовић, Љубиша Митровић, Ниш, Филозофски факултет у Нишу, 2004.
  6. Вирило, П., Машине визије, Нови Сад Подгорица: Светови Окто­их, 1988.
  7. Гоцини, Ђ., Историја новинарства, Београд, Clio, 2001.
  8. Ђорђевић, Р. Д., «Однос медија према поткултурним изражавањима младих у граду», Косовска Митровица, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, бр. 41/2011, стр. 475-486. Директан линк: http://srindeks.ceon.rs/artide.aspx?artid=0354-32931141475D
  9. Ериксен, Х., Тиранија тренутка, Београд, Библиотека XX век, 2003.
  10. Илић, М., Медијске империје, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1997.
  11. Јевтовић, З, Арацки, З., „Медијски утицаји, политичке елите и друштвена моћ у Србији на почетку 21. века“, Београд, Српска политичка мисао, бр. 1-2/2010, стр. 69-93.
  12. Јевтовић, З, Деспотовић Љ., Геополитика и медији, Нови Сад, Култура полиса, 2010.
  13. Јевтовић, З., Вулић, Т. & Павловић, Д., «Филозофија страха и (ре)конструисање медијске стварности», Београд, Култура, бр. 133/2011, стр. 72-91. Директан линк: http://sdndeks.ceon.rs/artide.aspx?artid=0023-51641133072J
  14. Кин, Џ., Медији и деморатија, Београд, Филип Вишњић.
  15. Куртић, Н, Маловић, С, Нухић, М, Вељановски, Р, Радоњић, Л, Дедовић, М. (2005), Како писати за медије, Сарајево, Media plan, Инсти­тут Сарајево, 1995.
  16. Мек Квин, Д. (2000), Телевизија, Београд, Clio.
  17. Митровић, Љ., Улога масовних медија у развоју демократског мултикултурног друштва и регионалне сарадње (Зборник дискусија са округлог стола), приредили: Мирјана Кристовић, Љубиша Митровић, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2004.
  18. Негропонт, Н., Бити дигиталан, Београд, Clio,
  19. Радојковић, М, Милетић М., Комуницирање, медији и друштво, Нови Сад, Стилос, 2005.
  20. Радојковић, М, Стојковић, Б., Информационо комуникациони си­стем, Београд, Clio,
  21. Рус-Мол, Ш., Новинарство, Београд, Clio, 2005
  22. Сакман Х., Друштвеност комуникације, Загреб, Завод за културу Хрватске, 1978.
  23. Танјуг, Много гласова – један свет, Београд, 1980.
  24. Томић, З., Комуникологија, Београд, Чигоја, 2003.
  25. Томић, З., „Сајбер демократија и јавност“, Београд, Српска политичка мисао, бр. 1-2/2010, стр. 19-31.
  26. Фиск, Џ., Популарна култура, Београд, Clio, 2001
  27. Чомски, Н., Контрола медија: спектакуларна достигнућа пропаган­де, Нови Сад, Рубикон, Београд: Беокњига, 2009.
  28. Штамбук, В., Communico Ergo Sum или интернет, како је настао и куда смера, Београд, Академска мисао, 2010.
  29. Шуваковић, У, „’Vote System’ и ‘SMS premium rate’, њихове карактеристике и могућности примене у научном испитивању јавног мњења о научном методу, врстама и техникама испитивања уопште“, Косовска Митровица, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, бр. 37, 2007, стр. 479-495. Директан линк: http://scindeks. ceon.rs/article.aspx?artid=0354-32930737479S
  30. Шуваковић, У, «Могућности коришћења интернета у спровођењу научног испитивања јавног мњења», Београд: Политичка ревија, вол. 7, бр. 4/2008, стр. 1523-1545. Директан линк: http://scindeks.ceon. rs/article.aspx?artid=1451-42810804523S
  31. Шуваковић, У, «Нови медији и култура новогодишњег честитања у Србији“, Ниш, Зборник Филозофског факултета у Нишу, 2012, стр. 357-371.
PERIODIKA Politička revija 4/2012 УДК: 316.744:321.7 197-217
ç