Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKI UTICAJ MEDIJA

DEMOKRATSKA IDEOLOŠKA PROPAGANDA U SLUŽBI KAPITALA

Sažetak

Propaganda stvara uverenje da su demokratija i radikalni kapitalizam nužno povezani, ne samo jedan sa drugim, nego i sa modernitetom, napretkom i reformama. Demokratski diskurs u službi propagande nastoji uveriti građane da su neoliberalni koncepti jedini recepti stabilnosti i demokratije iako privatizacija i slobodna trgovina, dva temeljna dela strukturalnih reformi nikako nisu povezane sa stvaranjem stabilnosti. Propaganda je moguća i vrlo često uspešna zato jer je ljudsko ponašanje podložno oblikovanju te nema svoj prostor u ideološkoj, već u psihološkoj sferi. Cilj propagande u čijoj krajnjoj instanci se nalazi korporativni kapital je manipulisati svešću ljudi i stvoriti simuliranu stvarnost u kojoj otuđenje odgovara hajdegerovskom obliku zaboravu bića, ali i zaboravu čoveka jer više nema bića ni čoveka, već samo potrošne robe bezgranično iskoristive. Propaganda kao veštačko božanstvo, autonomna sila, stvara samo sebe i nameće sopstvena pravila prema kojima svaka kritička svest nestaje, proizvodeći masovnu svest. Kapital i kontrola medija, u kombinaciji sa „doktrinom šoka“ odlično je oružje u implementaciji „umetnosti politike“. Cilj rada je dokazati da neoliberalna ideologija, kao ideologija apsolutnosti kapitala, uz pomoć propagande medija, stvara društvo spektakla i vodi rat za osvajanje svesti i oblikovanju čoveka prema zadatoj formi.

Ključne reči:

Reference

  1. Baudriallard Jean, Simulacija i zbilja, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
  2. Bodrijar Žan, Duh terorizma, Arhipelag, Novi Sad, 2007.
  3. Bodrijar Žan, Simulakrumi i simulacija, Svetovi, Novi Sad, 1991.
  4. Bernays, Edward, Propaganda, Ig Publishing, Brooklyn, 2005.
  5. Čomski Noam, Propaganda i javno mnjenje, Rubikon, Novi Sad, 2008.
  6. Debord Guy, Society of the Spectacle, Bureau of Public Secrets, 2002.
  7. Fukujama Fransis, Kraj čovjeka, Izvori, Zagreb, 2003
  8. Friedman Milton, Capitalism and freedom, Chicago University Press, Chicago, 1962.
  9. Herman Edward S., Chomsky Noam, Manufacturing Consent: The political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, New York, 1988.
  10. Kara-Murza Segej, Manipulacija svešću, Vesna-info, Beograd, 2011.
  11. Klein Naomi, Doktrina šoka – Uspon kapitalizma katastrofe, V.B.Z., Zagreb, 2008.
  12. Mitchell W. J. T., What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, Chicago University Press, Chicago- London, 2005.
  13. Nussbaum Martha, Ne profitu: zašto demokracija treba humanistiku, AGM, Zagreb, 2012.
  14. Paić Žarko, Totalitarizam, Meandarmedia, Zagreb, 2015.
  15. Sloterdijk Peter, Kritika ciničkog uma, Globus, Zagreb, 1992.
  16. Sparrow Bartholomew, Uncertain Guardians, JHU Press, 1999.
  17. Wallas, Graham, Nature in politics, Archibald Constable, London, 1908.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2016 УДК 32.019.5:321.7 11-28
ç