Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ДЕМОКРАТИЈА У XXI ВЕКУ

Сажетак

Главни циљ овог рада је да укаже на изазове са којима се демократија суочава у савременом друштву. Главне методе које аутор користи у овом раду су метод ана­лизе садржаја и компаративни метод. Демократија је облик владавине који је прихваћен широм света. Разлози за ово су више него очигледни. Грађани у демократским друштвима живе у много бољим условима са много више слобода него грађани у недемократским. То је нешто што не доводимо у питање. Проблем је што се демократија веома често идеализује. Без обзира на то што велики број друштава тврди да су демократска ми морамо водити рачуна о томе да ли су ова друштва и применила демократију у пракси. У овом раду се може видети да већина грађана широм света верује да је демократија и поред својих мана најбољи облик владавине. Ту се, међутим, јавља про­блем. Ти исти грађани немају пуно поверења у демократске институције. Ова чињеница је свакако недопустива у демократским друштвима.

кључне речи:

Референце

  1. Lee Kaid, Lynda, Holtz-Bacha, Christina, Encyclopedia of political com­munication, SAGE Publications, 2008.
  2. Митровић, Љубиша, Социологија, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
  3. McLean, Lisa, ‘’Политичке партије и кампање’’, 21 прича о демокра­тији, група аутора, стр. 107-112, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2005.
  4. Неш, Кејт, Савремена политичка социологија, Службени гласник, Београд, 2006.
  5. Орловић, Славиша, ‘’Класична и савремена схватања демократије’’, Годишњак 2008, бр. 2, стр. 47-72, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд, 2008.
  6. Радоњић, Радован, Демократија, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2004.
  7. Стојадиновић, Миша, ‘’Србија пред изазовима’’, Српска политичка мисаo, Институт за политичке студије, 3/2009, стр. 213-230.
  8. F. Borgatta, Edgar, J. V. Montgomery, Rhonda, Encyclopedia of Socio­logy, Second Edition, Gale Group, 2000.
  9. Хелд, Дејвид, Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић, Београд, 1997.
  10. http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_Demokratija_Dec_07.pdf
  11. http://www.tns-bg.com/newsletters/Newsletter_TNSMediumGallup_Demokratija_Nov_08.pdf
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 321.7”20” 147-164