Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

DEMOKRATIJA U BADJUOVOJ POLITIČKOJ ONTOLOGIJI

Sažetak

U članku autor razmatra pitanje Badjuovog pojma demokratije, kao i političko-filozofske implikacije koje iz ove savremene teorije proizilaze. Badjuovo reflektovanje demokratije sastavni je deo njegove političke ontologije tj. sistema bića i događaja sa jedne i logike svetova sa druge strane. Kritički diskurs o reprezentativnoj demokratiji pre svega ima za svrhu da uputi na činjenicu da je upravo iz neoliberalnog modela postala moguća konceptualna i praktička identifikacija demokratije i rata, odnosno brisanje razlike mira i rata i promovisanje nasilnih intervencionističkih politika. Spram takvih formi, Badju insistira na invenciji egalitarnih političkih oblika kao istinskoj demokratiji, uz uvid da njoj uvek bitno pripada subjektivacija u pojedinačnoj situaciji.

Ključne reči:

Reference

  • Badiou, Alain. 2005. Metapolitics. New York: Verso.
  • Badiou, Alain. 2006а. Being and Event. New York: Continuum.
  • Badiou, Alain. 2006b. Polemics. New York: Verso.
  • Badiou, Alain. 2009. “Тhe Lessons of Jacques Ranciere”. In Jacques Ranciere – History, Politics, Aesthetics, eds. Gabriel Rockhill and Peter Watts. pp. 35-47. London: Duke University Press.
  • Badiou, Alain, 2012. The Rebirth of History. New York: Verso.
  • Badiou, Alain. 2013. Logics of Worlds. New York: Continuum.
  • Critchley, Simon. 2007. “A Heroism of the Decision, a Politics of the Event”, London Review of Books, Vol. 29 No. 18 · 20.
  • Levinas, Emanuel. 2000. Entre Nous. New York: CUP.
  • Ranciere, Jacques. 2006. Hatred of Democracy. New York: Verso.
  • Sotiris, Panagiotis. 2014. “Alain Badiou and the Aporia of Democracy Within Generic Communism”. Crisis and Critique, No.1. pp. 117‒136.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2020 2/2020 УДК 141.7 Badiou A.:321.7 205-221
ç