Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ

ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА И ФОРУМИ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЛИБЕРАТИВНИХ ВРЛИНА

Сажетак

Идеал античког грађанства и непосредне демократије из овог периода састојао се у учешћу свих пунољетних одраслих мушкараца у процесу доношења политичких одлука везаних за полис. Ова велика идеја о грађанима као партиципантима у вођењу политичких процеса се налази у сржи делиберативног модела демократије. Кроз јавну расправу грађани треба да дођу до “јавне разложности” у виду политика погодних за све грађане – партиципанте. Овај рад бави се погодностима форума за делиберацију и колективни дијалог о питањима везаним за одређено друштво. Најприје кроз објашњење свих погодности делиберативне демократије у односу на остале моделе, рад расправља ефикасност форума за делиберацију (тржишта, цивилног друштва, породице и цркве и образовног система) а на крају разматра одређене недостатке делиберативног дискурса. У средишту разматрања налази се заинтересован, активан и информисан грађанин који приликом свог дјеловања у јавној сфери нагласак ставља на обавезе које има умјесто права која ужива. Ријеч је о једном преласку са пасивног грађанства на концепт актиног грађанства који се налази у срцу делиберативног модела демократије.

кључне речи:

Референце

  1. Benhabib, Seyla, Тoward a Deliberative Model of Democratian Legitimacy, Princton University Press, 1996.
  2. Вебер, Макс, Протестанска етика, Медитеран, Загреб, 2011.
  3. Wolzer, Michael, The Civil Society Argument, in Chantal Mouffe, Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community. London – New York: Verso, 1992.
  4. Gutmann, Amy, Democratian education, Prinston University Press, 1987.
  5. Канигем, Френк Теорије демократије, Ридер Савремена политичка теорија, ФПН Београд 2009.
  6. Кимлика, Вил, Савремена политичка филозофија, НСПМ, Београд, 2009.
  7. Mulgan, Geoff, Citizens and Responsabilities, Andrew, 1991.
  8. Павловић, Вукашин, Цивилно друштво и демократија, Службени гласник, Београд, 2009.
  9. Павловић, Вукашин, Држава и друштво, Чигоја штампа, Београд, 2011.
  10. Патнам, Роберт Учинити демократију дјелотворном, Факултет политичких знаности, Загреб, 2003
  11. Подунавац, Милан, Принцип грађанства и поредак политике, Чигоја штампа, Београд, 2001
  12. Ролс, Џон, Теорија правде, ЦИД, Подгорица, 1998.
  13. Салатић, Стеван, „Мултикултурна критика либералне теорије пасивног грађанства“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 01/2015.
  14. Habermas, Јürgen, Communication and the Evolution of society, Beacon, 1978.
  15. Habermas, Јürgen, Between Facts ana Norms, МIT Press, 1996.
периодика Политичка ревија 2/2016 УДК 321.7+321.01 19-34