Tema broja

STUDIJE I OGLEDI

ČOVEK I SISTEM: NEKI ASPEKTI ZNAČAJA STRUKTURALNOG FUNKCIONALIZMA ZA ISTRAŽIVANJA U SOCIJALNOJ POLITICI I SOCIJALNOM RADU

Sažetak

Članak se bavi nekim teorijsko-metodološkim doprino­sima strukturalnog funkcionalizma za socijalna istraživanja u polju socijalne politike i socijalnog rada. U radu se ukazuje na izvore i osnove Parsonsove i Mertonove teorije društva i čoveka, u čijim su fokusima pitanja konstitucije i integracije savremenog društva. Metodološki doprinosi Parsonsa socijalnim istraživanjima jesu razvijanje sistematizovanog analitičkog modela društva i definicije koje mogu predstavljati pojmovnohipotetički okvir ovim istraživanjima. Doprinosi Mertona su ideje teorije srednjeg obima, razlikovanja manifestnih od latentnih društvenih funkcija, paradigma za funkcionalnu analizu društvenih pojava i teorija socijalnih problema i anomije. Kri­tike značaja Parsonsovog i Mertonovog strukturalnog funkcio­nalizma u socijalnim istraživanjima jesu epistemološke, antropološke, teorijske i ideološke prirode.

Ključne reči:

Reference

  1. Compton Beulah and Galaway Burt, Social Work Processes, Fourth Edition, Wad­sworth Publishing Company, Belmont-California, 1989.
  2. Диркем, Емил, О подели друштвено града, Просвета, Београд, 1972.
  3. Диркем Емил, Самоубиство, БИГЗ, Београд, 1997.
  4. Диркем Емил, Правила социолошке методе, Наклада Јасенски и Турк и Хрватско социолошко друштво, Загреб, 1999.
  5. Howe David, Увод у теорију социјалног рада, Факултет политичких наука, Београд, 1997.
  6. Илић Владимир, Функционализам у социологији, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, 1995.
  7. Југовић Александар, Друштвена патологија и нормалност теоријске и практичне перспективе, Службени гласник, Београд, 2002.
  8. Југовић Александар, Теорија друштвене девијантности парадигме и импликације, Службени гласник, Београд, 2009а.
  9. Југовић Александар, »Социјална патологија од гране социјалне медицине до науке о друштвеним девијацијама«, Специјална едукација и рехабилитација, Факултет за специјалну едукацији и рехабилитацију Универзитета у Београду број 1-2/2009б.
  10. Кувачић Иван, »Предговор: О Мертонову обрасцу функционалне анализе у социологији«, О теоријској социологији, Мертон К. Роберт, Загреб: На­клада, ЦДД, 1979.
  11. Кувачић Иван, Расправе о методи проблеми приступа у друштвеним знаностима, Напријед, Загреб, 1988.
  12. Маринковић Душан, »Деконструкција Диркема: медикализација концепта социјалне контроле и клиникализација концепта друштвене праксе«, Социолошки преглед, Српско социолошко друштво, вол. XXXVIII, 4/2004.
  13. Merton Robert and Nisbet Robert, Contemporary Social Problems, Hartcourt Bra­ce Jovanovich, New York, 1971.
  14. Мертон Роберт, О теоријској социологији, Наклада ЦДД, Загреб, 1979.
  15. Мертон Роберт, »Друштвена структура и аномија«, у зборнику: Криминолошко наслеђе (приредио Ђорђе Игњатовић), Полицијска академија, Београд, 1997.
  16. Милић Анђелка, »Однос човек друштво као окосница Парсонсове социолошке теорије«, у зборнику: Социологија друштвене акције Талкота Парсонса (приредили: Анђелка Милић, Весна Пешић, Данило Мркшић, Силвано Болчић, Угљеша Звекић), Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, 1990.
  17. Милосављевић Милосав, Социјални рад на међи векова, Драганић, Београд, 1998.
  18. Милосављевић Милосав, »Изазови социјалних истраживања«, у зборнику: Истраживањау специјалној педагогији (приредио: Добривоје Радовановић), Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Београд, 2009.
  19. Милосављевић Славомир и Радосављевић Иван, Основи методологије политичких наука, Службени гласник, Београд, 2003.
  20. Munch Richard, »Parsonian Theory Today-in search of New Synthesis«, in proce­edings Social Theory Today (editors: Anthony Giddens and Jonathan Turner), Polity Press, Stanford-California, 1987.
  21. Нејгел Ернест, Структура науке проблеми логике научног објашњења, Нолит, Београд, 1974.
  22. Parsons Talcot, Evolutionary Universals in Society, American Sociological Revi­ew, American Sociological Association, vol. 29, no. 3/1965.
  23. Парсонс Талкот, »Хобc и проблем поретка«, у зборнику: Функционализам у социологији (приредио: Иван Кувачић), Напријед, Загреб, 1990.
  24. Парсонс Талкот, Модерна друштва, Градина, Ниш, 1992.
  25. Payne Мalcolm, Савремена теорија социјалног рада, Филозофски факултет Универзитета у Бања Луци, Бања Лука, 2001.
  26. Пешић Весна и Јанковић Иван, Друштвене девијације-критика социјалне патологије, Научна књига, Београд, 1988.
  27. Пешић Весна, »Теорија промене и Парсонсово схватање модерног друштва«, у зборнику: Социологија друштвене акције Талкота Парсонса (приредили: Анђелка Милић, Весна Пешић, Данило Мркшић, Силвано Болчић, Угљеша Звекић), Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, 1990.
PERIODIKA Socijalna politika 1/2013 УДК 316.258+364-156 53-77
ç