Izaberi jezik:
Tema broja

NACIONALNI INTERES I REFORME OBRAZOVANjA U SRBIJI

ČEMU ŠKOLE ILI „KAKO JE VISOKO OBRAZOVANЈE IZNEVERILO DEMOKRATIJU I OSIROMAŠILO DUŠE DANAŠNЈIH STUDENATA“

Sažetak

Deo naslova ovog rada koji je pod navodnicima, predstavlja moto Alana Bluma za njegovu knjigu “Sumrak američkog uma” (Prosveta, Beograd 1990). U radu autor nastoji da sagleda osnovne slabosti aktuelnog obrazovnog procesa u Srbiji, trudeći se pri tom naravno da ne ponovi ništa što je o tome već rečeno u relevantnoj korišćenoj literaturi. On visokoškolsko obrazovanje vidi kao još jedinu našu industriju u ekspanziji, koja je studente pretvorila u mašine za učenje i brzo zaboravljanje, a diplomce u učene neznalice. Rigidnom primenom globalizacijskog obrazovnog modela na lokalne (ne)prilike, škola je, za razliku od nekih pređašnjih vremena, počela da proizvodi nesrećne ljudske slučajeve, što čini smislenim pitanje iz naslova ovog rada.

Ključne reči:

Reference

  1. Антонић, Слободан, „Болоњска шума“, http://www.nspm.rs/kulturna-politika/bolonjska-suma.html, 23. ав­густ 2010.
  2. Blum, Alan, (1990) Sumrak američkog uma, Prosveta, Be­ograd
  3. Ilič, Ivan (1972) Dole škole, Novinsko izdavačko predcuzeće Duga, Beograd
  4. Вељак, Лино, „Болоња; Штанцовање радне снаге“, (http://www.nspm.rs/kulturna-politika/stancovanje-radne-snage.html, 8. novembar 2009)
  5. Lasch, Christopher (1986) Narcistička kultura, Naprijed, Zagreb
  6. Митровић, Љубиша, „Вирус неолиберализма и образо­ванње на платформи Болоњске декларације“, (http://www.nspm.rs/kulturna-politika/virus-neoliberalizmai-obrazovanje-na-platformi-bolonjske-deklaracije.html, sreda, 11. novembar 2009)
  7. Узелац, Милан (2009) Приче из Болоњске шуме, Висока струковна школа за образовање васпитача, Вршац
  8. Haralambos, Mihael i Heald Robin, (1989) Uvod u sociolo­giju, Globus, Zagreb
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2011 УДК 37.014:378(497.11) 87-102
ç