Izaberi jezik:
Tema broja

EKONOMIJA U KRIZI I MOGUĆNOST UPRAVLJANJA

BUDŽETSKI DEFICIT, JAVNI DUG I KRIZA FINANSIRANJA JAVNOG SEKTORA

Sažetak

Fiskalna politika u okviru makroekonomske politike, uz monetarnu politiku, u savremenoj ekonomskoj politici postala je osnovna poluga izabranih ciljeva razvoja i stabilizacije. Fiskalni sektor svojim prihodima, rashodima, javnim dugom, kamatama na dug, emisijom novca i kredita za pokriće budžetskog deficita i dr. postao je najsnažnija poluga razvoja, raspodele, stabilizacije, ali i oštrih sukoba interesa oko preraspodele budžetskih sredstava. Budžet i budžetska politika u poslednjim godinama su u središtu interesa javnosti, ali i velike glavobolje organa zaduženih za budžetsku politiku, posebno od početka nove svetske finansijske (i naše) krize. Uz praćenje koliko država stvarno opterećuje BDP svojom (uglavnom neproizvod­nom i socijalnom) potrošnjom, pa do kontroverzi koliko je javna potrošnja izvor nestabilnosti privrede i neproizvodno opterećenje i gušenje poslovnog (preduzetničkog, privrednog) sektora. Narastanje deficita budžeta u poslednje tri godine, uz pravu eksploziju deficita, izbacili su opšti zahtev za smanjivanjem deficita, javne potrošnje, po­sebno ličnih i socijalnih izdataka, ali i velike dileme gde i kod kojih poreskih instrumenata povećati prihode, a da to ne ugrozi razvoj i standard stanovništva. Problem na koji ovde želim da ukažem jeste stvarna visina deficita konsolidovanog budžeta, zvanični deficit i sistem finansiranja deficita, ali i na ogromne proble­me koji će nastati u sledećim godinama u budžetskoj politici. Kriza javnih finansija se kumulira već niz godina sa cve većim budžetskim deficitom i dominantno eksternim finansiranjem budžetskog deficita.

Ključne reči:

Reference

  1. Богоев, Ксенте, Фискална политика, Скопље, 1964.
  2. Buchanan, M.J, Public Debt and Capital Formation, Francisco, Cal. 1996.
  3. Група аутора, Фуикциоиалне јавне финансије, Јантар, Београд, 1998.
  4. Група аутора, Јавне финансије Савремена фискална теорија и политика, БПШ, Београд, 2008.
  5. Lerner, A. Fiscal Theory and Policy, Homewood, 2004.
  6. Министарство финансија Србије, Билтен јавних финансија, бр. 12, 2000.
  7. MMF, Government Finantial Statistics, Yearbook, 1990-2009.
  8. Мусграве, P. Teopuja јавних финансија, Научна књига, Београд, 1973.
  9. Народна банка Србије, Извештај о јавном дугу, фебруар 2010. и 2011.
  10. Народна банка Србије, Извештај о инфлацији, 2009-2012.
  11. Народна банка Србије, Статистички билтен, бр. 12, 2005. и бр. 2, 2012.
  12. Перић, А. „Јавна потрошња и привредна равнотежа“, Економска мисао, бр. 2, 1978.
  13. Потић, М. „Терет јавних дугова“, Берза, бр. 7, 1995.
  14. Радосављевић, С. „Буџетски дефицит и јавни зајмови као инструменти економске политике“, Финансије, бр. 5-6, 1990.
  15. Раичевић, Б. Фискални систем и фискална политика Србије у новим условима“, Економска мисао, бр. 1, 1991.
  16. Савин, Д. „Фискална политика и буцетски дефицит“, МАП. Макроекономске анализе и прогнозе, Институт економских наука, Београд, бр. 11, 1998.
  17. Штиглиц, Џозеф, Економија јаеног сектора, Економски факултет, Београд, 2004.
  18. Живковић, Н. „Јавни дуг и буцетско дефицитарно финансирање“, Финансије, бр. 9-10, 1994.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2014 УДК 336.1/.5:330.34(497.11)“20“ 131-152
ç