Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENjE I DEMOGRAFSKA POLITIKA

Sažetak

Rad je nastao kao rezultat namere autorke da osvrtom na pozitivne propise Republike Srbije kao i stavove teorije o oblasti biomedicine, izloži potencijalne probleme koji se reflektuju i na demografsku politiku. U uvodnom delu, pažnja je usmerena na reproduktivnu autonomiju, da bi se potom ukazalo na pozitivne propise Republike Srbije koji garantuju pravo na slobodno odlučivanje o rađanju deteta. Nakon toga se sprovodi analiza odredbi Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji koje daju odgovor na pitanje ko su korisnici prava na BMPO. Autorka ispituje opravdanost norme zakona kojom se u odnosu na (van)bračne parove kao korisnike prava na BMPO predviđa obaveza sprovođenja procene njihove podobnosti da vrše roditeljsku dužnost, te predlaže izmene kojima bi se problematična odredba zakona potencijalno uredila. Nadalje se obrađuje pitanje celishodnosti norme kojom se ženi koja živi sama priznaje pravo na BMPO, bez obzira na njen (in)fertilitet. Autorka iznosi mišljenje da bi ovakvo pravo ženi trebalo priznati, ali uz odgovarajuće uslove koji bi podrazumevali i potrebu procene najboljeg interesa deteta. Zaključuje se da je Republika Srbija rešavanju problema infertiliteta pristupila na progresivan i tolerantan način što i jeste u duhu progresivne demografske politike naše države. Imajući u vidu postojeće mere populacione politike kao i Strategiju podsticanja rađanja, te izmene zakonskih normi na način koji omogućava efikasnije ostvarivanje prava na BMPO, nesporno se može govoriti o tome da država preduzima odgovarajuće mere u cilju usklađivanja demografske slike stanovništva i ostvarivanja individualnih prava pojedinaca.

Ključne reči:

Reference

  • Bordaš, Bernadet. 2011. „Pitanja biomedicinski potpomognutog oplođenja pred Evropskim sudom za ljudska prava.“ U Zbornik radova Pravnog fakulteta, ur. Dragiša Dakić, 45 (3): 313–333. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost.
  • Burcin, Boris, Jirina, Kocourkova, Tomas, Kucera. 2014. “Demographic relevancy of increased use of assisted reproduction in European countries.” In Reproductive Health 11, 37. doi: doi.org/10.1186/1742-4755-11-37.
  • Dickson v. The United Kingdom, No. 44362/04, Judgement of the Court on Merits and Just Satisfaction of 4 December 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:1204JUD004436204.
  • Draškić, Marija. 1992. „Porodičnopravni aspekti aritficijelne inseminacije.“ Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 40 (4): 239–264.
  • Draškić, Marija. 2013. „Biomedicinski potpomognuto oplođenje.“ U Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, ur. Radmila Vasić i Ivana Krstić, 219–235. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Draškić, Marija. 2019. Porodično pravo i pravo deteta. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Đukić Dejanović, Slavica, Mirjana, Rašević. 2018. „Politički odgovor na demografske izazove.“ U Ekonomija zaposlenost i rad u Srbiji u XXI veku, 73–92. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti. http://iriss.idn.org.rs/57/1/MRasevic_Politicki_odgovor_na_demografske_izazove.pdf.
  • Evans v. The United Kingdom, No. 6339/05, Judgement of the Court on Merits of 10 April 2007, ECLI:CE:ECHR:2007:0410JUD000633905.
  • Evropska konvencija o ljudskim pravima, „Službeni list Srbije i Crne Gore – Međunarodni ugovori“, br. 9/2003, 5/2005, 7/2005 i „Službeni glasnik Republike Srbije – Međunarodni ugovori“, br. 12/2010 i 10/2015.
  • Kovaček Stanić, Gordana. 2008. Legislativa o ljudskoj reprodukciji uz biomedicinsku pomoć. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost.
  • Kovaček Stanić, Gordana. 2010. „Porodičnopravni aspekti biomedicinski potpomognutog oplođenja u pravu Srbije i evropskim pravima..“ U Zbornik Matice srpske za društvene nauke, ur. Branislav S. Đurđev, Novka Mojić, Đorđe Rakočević, Cvetanka Savić, Andreja Stajšić, 415-431. Novi Sad: Matica srpska.
  • Kovaček Stanić, Gordana, Sandra, Samardžić. 2016. „Subjekti artificijelnih reproduktivnih tehnologija i njihova prava u primeni ovih postupaka (preimplantaciona dijagnostika).“ Pravni život, 10: 57-72.
  • Kovaček Stanić, Gordana, Sandra, Samardžić. 2017. „Novi oblici porodice: medicinski asisitirana reprodukcija.“ Pravni život 10: 139–154.
  • Levine, Rebecca. 1984. „My body, my life, my baby, my rights.“ Human Rights Law Quarterly 12 (1): 46–50. American Bar Association.
  • Mršević, Zorica. 2020. Analiza uslova i načina ostvarivanja biomedicinski potpomognute oplodnje u Srbiji. Beograd: Labris-organizacija za lezbejska ljudska prava.
  • Porodični zakon, „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2005, 72/2011-dr. zakon i 6/2015.
  • Rašević, Mirjana, 2018. „Kriza rađanja u Srbiji.“ U Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije, ur. Vladimir S. Kostić, Slavica Đukić Dejanović i Mirjana Rašević, 24–51, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Institut društvenih nauka. https://www.idn.org.rs/biblioteka/Ka_boljoj_demografskoj_%20buducnosti_Srbije.pdf.
  • Rašević, Mirjana. 2009. „Populaciona politika u Srbiji: Stanje i očekivanja.“ Stanovništvo 2: 54–65.
  • Republički fond za zdravstveno osiguranje [RFZO]. 2020. Upustvo za sprovođenje lečenja neplodnosti postupcima BMPO nakon završetka obustave rada Komisije za BMPO I odeljenja za UVF (BMPO). Beograd: Republički fond za zdravstveno osiguranje.
  • Republički fond za zdravstveno osiguranje [RFZO]. 2020. Upustvo za sprovođenje lečenja neplodnosti postupcima BMPO zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-KoV-2 (BMPO). Beograd: Republički fond za zdravstveno osiguranje.
  • Republički fond za zdravstveno osiguranje [RFZO]. 2021. Uputstvo za sprovođenje lečenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO). Beograd: Republički fond za zdravstveno osiguranje.
  • Republički sekretarijat za javne politike. 2016. Mišljenje broj 011-00-0035/2016-02, 23. Beograd: Republički sekretarijat za javne politike.
  • S.H. and others v. Austria, No. 57813/00, Judgement of the Court on Merits and Just Satisfaction of 3 November 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD005781300.
  • Samardžić, Sandra. 2011. „Populaciona politika, planiranje porodice – postojeće tendencije i moguća rešenja.“ U Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu 3: 715–735. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost.
  • Samardžić, Sandra, 2018. „Prava deteta u oblasti medicinski asistirane reprodukcije.“ Doktorska diseratacija. Univerzitet u Novom Sadu: Pravni Fakultet.
  • Scherpe, Jens M. 2012. “Medically assisted procreation: This margin needs to be appreciated.“ Cambridge Law Journal 71 (2): 276–279.
  • Sokol, Laura Rienzi, Arne Sunde, Lone Schmidt, Ian D. Cooke, Joe Leigh Simpson, and Sheryl van der Poel. 2017. “The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017.“ Human Reproduction 32 (9). https://secureservercdn.net/198.71.233.206/3nz.654.myftpupload.com/wpcontent/uploads/2017-HR-Glossary.pdf.
  • The ESHRE Capri Workshop Group, 2010. “Europe the continent with the lowest fertility” In Human Reproduction Update 16 (6): 590–602. Oxford University Press on behalf of the European Society of Human Reproduction and Embryology.
  • Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 98/06.
  • Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, „Službeni list“, 9/74.
  • Van Dalen Hendrik P., Kène, Henkens. 2021. “When is fertility too low or too high? Population policy preferences of demographers around the world.“ Population Studies 75(2): 289–303.
  • Vlada Republike Srbije [VLADA RS]. 2016. Obrazloženje Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Beograd: Vlada Republike Srbije.
  • Vlašković, Veljko. 2019. „Žena koja živi sama kao korisnica usluga biomedicinski potpomognute oplodnje.“ U Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost, ur. Miodrag Mićović, 651–665. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Кragujevcu i Institut za pravne i društvene nauke.
  • Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 40/2017 i 113/2017-dr.zakon.
  • Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja, „Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09.
  • Zegers-Hochschild, Fernanrdo, G. David Adamson, Silke Dyer, Catherine Racowsky, Rebecca Sokol, Laura Rienzi, Arne Sunde, Lone Schmidt, Ian D. Cooke, Joe Leigh Simpson, and Sheryl van der Poel. 2017. “The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017.“ Human Reproduction, 32, (9). https://secureservercdn.net/198.71.233.206/3nz.654.myftpupload.com/wpcontent/uploads/2017-HR-Glossary.pdf.
Politička revija 4/2021 4/2021 УДК 57.089:347.63 173-195
ç