Izaberi jezik:
Tema broja

BIBLIOGRAFIJA RADOVA

BIBLIOGRAFIJA RADOVA OBJAVLJENIH U ČASOPISU NACIONALNI INTERES U PERIODU OD 2005. DO 2015. GODINE

Sažetak

Nacionalni interes: časopis za nacionalna i državna pitanja pokrenut je 2005. godine povodom obeležavanja dva veka moderne srpske državnosti, a u cilju da se na njegovim stranicama osvetle važna pitanja iz oblasti držav­nosti iz ugla različitih naučnih disciplina. Za deset godina postojanja izašlo je ukupno 23 broja časopisa. Izdavanje časopisa odvijalo se različitom di­namikom. U prvim godinama postojanja, od 2005. do 2008. godine, časopis je izlazio jednom godišnje, da bi od 2009. godine počeo da izlazi tri puta godišnje. Bibliografija radova objavljenih za deset godina postojanja časopisa obuhvata 333 bibliografske jedinice. U skladu sa tematskom orijentacijom časopisa, na njegovim stranicama prisutni su pre svega politikološki radovi, koji se bave različitim aspektima srpske unutrašnje i spoljne politike, kao i geopolitike. Na stranicima časo­pisa nalazi se takođe veliki broj radova koji se bave nacionalnim pitanjima iz ugla drugih naučnih disciplina, kao što su sociologija, ekonomija, pravo i lingvistika.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 3/2015 УДК 014.3:050(497.11) NACIONALNI INTERES“2005/2015“ 277-312
ç