Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА И БЕЗБЕДНОСТ

БЕЗБЕДНОСТ И ВРЕДНОСТИ

Сажетак

У раду се анализира аксиолошка димензија безбедности, односно улога коју вредности имају у дефинисању појма безбедно­сти и изградњи различитих безбедносних концепата. Вредности представљају и главни критеријум на основу кога се конституишу национална, социјетална и људска безбедност, не само као разли­чите нивои безбедности, већ и као концепти безбедности који се базирају на различитим системима вредности. Посебна пажња посвећује се проблему секуритизације и десекуритизације вредности, као процесу који одређене друштвене вредности ставља у фокус студија безбедности, а следствено томе и у безбедносне стратегије, или их из тог фокуса искључује, што има значајне импликације на свеукупно стање безбедности. Национална безбедност истиче државни суверенитет и територијални интегритет у први план, као главне вредности које треба да буду предмет безбедносне заштите. Државни суверенитет и територијални интегритет су безбедносни појмови првог реда, тако да не може бити говора о њиховој секуритизацији, већ би у вулгарно схваћеном концепту људске безбедно­сти ти појмови могли бити десекуритизовани, а у бољем случају, могао би се умањити њихов значај као безбедносних појава. Социјетална безбедност у први план ставља вредности друштвених група које нису држава. Теоретичари који заступају концепт социјеталне безбедности секуритизују идентитет као вредност која треба да представља предмет безбедносне заштите. Људска без­бедност секуритизује вредности човека појединца, као вредности које представљају предмет безбедносне заштите. Међутим, у оквиру студија безбедности постоје различита разумевања које су то вредности везане уз појединца које треба секуритизовати. Ставови о вредностима које треба секуритизовати у оквиру људске безбедности крећу се од људских права, преко криминала и корупције, па све до глобалне економије и проблема везаних уз глобализам.

 

кључне речи:

Референце

  1. Arnold Wolfers: “The Balance of Power in Theory and Practice”, WW Norton, New York, 1997.
  2. Agnes Heller: “The Postmodern Political Condition“, Polity Press, Oxford, 1988.
  3. Barry Buzan: “People, States and Fear. An Agenda for Interantional Security Stu­dies in Post-Cold War Era“, Second Edition, BDP, London 1991.
  4. Yuen Foong Khong: “Human Security: A Shotgun Approach to Alleviating Human Misery?”, Global Governance 7, 2001, pp. 231/236.
  5. Бјерн Мелер: “Национална, социјетална и људска безбедност“ у Зборник текстова: „Људска безбедност“, ур. Проф. др Драгана Дулић, Фонд за отворе­но друштво, Београд 2006.
  6. Chris Brown: “Interantional Relations Theory, New Normative Approaches“, Har­vester, London 1992.
  7. Часопис „Људска безбедност“, бр. II/1, стр. 129-137, приредио Александар Пашко.
  8. Donald Boudreau: “Economic Sanctions and Military Force in Twenty-First Centry“, European Security, vol. 6 no. 2 Summer 1997.
  9. Friedrich Meinecke: “Macchiavellism. The Doctrine of Rasion d Etat and Its Pleace in Modern History“, Westevew Press, London, 1984.
  10. Henry Bienen: “Power, Economics and Security“, in “The United States and Japan in Focus“, ed. Boulder. J. Westview, 1992.
  11. Human Development Report 1994, www.undp.org/hdro/c94over.htm.
  12. Johan Galtung: “Violence, Peace and Peace Research” I, C.E.F., Copenhagen 1988.
  13. Kenneth Boulding: “Stabile Peace“, University of Texas Press, Austin, 1990.
  14. Кенет Н. Волц: “Теорија међународне политике”, ЦЦВО, Београд, 2008.
  15. Lynne Rienner: “The return of Culture and Identity in IR Theory“, IC Press, Buda­pest, 1995. and Yosef Lapid: Revisiting “National“: Toward an Identity Agenda in Neorealism“, Claredon Press, Oxford, 1997.
  16. Љубомир Стајић: „Основи безбедности“, ФЦО, Драганић, Београд, 2005.
  17. Michel C. Williams: “Critical Security Studies. Concepts and Cases“, UCL, Press, London 1997.
  18. Миладин Животић: „Аксиологија“, Напријед, Загреб, 1986.
  19. Morten Kelstrup, Pirre Lemaitre: “Identity, Migration, and the New Security Agen­da in Europe“, Pinter Press, London 1993.
  20. Our Global Neighbourhood. The Report of the Commission on Global Govenance, Oxford University Press, Oxford, 1995.
  21. О концепту сарадње ради постизања безбедности видети у sборнику: “Coope­ration as Self-Help” ed. Arthur Sthein, CUP, Itaca, 1982.
  22. Самјуел Хантингтон: „Сукоб цивилизација“, ЦИД, Подгорица, 2000.
  23. Yuen Foong Khong: “Human Security: A Shotgun Approach to Alleviating Human Misery?“, Global Governance 7, 2001.
  24. Wolfers Anrold: “National Securirty as an Ambiguous Symbol” John Hopkins UP, Baltimor 1962.
периодика Српска политичка мисао 4/2009 УДК: 355.02:316.752 181-200