Izaberi jezik:
Tema broja

PRAVO I POLITIKA

BEZBEDNOSNO-PRAVNI ASPEKTI NASILJA U PORODICI

Sažetak

Današnje vreme u bezbednosnom smislu karakteriše destrukcija širokih razmera i intenziteta u skoro svim delovima društva. Porodica, definisana kao osnovna ćelija svakog društva često je ugrožena i događanjima unutar nje gde se odigravaju, dugo skrivana iživljavanja nasilnika nad slabijim, potčinjenim članovima porodice. Crne hronike su sve češće popunjene naslovima o strašnoj sudbini žrtava nasilja u porodici. Nasilje u porodici, pogotovo njegov bezbednosni aspekt po žrtve, društvo i sam sistem bezbednosti nisu dovoljno istraženi. Uglavnom se istraživao krivični, kriminološki, sociološki i pravni aspekt, dok je bezbednosni bio zapostavljen zbog „tamne brojke“ kriminaliteta. Prva asocijacija kod običnih građana kada se kaže nasilje u porodici jeste udaranje, premlaćivanje, ubistvo, nanošenje bilo kakvog fizičkog bola. O drugim vrstama nasilja (seksualnom, psihičkom, ekonomskom i duhovnom) manje se govorilo. Svi oni pojedinačno ali i sinergijski imaju širok dijapazon uticaja na pojedinca, društvo, državu pa i međunarodnu zajednicu.

U ovom radu prezentovan je bezbednosni aspekt nasilja u porodici kako po ličnost, društvo tako i sam sistem bezbednosti. Takođe, dat je prikaz međunarodnih i nacionalnih pozitivnopravnih izvora koji uređuju borbu protiv nasilja u porodici. Republika Srbija kao potpisnica brojnih međunarodnih konvencija iz ove oblasti, preuzela je na sebe obavezu donošenja nacionalnih pravnih akata kojima će urediti zaštitu od nasilja u porodici, a poslednji među njima je i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je počeo da se primenjuje 1. juna 2017. godine.

Ključne reči:

Reference

  1. Бошковић Милица, Јанковић Бранкица, „Друштвене околности насиља – могућност примене концепта ‘помирљиве криминологије’“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 2/2013, стр. 119-133.
  2. Гаћиновић Радослав, „Дефинисање насиља“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 4/2008, стр. 147-164.
  3. Димовски Дарко, Станојевић Јелена, „Улога државе у пружању помоћи жртвама насиља у породици“, у зборнику том 2: Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014, стр. 102-112.
  4. Закон о изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 10/02.
  5. Закон о јавном реду и миру, Службени гласник РС, бр. 6/16.
  6. Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14.
  7. Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 12/13.
  8. Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 6/16.
  9. Закон о прекршајима, Службени гласник РС, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС.
  10. Закон о равноправности полова, Службени гласник РС, бр. 104/09.
  11. Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 15/90 и Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 4/96 и 2/97.
  12. Закон о спречавању насиља у породици, Службени гласник РС, бр. 94/16.
  13. Константиновић Вилић Слободанка, Петрушић Невена, Кривично дело насиља у породици – актуелна правосудна пракса у Београду и Нишу, Аутономни женски центар, Београд, 2007.
  14. Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05-испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16.
  15. Насиље над женама – препрека развоју, Међународни документи, Аутономни женски центар, Београд, 2005.
  16. Породични закон, Службени гласник РС, бр. 18/05, 72/11 – др. закон и 6/15.
  17. Спасић Данијела, Никач Жељко, Појмовни оквир, Родна равноправност и родно засновано насиље – приручник, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2012.
  18. Стајић Љубомир, Основи система безбедности – са основама истраживања безбедносних појава, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2015.
  19. Човић Ана, „Насиље над децом – појавни облици и мере заштите“, у зборнику том 2: Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014, стр. 368-383.
  20. Шурлан Тијана, „Заштита жена од насиља“, у зборнику том 2: Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014, стр. 132-143.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2018 УДК 343.54/.55+343.85 113-128
ç