Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

БЕЗБЕДНОСНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Сажетак

Данашње време у безбедносном смислу карактерише деструкција широких размера и интензитета у скоро свим деловима друштва. Породица, дефинисана као основна ћелија сваког друштва често је угрожена и догађањима унутар ње где се одигравају, дуго скривана иживљавања насилника над слабијим, потчињеним члановима породице. Црне хронике су све чешће попуњене насловима о страшној судбини жртава насиља у породици. Насиље у породици, поготово његов безбедносни аспект по жртве, друштво и сам систем безбедности нису довољно истражени. Углавном се истраживао кривични, криминолошки, социолошки и правни аспект, док је безбедносни био запостављен због „тамне бројке“ криминалитета. Прва асоцијација код обичних грађана када се каже насиље у породици јесте ударање, премлаћивање, убиство, наношење било каквог физичког бола. О другим врстама насиља (сексуалном, психичком, економском и духовном) мање се говорило. Сви они појединачно али и синергијски имају широк дијапазон утицаја на појединца, друштво, државу па и међународну заједницу.

У овом раду презентован је безбедносни аспект насиља у породици како по личност, друштво тако и сам систем безбедности. Такође, дат је приказ међународних и националних позитивноправних извора који уређују борбу против насиља у породици. Република Србија као потписница бројних међународних конвенција из ове области, преузела је на себе обавезу доношења националних правних аката којима ће уредити заштиту од насиља у породици, а последњи међу њима је и Закон о спречавању насиља у породици који је почео да се примењује 1. јуна 2017. године.

кључне речи:

Референце

  1. Бошковић Милица, Јанковић Бранкица, „Друштвене околности насиља – могућност примене концепта ‘помирљиве криминологије’“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 2/2013, стр. 119-133.
  2. Гаћиновић Радослав, „Дефинисање насиља“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 4/2008, стр. 147-164.
  3. Димовски Дарко, Станојевић Јелена, „Улога државе у пружању помоћи жртвама насиља у породици“, у зборнику том 2: Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014, стр. 102-112.
  4. Закон о изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 10/02.
  5. Закон о јавном реду и миру, Службени гласник РС, бр. 6/16.
  6. Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14.
  7. Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 12/13.
  8. Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 6/16.
  9. Закон о прекршајима, Службени гласник РС, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС.
  10. Закон о равноправности полова, Службени гласник РС, бр. 104/09.
  11. Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 15/90 и Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 4/96 и 2/97.
  12. Закон о спречавању насиља у породици, Службени гласник РС, бр. 94/16.
  13. Константиновић Вилић Слободанка, Петрушић Невена, Кривично дело насиља у породици – актуелна правосудна пракса у Београду и Нишу, Аутономни женски центар, Београд, 2007.
  14. Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05-испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16.
  15. Насиље над женама – препрека развоју, Међународни документи, Аутономни женски центар, Београд, 2005.
  16. Породични закон, Службени гласник РС, бр. 18/05, 72/11 – др. закон и 6/15.
  17. Спасић Данијела, Никач Жељко, Појмовни оквир, Родна равноправност и родно засновано насиље – приручник, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2012.
  18. Стајић Љубомир, Основи система безбедности – са основама истраживања безбедносних појава, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2015.
  19. Човић Ана, „Насиље над децом – појавни облици и мере заштите“, у зборнику том 2: Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014, стр. 368-383.
  20. Шурлан Тијана, „Заштита жена од насиља“, у зборнику том 2: Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014, стр. 132-143.
периодика Српска политичка мисао 1/2018 УДК 343.54/.55+343.85 113-128