Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

БЕЗБЕДНОСНИ ОДГОВОР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА УГРОЖАВАЊЕ МИГРАНТСКОМ КРИЗОМ

Сажетак

Предмет рада је безбедносни одговор Републике Србије на њено угрожавање изазвано савременом мигрантском кризом која је кулминирала 2015. године. Безбедносни изазови које са собом носи мигрантска криза, а са којима се данас суочава и Србија, понајвише су у домену организованог криминала, односно трговине људима и наркотицима, као и терористичког и обавештајног деловања.

Циљ рада је да се објасни на који начин је Република Србија безбедносно одговорила на изазове које је са собом донела мигрантска криза. Намера аутора је да утврди адекватност одговора Србије на све кључне безбедносне изазове у вези са мигрантском кризом, и да предлоге како би се на основу потпунијег и систематизованог сазнања могла адекватније спроводити превенција и успешније вршити супростављање истим.

Методе које се примењују у раду су научно дескриптивна, анализа садржаја и статистичка метода.

Резултат рада је одређење анализираних аспеката одговора Републике Србије на угрожавање њене безбедности услед мигрантске кризе у циљу свеобухватнијег сагледавања валидности одговора на опасности од миграција, као и предлози и препоруке ради још успешнијег отклањања њихових негативних ефеката.

кључне речи:

Референце

  • Анђелковић Слободан, Матијашевић Мартин, „Тајне акције као облик примене силе у међународним односима са посебним освртом на Сједињене Америчке Државе”, Култура полиса, бр. 35, година XV, Нови Сад, 2018, стр. 165–176.
  • Глигоревић Миленко, Паукова мрежа глобализма, „Пан пласт”, Београд, 2008.
  • Жарковић Милан, „Кријумчарење миграната у светлу одредаба кривичног законика Републике Србије”, у зборнику: Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања, Други део (приредио: Ђорђе Игњатовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2008, стр. 203–215.
  • Закон о изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 39/2003.
  • Закон о потврђивању конвенције Уједињених нација против транснационалног организованог криминала и допунских протокола, Сл. лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 6/2001. Internet, https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_potvrdjivanju_konvencije_ujedinjenih_nacija_protiv_transnacionalnog_organizovanog.pdf.
  • Информатор о раду Министарства унутрашњих послова Републике Србије, МУП, 2018, Internet, http://www.mup.rs/wps/wcm/connect/.
  • Кекић Далибор, „Обавештајна мрежа ЕУ: ENFOPOL”, у зборнику: Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије ЕУ (приредила: Катарина Штрбац), Институт за стратегијска истраживања, Мисија ОЕБС у Србији, Београд, 2010, стр. 228–240.
  • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Влада Р. Србије, Internet, https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/saopstenja.
  • Основни статистички извештај Центра за заштиту жртава трговине људима о жртвама трговине људима за 2017. годину, Центар за заштиту жртава трговине људима. Internet, http://www.centarzztlj.rs/images/stat/17/2017%20Statisticki%20izvestaj.pdf.
  • Право на азил у Републици Србији: Извештај за период јул–септембар 2018. године, Београдски центар за људска права, Internet, http://azil.rs/azil_novi/wp-content/uploads/2018/10/periodicni-izvestaj-jul-septembar-2018.pdf.
  • Препоруке принципа и смерница о људским правима и трговини људима, Високи комесаријат УН за људска права, 2002.
  • Симеуновић Драган, Тероризам, Правни факултет, Београд, 2009.
  • Симеуновић, Драган, „Миграције и национални интерес Србије”, Национални интерес, бр. 3/2015, год ХI vol. 24, стр. 121–141.
  • Степић Миломир, Српско питање – геополитичко питање, Јантар група, Београд, 2004.
  • Стратегија за управљање миграцијама, Службени гласник РС, Београд, бр. 59/2009.
  • Стратегија превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017‒2022. године, Службени гласник РС, бр. 77/2017.
  • Центар за азил, Београдски центар за људска права, Internet, http://azil.rs/izbeglicka-situacija-u-srbiji-u-februaru-2019-godine.
  • Центар за заштиту и помоћ тражиоцима азила (Asylum Protection Center), Internet, http://www.apc-cza.org.
  • Центар за заштиту жртава трговине људима, Internet, http://www.centarzztlj.rs/images/stat/17/2017%20Statisticki%20izvestaj.pdf.
  • Aleksić Miloš, Gligorić Miroslava, „Izazovi savremenih migracija ‒ bezbednosni aspekti i etnifikacija politike”, Međunarodna politika, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, god. LXVIII, br. 1165, januar–mart 2017, стр. 23–39.
  • ASTRA antitrafficing action, Internet, https://www.astra.rs/statistika/.
  • „BIA: Najveća pretnja strane službe u redovima opozicije, NVO i medijima”, Webtribune, Internet, http://webtribune.rs/bia-najveca-pretnja-strane-sluzbe-u-redovima-opozicije-nvo-i-medijima, 06/10/2018.
  • Fijnaut Cyrille, Paoli Letizia, „Organizovani kriminalitet i politika njegove kontrole”, u zborniku: Organizovani kriminalitet: izbor tekstova (priredili: Đorđe Ignjatović, Aleksandar Stevanović), Beograd, 2018, стр. 35–52.
  • MARRI ‒ Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative, 2015, Internet, https://ec.europa.eu/home-affairs/content/migration-asylum-refugees-regional-initiative-marri_en.
  • Simeunović Dragan, „Migracije kao uzrok političkih anomalija u Evropi”, NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, Beograd, Kriminalističko-policijska akademija, 2015, стр. 1–17.
  • Tasić Dunja, Elek Bojan, „Borba protiv teškog i organizovanog kriminala”, u: „Vodič kroz saradnju u unutrašnjim poslovima u Evropskoj uniji”, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, OEBS, Beograd, 2016.
  • „Tampon zona: EU straža na granicama Srbije“, AlJazeera Balkans, Internet, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/tampon-zona-eu-straza-na-granicama-srbije, 20/09/2018.
  • “The EU allocated some EUR30 mil for CSOs in Serbia”, The Delegation of the European Union of the Republic of Serbia, Internet, https://europa.rs/the-eu-allocated-some-eur30-mil-for-csos-in-serbia/?lang=en. 26/10/2016.
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019 УДК 314.74:355.02(497.11) 493-514