Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

БАЛКАН БАЛКАНСКИМ НАРОДИМА ИЛИ БАЛКАН ИМПЕРИЈАМА: КАКО ДО МИРА И ПРОСПЕРИТЕТА?

Сажетак

У средишту овог рада је запитаност о стварним узроцима повременог нарушавања мира и постојања зоне нестабилности на Балкану. Да ли је могуће, и како, превазићи факторе ризика, колонијалне и неоколонијалне зависности и успоставити толерантну коегзистенцију међу народима који га насељавају и који су ту формирали своје државе. У јавном говору, прошлом и садашњем, најчешће се инсистирало само на једној димензији стварности или у најбољем случају на суженој слици, дакле, избегавала се комплексност историјски условљених стања и различитих искустава. Ово се односи и на политички говор о европским интеграцијама Србије. Побуде савременика да у свом времену схвате и знају све околности, унутрашње и спољне, актуелне и оне дугог трајања, могу се разумети само кроз разумевање времена у коме су настајале. Ценити њихову политику која је настајала у магли процена и оскудних знања неким будућим мерилима и сазнањима не води добрим историјским закључцима о неком времену. У овом раду, кроз историјске примере виде се трајни покушаји жеље народа који га настањују да се створе услови за трајнији мир и економски развој и перманентно настојање великих сила да га контролишу у геополитичком и економском смислу. Гранични простор вековима, Балкан је трусно подручје, али је далеко од тога да је то једино такво подручје у свету. Насиље и повремено масовни злочини, масовне сеобе или протеривање, нису били уникум овог простора. У академским радовима и стручној аналитици скорашње балканске кризе више су него видљиви трагови доминантног политичког наратива на појединим ванбалканским странама и пре прикривају него што откривају стварне корене балканске кризе. Слично је са промовисањем интегративних процеса под притиском економских и геополитичких интереса. У једном прегледном чланку нема простора да се детаљно елаборира свака поменута тема, али довољно да се кроз упечатљиве примере осветли пракса и подстакне даље трагање.

кључне речи:

Референце

  • Ahrens, Geert-Heinrich. 2007. Diplomacy on the Edge. Containment of Ethnic Conflict and the Minorities Working Group of the Conference of Yugoslavia. Washington: Woodrow Wilson Center Press, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
  • Avramovski Živko. 1986. Balkanska Antanta (1934-1940). Beograd: ISI.
  • Bacevich, Andrew. 2020. The Age of Illusions. How America Squandered its Cold War Victory. NYC:Metropolitan Books.
  • Bakić Hayden, Milica. 2006. Varijacije na temu “Balkan”. Beograd: Filip Višnjić, Beograd.
  • Barker, Elisabeth. 1975. Britanska politika na Balkanu u II svjetskom ratu, Zagreb: Globus.
  • Батаковић, Душан Т. (прир.). 1998. Савременици о Косову и Метохији 1852-1912. Београд: СКЗ.
  • Bataković, Dušan T. (ed.). 2011. La Serbie et la France une alliance atypique, Relations politiques, economiques at culturelles. Belgrade: Institute des etudes balkaniques.
  • Бјелајац, Миле. 2010. Дипломатија и војска, Србија и Југославијa 1901-1999, Београд: Медија центар Одбрана: Академија за дипломатију и безбедност.
  • Bjelajac, Mile 2015. „War Aims and War Aims Discussions (South East Europe)”. In: 1914-1918 International Encyclopedia of the First World War (eds. Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson). Berlin: Freie Universität Berlin.
  • Бјелајац, Миле. 2019. 1914-2014: Зашто ревизија? Мењање оцена о узроцима Првог води ревизији оцена о узроцима Другог светског рата. Београд: Прометеј.
  • Бјелајац, Миле. 2019. „Прикривање и разоткривање правих разлога за рат 1999. на Косову и Метохији“. Политика националне безбедности, 1/2019.
  • Bjelajac, Mile. 2019. „The Austro-Hungarian Creation of “Humanitarian” Pretext for the Planned Invasion of Serbia 1912-1913: Facts and Counter-facts“. Balkanica, L, 2019.
  • Винавер, Вук. 1987. Светска екомоска криза у Подунављу и немачки продор 1929-1935. Београд: ИСИ.
  • Влаховић, Бранко. 2014. Путин, Моћ Русије. Београд: Вукотић Медија.
  • Ganzer Danijele. 2018. Protivzakoniti ratovi. Beograd: Laguna.
  • Gerolimatos, Andre. 2001. The Balkan Wars. Myth, Reality, and the Eternal Conflict. Toronto: Stoddart.
  • Doise Jean and Vaisse Maurice. 2015. Diplomatie et outil militaires, Politique etrangere de la France 1871-2015. Paris: Editions de Seuil.
  • Ђурковић, Миша. 2015. Илузија Европске уније. Београд: Catena Mundi.
  • Živojinović, Dragoljub. 1980. Vatikan, Srbija i stvaranje Jugoslovenske države 1914-1920. Beograd: NOLIT.
  • Zametica, John. 2017. Folly and Malice. The Habsburg Empire, the Balkans and the Start of World War One. London: Shepheard Walwyn.
  • Kagan, Donald. 1995. On the Origins of War and the Preservation of Peace. NYC: Anchor Books.
  • Kennan, George F. 1993. The Other Balkan Wars. A 1913 Carnegie Endowment Inquiry in Retrospective with New Introduction and Reflections on the Present Conflict by George F. Kennan. Washington: Carnegie.
  • Kennedy, Paul. 1989. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. NYC: Random House.
  • Kisindžer, Henri. 1999. Diplomatija I-II. Beograd: Versalpres.
  • Кљакић, Љубомир. 2011. Криза, корисни идиоти и колапс Србије. Београд: Печат: Фонд Слободан Јовановић.
  • Lampe, John R. 2014. Balkans into Southeastern Europe, 1914-2014, A Century of War and Transition. NYC: Palgrave Macmillan.
  • Lieven, Dominic. 2015. Towards the Flame. Empire, War and the End of Tsarist Russia. NYC: Penguin Random House.
  • Миликић, М. и Рудић, С. (ур.). 2013. Балкански ратови 1912-1913: нова виђења и тумачења. Београд: Историјски институт: Институт за стратешке студије.
  • Mitrović, Andrej. 1981. Prodor na Balkan, Srbija u planovima Austro-Ugarske I Nemačke 1908-1918. Beograd: NOLIT.
  • McMeekin, Sean. 2010. The Berlin-Baghdad Express, The Ottoman Empire and Germany’s Bid for World Power, 1898-1918. NYC: Penguin Books.
  • Нарочницка, Наталија. 2008. Русија и Руси у светској историји. Београд: СКЗ.
  • Norris John. 2005. Collision Course. NATO, Russia and Kosovo. London: Praeger.
  • Pavlović, Vojislav G. (ed.). 2014. Italy’s Balkan Strategies 19th & 20th Century. Belgrade: Institute for Balkan Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts.
  • Pavlowitch, Stevan K. 1999. A History of the Balkans 1804 – 1945. London: Longman.
  • Поповић, Никола Б. 2007. Србија и царска Русија. Београд: Службени гласник.
  • Распоповић, Радослав. 1996. Дипломатија Црне Горе 1711-1918. Подгорица: Историјски институт Црне Горе, Београд: НИЦ „Војска“.
  • Растовић, Александар. 2015. Енглези и Балкан 1837-1914. Београд: Завод за уџбенике.
  • Ристић, Љубодраг П. 2014. Србија у Британској политици 1889-1903. Београд: Балканолошки институт САНУ.
  • Симић, Предраг. 2008. Тито и НАТО. Успон и пад друге Југославије. Београд: Новости.
  • Сладек, Здењек. 2019. Мала Антанта 1919-1938, Њене привредне, политичке и војне компоненте. Београд: Службени гласник.
  • Stanković, Đorđe Đ. 1984. Nikola Pašić, Saveznici i stvaranje Jugoslavije. Beograd: NOLIT.
  • Станковић, Ђорђе Ђ. 1995. Никола Пашић и Хрвати. Београд: БИГЗ.
  • Танасковић, Дарко. 2010. Неоосманизам. Доктрина и спољнополитичка пракса. Београд: Службени гласник.
  • Todorova, Marija. 1998. Imaginarni Balkan. Beograd: Biblioteka XX vek.
  • Толева, Теодора. 2016. Утицај аустроугарске империје на стварање албанске нације 1896-1908. Београд: Филип Вишњић: Институт за еврипске студије.
  • Tooze, Adam. 2014. The Deluge: The Great War, America and the Remaking Of the Global Order 1916-1931. NYC: Penguin Books.
  • Ćorović, Vladimir. 2018. The Relations between Serbia and Austria-Hungary in the 20th Century. Belgrade: Institute for Balkan studies.
  • Ferguson, Niall. 2005. Colossus: The Rise and Fall of the American Empire. NYC: Penguin Books.
  • Fišer, Fric. 2014. Posezanje za svetskom moći, – Politika ratnih ciljeva carske Nemačke 1914-1918. Beograd: Filip Višnjić.
  • Frankopan, Piter. 2018. Novi putevi svile. Sadašnjost i budućnost sveta. Beograd: Laguna.
  • Halperin M. and Scheffer D. 1992. Self-Determination in the New World Order. Washington: Carnegie Endowment Book.
  • Hobsbaum, Erik. 2002. Doba ekstrema. Istorija kratkog dvedesetog veka 1914-1990. Beograd: Dereta.
  • Cohen, Lenard J. 1995. Broken Bonds. Yugoslavia’s Disintegration and Balkan Politics in Transition. Boulder: Westview Press.
  • Штрандман, Василиј Н. 2011. Балканске успомене, књ. 1. Београд: Жагор.
  • Yavuz, Hakan M. and Sluglett, P. (eds.). 2011. War and Diplomacy, The Russo-Turkish War of 1877-1878 and the Treaty of Berlin. Salt Lake City: Utah University Press.
  • White, John Albert. 1995. Transition to global rivalry. Alliance diplomacy and the Quadruple Entente, 1895-1907. Cambridge: Cambridge University Press.
периодика Политика националне безбедности 2/2020 2/2020 УДК: 327::911.3(497) 9-38