Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ И МОДЕЛИ

АНТИКОРУПТИВНИ КАПАЦИТЕТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СВЕТЛУ МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Сажетак

Овај рад описује анатомију антикоруптивне парадигме у Републици Србији, која је скопчана са процесом међународних интеграција, пре свега са процесом придруживања Србије Европској унији. Рад је подељен у две тематске целине. У првомделу рада аутор анализира постојеће нормативне антикоруптивне капацитете Републике Србије, пре свега фокусирајући се на анализу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији (2013-2018) и на анализу сета антикоруптивних закона. Други део рада је посвећенинституционалној анализи антикоруптивних механизама коју карактерише постојање великог броја међусобно неусаглашених антикорупцијских тела.

кључне речи:

Референце

  1. Anderson, James, Gray, Cheryl W. , Anticorruption in Transition, World Bank Publications, Herndon, 2006.
  2. Krastev, Ivan, Three Essays on the Politics of Anti – Corruption, CEU Press, Budapest, 2004.,
  3. Sajo, Andras, Stephan Kotkin, Political Corruption in Transition: A Skeptic’s Handbook CEU Press, Budapest, 2002.
  4. Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, Службени гласник РС, бр. 57/2013.
  5. Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација против корупције, Сл. лист СЦГ – међународни уговори, бр. 12/2005.
  6. Закон о изменама и допунама закона о финансирању политичких активности, Службени гласник РС, бр. 123/2014.
  7. Закон о јавним набавкама, Службени гласник РС, бр. 124/2012.
  8. http://www.acas.rs/images/stories/Agencija_-_Izvestaj_o_sprovodjenju_Strategije_2012_-_28-03-2013.pdf (15/1/2015).
  9. http://www.drzavnauprava.gov.rs/tekst/7715/drugi-nacrt-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php-доступно (3/2/2015).
  10. http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)034-e, (23/1/2015).http://www.slglasnik.info/sr/84-08-08-2014/24650-odluka-o-osnivanju-koordinacionog-tela-za-primenu-akcionog-plana-za-sprovodenje-nacionalne-strategije-za-borbu-protiv-korupcije-u-republici-srbiji-za-period-od-2013-do-2018-godine.html (30/1/2015).
периодика Српска политичка мисао 1/2015 УДК 343.352:340.137(497.11:4-672EU) 109-119