Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика

AНTИДИСКРИMИНATOРНА И AНTИПOДЧИЊAВAJУЋА ПРАКСА У СOЦИJAЛНOM РAДУ

Сажетак

Циљ рада је приказ антидискриминаторних и антиподчињавајућих приступа у социјалном раду и њихова примена у раду са маргниализованим друштвеним групама. Мањинске групе су депривиране на више начина: лоши стамбени и материјални услови, низак образовни ниво, отежан приступ услугама у заједници, немогућност регулисања пребивалишта, обезбеђивање личних докумената и сл. Разликују се од већине по „количини“ моћи којом располажу, те су им врло ограничени хоризонтални и вертикални канали друштвене покретљивости. Кроз преглед антидискриминаторних и антиподчињавајућих теорија, указује се на могуће интервенције у раду са овим друштвеним групама. На индивидуалном нивоу, неопходно је оснаживати кориснике, на институционалном, мењати свест стручних радника у правцу активне партиципације, инсистирању на партиципацији и партнерству корисника у свим фазама стручних поступака и доношељу одлука, реализацији заступничких улога на различитим нивоима. Одсуство примене антидискриминативних перспектива може да доведе доведе до додатне патернализације, развијање концепта научене беспомоћности, одржавања стаус qуо стања и у крајњој инстанци до још веће изолованости корисника.

кључне речи:

Референце

  1. Анђелковић, Бранка; Обрадовић, Марко; Родман, Јелена, Процена ефикасности локалних механизама социјалног укључивања Ромкиња и Рома, Центар за истраживање јавних политика, Београд, 2013.
  2. Бркић, Мирослав, Заступање у социјалном раду, Факултет политичких наука, Београд, 2010.
  3. Жегарац, Невенка; Вучинић, Марија; Милановић, Марко, „Деца Роми на смештају у систему социјалне заштите у Србији“, у У лавиринту
   социјалне заштите: поуке истраживања о деци на породичном и резиденцијалном смештају (приредила: Невенка Жегарац), Факултет политичких наука и Центар за истраживање у социјланој политици и социјалном раду, Београд, 2014.
  4. Закон о забрани дискриминације, Сл. гласник Републике Србије, бр. 22/2009.
  5. Лопандић, Душко, Оснивачки уговори Европске Уније, Европски покрет у Србији, Београд, 2003.
  6. Malcolm, Payne, Савремене теорије социјалног рада (превод), Филозофски факултет, Бања Лука, 2005.
  7. Милосављевић, Милосав; Бркић, Мирослав, Социјални рад у заједници, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2010.
  8. Радовановић, Светлана; Кнежевић, Александра, Роми у Србији, Попис становништва, домаћинства и станова 2011. године у Републици Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2014.
  9. UN – Deklaracija evropskih ministara za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i Evropske Komisije – „Kopenhagenska deklaracija“ (2002) http://www.asoo.hr/UserDocsImages/dokumenti/kopenhaska_deklaracija.pdf приступила дана: 28.08.2017.
  10. Clark B., Кеnneth, Clark P., Mamie, „Racial Identification and Preference in Negro Children“, in Readings in Social Psigology, преузето са              http://www2.law.columbia.edu/fagan/courses/law_socialscience/documents/Spring_2006/Class%2018-Racial%20Discrimination/Doll_Study.pdf дана 21.08.2017.
  11. Dalrymple, Јаne; Burke, Beverly, Anti-oppressive Practice: Social Care and the Law, Berkshire: Open University Press, 2006.
  12. European Commission, Special Eurobarometer 393, Discrimination in the EU in 2012.- Report, November 2012, Brussels, pp. 7-8.
  13. Gunew, Sneja, Haunted Nations –The colonial dimensions of multiculturalisms, Routledge, London, 2004.
  14. Hanvey, Christopher; Philpot, Terry, Practising Social Work, Routledge, London – New York, 1994.
  15. Lena, Dominelli, Anti-Oppressive Social Work Theory and Practice, Palgrave, London, 2002.
  16. Schlesinger, Еlfriede G.; Devore, Wynetta, „Ethnic Sensitive Social Work Practice: The State od the Art“, The Journal of Sociology & Social Welfare, Vol. 22, 1995.
  17. Stevenson, Olive; Parsloe, Phyllida, Community Care & Empowerment, Joseph Rowntree Foundation, 1993.
  18. Strier, Roni; Binyamin, Sharon, „Developing Anti-Oppressive Services for the Poor: A Theoretical and Organisational Rationale“, British Journal of Social Work, Vol. 40.
  19. For Diversity. Against Discrimination., information campaign, Media consulta, Berlin, 2007.
  20. Wilson, Kate; Ruch, Gillian; Lymbery, Mark; Cooper, Andrew, Social Work: An Introduction to Contemporary Practice, Longman, 2011.
периодика Социјална политика 2-3/2017 2-3/2017 УДК 364-058.17 85-99