Tema broja

PRIKAZI I OSVRTI

ANATOMIJA RAZVOJNOG PUTA SRPSKE DEMOKRATIJE

Sažetak

Prikaz knjige:

Nebojša Vladisavljević. 2019. Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra. Beograd: Arhipelag, 359 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2021 2/2021 УДК 323(497.11)“2000/2019“(049.3) 277-282
ç