Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОМУНИКАЦИЈОМ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПОСВЕЋЕНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

Сажетак

Овај рад истражује да ли постоји веза између задовољства комуникацијом и организационе посвећености запослених. Мотив истраживања била је жеља да се утврди да ли постоји оправданост претпоставке да се повећањем задовољства комуникацијом код запослених повећава њихова посвећеност организацији. Истраживање је засновано на студијама које су анализирале повезаност задовољства комуникацијом и организационе посвећености запослених, које су спровели Федерико Варон (1996. године) и Томас Нг [Ng] и сарадници (2006. године). Основни разлог зашто је важно знати одговор на ово истраживачко питање представља доказивање улоге коју задовољство комуникацијом има у процесу стварања и интензивирања организационе посвећености запослених, а самим тим у креирању успешне организације (њене „организационе културе“) и њене конкурентске предности.

Истраживање се темељи на одговорима прикупљеним стандардизованим и структурираним анкетним упитником на узорку од 105 испитаника, током другог полугодишта школске 2018/2019. године. Истраживањем су обухваћени запослени у основној школи „Вук Караџић” из Књажевца, средњој „Техничкој школи” из Књажевца и средњој „Економској школи” из Ниша.

За статистичку анализу прикупљених података на нивоу дескриптивне статистике коришћене су мере централне тенденције (медијана) и мере варијабилитета (стандардна девијација). Од непараметријских тестова за процену зависности између варијабли коришћен је Спирманов коефицијент корелације.

кључне речи:

Референце

  • Arif, Muhammad, Khadim Jan, Zubair Aslam Marwat, and Inayat Ullah. 2009. “Performance enhancement through effective communication: a study of the role of external and internal communication.” Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 1 (7): 119–148.
  • Bhatia Kanchan and Mahak Balani. 2015. “Effective internal communication: A crucial factor affecting employee performance.” Proceedings of International Conference on Management, Economics and Social Sciences. 21-22 Novembar, Dubai. http://www.innovativeresearchpublication.com/documents/papers/dubai2015/pdf%2023.pdf.
  • Benner, Mary J., and Michael L. Tushman. 2003. “Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited.” Academy of Management Review 28: 238–256. doi: 10.5465/AMR.2003.9416096.
  • Bentein, Kathleen, Robert Vandenberg, Christian Vandenberghe, and Florence Stinglhamber. 2005. “The role of change in the relationship between commitment and turnover: a latent growth modeling approach.” Journal of Applied Psychology 90 (3), 468–482. doi: 10.1037/0021-9010.90.3.468.
  • Brkić, Miroslav, i Marko Milanović. 2015. „U potrazi za sigurnošću.” Socijalna politika 2: 49–64. doi: 10.22182/sp.22015.3.
  • Carriere, Jules, and Christopher Bourque. 2009. “The effects of organizational communication on job satisfaction and organizational commitment in a land ambulance service and the mediating role of communication satisfaction.” Career Development International 14: 29–49. doi: 10.1108/13620430910933565.
  • Clampitt, Phillip G., and Cal W. Downs. 1993. “Employee perceptions of the relationship between communication and productivity.” The Journal of Business Communication 30 (1): 5–28. doi: 10.1177/002194369303000101.
  • Chong, Mark. 2007. “The role of internal communication and training in infusing corporate values and delivering brand promise: Singapore Airlines’ experience.” Corporate Reputation Review 3: 201–212. doi: 10.1057/palgrave.crr.1550051.
  • Cook, John, and Toby Wall. 1980. “New work attitude measures of trust, organizational commitment and personal need non-fulfillment.” Journal of Occupational Psychology 53: 39–52. doi: 10.1111/j.2044-8325.1980.tb00005.x.
  • Cohen, Aaron. 1993. “Organizational commitment and turnover: a meta-analysis.” Academy of Management Journal 36 (5): 1140–1157. doi: 10.2307/256650.
  • Downs, Allyson. 1991. “A case study of the relationship between communication satisfaction and organizational commitment in two Australian organizations.” Master thesis. University of Kansas: Lawrence, KS.
  • Downs, Cal W., Allyson Downs, Tammie Potvin, Federico Varona, John S. Gribas, and Ticehurst William. 1996. “A cross-cultural comparison of relationships between organizational commitment and organizational communication.” Paper presented at the International Communication Association Convention, Albuquerque.
  • Downs, Cal W., and Michael D. Hazen. 1977. “A factor analytic study of communication satisfaction.” Journal of Business Communication, 14 (3), 63–74. doi: 10.1177/002194367701400306.
  • Dolphin, Richard. 2005. “Internal Communications: Todays Strategic Imperativ.” Journal of Marketing Communications 11 (3) 171–190. doi: 10.1080/1352726042000315414.
  • Đorić, Gorana. 2019. „Važnost posla za pripadnike društvenih klasa u Srbiji – analiza podataka WVS 1996–2005 i EVS 2008.” Politička revija 59 (1): 211–238. doi: 10.22182/pr.5912019.11.
  • Gronstedt, Anders. 2000. The customer century: Lessons from world-class companies in integrated marketing communication. New York: Routledge.
  • Hargie, Owen, David Tourish, and Noel Wilson. 2002. “Communication audits and the effects of increased information: a follow-up study.” Journal of Business Communication 39 (4): 414–436. doi: 10.1177/002194360203900402.
  • Infante, Christina, and Kathleen Drummond. 2010. “2009/2010 Communication ROI StudyTM Originally published by Watson Wyatt Worldwide: Capitalizing on Effective Communication. How Courage, Innovation and Discipline Drive Business Results in Challenging Times.” International Association of Business Communicators. 15 September 2010. https://sandiego.iabc.com/wp-content/uploads/2009/08/TW-Comm-ROI-_IABC-SD-Presentation-Slides_0915101.pdf.
  • Kang, Kyeong Hwa, Yong Hee Han, and Soo Jin Kang. 2012. “Relationship between organizational communication satisfaction and organizational commitment among Hospital Nurses.” Journal of Korean Academy of Nursing Administration 18 (1): 13–22. doi: 10.11111/jkana.2012.18.1.13.
  • Kio, James Bandele Akhigbe. 1979. “A descriptive study of communication satisfaction, need satisfaction, and need importance index among Nigerian workers.” PhD diss. University of Kansas: Lawrence, KS.
  • Mathieu, John E., and Dennis M. Zajac. 1990. “A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment.” Psychological Bulletin 108 (2): 171–194. doi: 10.1037/0033-2909.108.2.171.
  • Mishra, Karen E., Lois Boynton, and Aneil Mishra. 2014. “Driving Employee Engagement: The Expanded Role of Internal Communications.” International Journal of Business Communication 51 (2): 183–202. doi: 10.1177/2329488414525399.
  • Meyer, John P., and Natalie J. Allen. 1991. “A three-component conceptualization of organizational commitment.” Human Resource Management Review 1 (1): 61–89. doi: 10.1016/1053-4822(91)90011-Z.
  • Mowday, Richard T., Richard M. Steers, and Lyman W. Porter. 1979. “The measurement of organizational commitment.” Journal of Vocational Behavior 14 (2) 224–247. doi: 10.1016/0001-8791(79)90072-1.
  • Ng, Thomas W. H., Marcus M. Butts, Robert J. Vandenberg, David DeJoy, and Mark Wilson. 2006. “Effects of management communication, opportunity for learning, and work schedule flexibility on organizational commitment.” Journal of Vocational Behavior 68 (3) 474–489. doi: 10.1016/j.jvb.2005.10.004.
  • Porter, Lyman W., Richard M. Steers, Richard T. Mowday, and Paul V. Boulian. 1974. “Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatric technicians.” Journal of Applied Psychology 59 (5): 603–609. doi: 10.1037/h0037335.
  • Potvin, Tammie. 1991. “Employee organizational commitment: An examination of its relationship to communication satisfaction and evaluation of questionnaires designed to measure the construct.” PhD diss. University of Kansas: Lawrence, KS.
  • Putti, Joseph M., Samuel Aryee, and Joseph Phua. 1990. “Communication relationship satisfaction and organizational commitment.” Group & Organizational Studies, 15 (1), 44–52. doi: 10.1177/105960119001500104.
  • Reichers, Arnon E. 1985. “A review and reconceptualization of organizational commitment.” Academy of Management Review 10 (3): 465–476. doi: 10.5465/amr.1985.4278960.
  • Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge. 2009. Organizacijsko ponašanje. Zagreb: Mate.
  • Ruck, Kevin, ed. 2015. Exploring Internal Communication. Towards Informed Employee Voice, third edition. Farnham: Gower Publishin Limited.
  • Varona, Federico. 1996. “Relationship between communication satisfaction and organizational commitment in three guatemalan organizations.” The Journal of Business Communication 33 (2): 111–140. doi: 10.1177/002194369603300203.
  • Urdarević Bojan, i Zoran Radulović. 2016. „Posebni oblici zaštite zaposlenih od zlostavljanja na radu.” Srpska politička misao 54 (4): 360–361. doi: 10.22182/spm.5442016.19.
  • White, Candace. Antoaneta Vanc, and Gina Stafford. 2010. “Internal communication, information satisfaction, and sense of community: The effect of personal influence.” Journal of Public Relations Research 22: 65–84. doi: 10.1080/10627260903170985.
периодика Српска политичка мисао 1/2020 1/2020 УДК 005.57 283-303