Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

ANALIZA RADA REGULATORNIH TELA U OBLASTI REGIONALNOG RAZVOJA U REPUBLICI SRBIJI: SLUČAJ NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

Sažetak

Republika Srbija spada u red evropskih država sa najvećom disproporcijom regionalnog razvoja svojih delova. Stoga je važno da država insistira na jačanju postojećih i osnivanju novih regulatornih tela koja bi se bavila, u okviru svojih nadležnosti, problemom ravnomernog regionalnog razvoja. Jedna od najvažnijih institucija u tom domenu  u Republici Srbiji jeste Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR). Shodno tome, rad će se, najpre, usmeriti na analizu pojma regulatornih tela (posebno agencija), kao i na analizu same prirode regulacije, a zatim će u fokusu biti analiza pomenute Nacionalne agencije za regionalni razvoj – njene pravne prirode, regulatornih (i drugih) funkcija koje obavlja, kao i razmatranje njenog dosadašnjeg rada i mogućnosti za njegovo unapređenje.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Administracija i javne politike 1/2018 1/2018 УДК 351.9:332.1(497.11) 43-62
ç