Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

АНАЛИЗА РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ПРОСВЕТИ

Сажетак

Корупција представља један од најозбиљнијих проблема по стабилност институционалног поретка Републике Србије. Услед ширине феномена овај рад фокусиран је на лоцирање корупције у сектору образовања, имајући у виду актуелност дате тематике. У ту сврху, потребно је обрадити случајеве корупције на тржишту уџбеника и валидности диплома и плагијата на факултетима, која се могу окарактерисати као најпроблематичније тачке у систему просвете. Такав тип анализе изискује увид у рад Агенције за борбу против корупције, која представља неизоставну карику у процесу превенције корупције уопште, а самим тим и корупције у просвети.

кључне речи:

Референце

  • Агенција за спречавање корупције [АСК]. „Кординациони састанак о злоупотребама у поступку избора уџбеника“, Последњи приступ 29. мај 2021. http://www.acas.rs/10950-2/
  • Агенција за спречавање корупције [АСК]. н. д. Саопштење за јавност Агенције за борбу против корупције поводом „мале матуре“. Последњи приступ 30. мај 2021. https://www.acas.rs/saopstenje-za-javnost-agencije-za-borbu-protiv-korupcije-povodom-male-mature/?pismo=lat
  • Бјелајац, Ђ., Жељко. 2015. „Корупција као изазов савременог демократског друштва.“ Култура полиса 26 (12): 43‒57.
  • Грегориан, Мерил. 2015. „Улога правосудног система Републике Србије у борби против корупције”, Докторска дисертација. Универзитет у Београду: Факултет политичких наука.
  • Гуцијан, Сандра. 2016. „Студенти могу да препишу четвртину туђих радова.“ Политика. Последњи приступ: 29. мај. 2021. https://www.politika.rs/sr/clanak/355228/Drustvo/Studenti-mogu-da-prepisu-cetvrtinu-tudih-radova#
  • Закон о Агенцији за борбу против корупције [ЗАБПК], „Службени гласник“, бр. 53/2010
  • Закон о основама система образовања и васпитања [ЗОСОВ], “Службени гласник”, бр. 88/2017
  • Закон о уџбеницима [ЗУ], “Службени гласник”, бр. 27/2018
  • Закон о спречавању корупције [ЗСК] „Службени гласник“, бр. 11/2021
  • “Извештај о раду за 2015. годину”, Агенција за борбу против корупције, Београд, 2016.
  • “Извештај о раду за 2016. годину”, Агенција за борбу против корупције, Београд, 2017.
  • “Извештај о раду за 2017. годину”, Агенција за борбу против корупције, Београд, 2018.
  • “Извештај о раду за 2018. годину”, Агенција за борбу против корупције, Београд, 2019.
  • “Извештај о спровођењу националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији и ревидираног Акционог плана за њено спровођење за 2018. годину”, Агенција за борбу против корупције, Београд, 2019.
  • Миладиновић, Симић, Миленија 2013. „Поништена мала матура.“, Политика. Последњи приступ: 29. мај 2021. http://www.politika.rs/sr/clanak/261781/Drustvo/Ponistena-mala-matura
  • Министарство просвете, науке и технолошког развоја [МПН]. 2012.  „Акциони план за борбу против корупције у образовању на основу препорука ОЕЦД: Јачање интегритета и борба против корупције у образовању из 2012. године.“ Последњи приступ 30. мај 2021. http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/12/Akcioni-plan-Ministarstva-za-borbu-protiv-korupcije-u-obrazovanju-aktivnost-2-2-10-14-iz-AP-PG23.pdf
  •  “Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године”, Службени гласник РС, бр. 57/13, Београд, 2013.
  • Павловић, Зоран, Станимир Ђукић, Драган Ђорђевић. 2015. „Емпиријска анализа феномена корупције у Србији и корупција у привреди.“ Војно дело 5: 274‒292.
  • Петровић, Наташа. 2015. „Корупција као облик организованог криминалитета.“, мастер теза. Универзитет  у Нишу: Правни факултет.
  • Радио телевизија Војводине [РТВ]. 2018. „Усвојен Закон о уџбеницима, просветној инспекцији…“ Последњи приступ: 30. мај 2021. http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/usvojen-zakon-o-udzbenicima-prosvetnoj-inspekciji…_907081.html
  • Савет за борбу против корупције [СБПК] (званични сајт). Последњи приступ: 28. мај 2021. http://www.antikorupcija-savet.gov.rs/content/cid1015/osnivanje-i-nadleznost
  • Стевановић, Александар. 2016. „Улога превентивних политика и механизама за одвраћање од корупције.“, OSCE. 28. мај 2021. https://www.osce.org/sr/serbia/272876?download=true
  • Фатић, Александар. 2005а. „Корупција и криминална девијација.“ У Корупција, ур. Добривоје Радовановић, Александра Булатовић, 3‒44. Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Центар за менаџмент.
  • Фатић, Александар. 2005б. „Структурна основа корупције.“ У Корупција, ур. Добривоје Радовановић, Александра Булатовић, 69‒90. Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Центар за менаџмент.
  • Шкаро, Милица. 2016. „Корупција у образовању.“ OSCE. Последњи приступ 28. мај 2021. https://www.osce.org/sr/serbia/272866?download=true
  • Aras, Slađana. 2007. “Korupcija.” Pravnik 41 (1): 25‒59
  • Ćirić, Jovan, Mario Reljanović, Nemanja Nenadić, Marko Jovanović, Dragan Dobrašinović, Danilo Pejović. 2010. Korupcija-problemi i prevazilaženje problema. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.
  • Đorđević, Aleksandar. 2018. „Udžbenici-od lobiranja, preko mita do škole.“ Javno. Poslednji pristup: 29. maj 2021. https://javno.rs/istrazivanja/udzbenici–od-lobiranja-preko-mita-do-skole.
  • Gavrilović, Zoran, Jelena Milunović, Pavle Dimitrijević, Snežana Đapić. 2013. „Borba protiv korupcije u Srbiji“, Biro za društvena istraživanja, http://www.birodi.rs/wp-content/uploads/2013/09/Borba-protiv-korupcije-alternativni-izvestaj.pdf.
  • Milenković, Dejan. 2017. „Mehanizmi EU i borba protiv korupcije u Republici Srbiji.” U Srbija i EU: Borba protiv korupcije, ur. Dejan Milenković, 21‒32. Beograd: Evropski pokret u Srbiji.
  • Novi magazin 2013. „Ekskurzije-izvor korupcije u obrazovanju.“ Poslednji pristup 29. maj 2021. http://www.novimagazin.rs/vesti/ekskurzije—izvor-korupcije-u-obrazovanju.
  • Pejanović, Radovan. 2012. „Korupcija kao društveno-ekonomski fenomen.“, Glasnik Antropološkog društva Srbije 47: 229‒238.
  • Pravni portal. 2018. „Mogućnost korupcije i zloupotrebe prilikom izbora udžbenika.“ Poslednji pristup: 29. maj 2021. https://www.pravniportal.com/mogucnost-korupcije-zloupotrebe-prilikom-izbora-udzbenika/
  • Stoiljković, Zoran. 2013. „Politička korupcija i slaba država.”, Filozofija i društvo 24 (1): 135‒159.
  • Šaljić, Eldar. 2015. „Metodika otkrivanja i prevencije korupcije.“ Pravne teme 3 (5): 136‒152.
  • UNDP Srbija. 2015. „Borba protiv korupcije: između prakse i norme“, Poslednji pristup 30. maj 2021. https://www.undp.org/content/dam/serbia/Publications%20and%20reports/Serbian/DobraUprava/UNDP_SRB_Analiza%20Borba%20protiv%20korupcije%202009%20-%202015_CeSID.pdf
периодика Администрација и јавне политике 1/2021 1/2021 УДК 354:343.352]:37.014.5(497.11) 65-84