Tema broja

Socijalna politika

ANALIZA POLOŽAJA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU KOJA ŽIVE U RURALNIM PREDELIMA GRADA VALJEVA

Sažetak

Predmet ovog rada je analiza položaja dece sa smetnjama u razvoju koja žive u ruralnim područjima grada Valjeva. Cilj rada jeste izrada Studije slučaja koja predstavlja nezavisnu procenu stanja i potreba dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ruralnim područjima grada Valjeva. Sledstveno, studija slučaja će obuhvatiti analizu položaja dece i njihovih porodica u sledećim oblastima: siromaštvo i socijalna sigurnost,  socijalna zaštita i pravo na život u porodičnom okruženju i zdravstvena zaštita.Direktnim posetama porodici i realizacijom istraživanja kroz kvantitativni i kvalitativni rad sa roditeljima, dobijeni su  podaci o porodičnim situacijama, statusu i potrebama deteta i porodice. Istraživanje je realizovano koristeći se trima metodama, kvalitativnom, kvantitivniom metodom i metodom analize sadržaja.Uočeno je da je deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Valjevu i okolini, kao i njihovim porodicama, potrebno je obezbediti sveobuhvatnu, dostupnu i intenzivnu podršku kako bi učestvovala u društvu ravnopravno sa drugom decom.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 1/2018 1/2018 УДК 364-056.26/.36-053.2:911.373(497.11) 61-86
ç