Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

АНАЛИЗА КОНЦЕПТА ИНКЛУЗИЈЕ У КОНТЕКСТУ ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ

Сажетак

Политика инклузивног образовања део је шире политике стварања инклузивнијег, праведнијег, хуманијег, толерантнијег и демократичнијег друштва. С обзиром на то да деца кроз образовање усвајају бројне ставове који ће обликовати њихов живот у будућности веома је важно адекватно приступити процесу инклузивног образовања. Будући да се последњих година у погледу имплементације овог процеса воде бројне расправе сврха овог рада је да постави јасне теоријске темеље, дефинише појам и отклони нејасноће у односу да сличне термине, како би се могла формулисати јасна образовна политика и предузети мере за њену адекватну примену.
У складу са тим у првом делу рада прави се дистинкција између медицинског и социјалног модела, а затим се разматрају теоријски правци и принципи на којима се заснива концепт инклузије. У том контексту анализирана су и међународна документа која чине основу за креирање националних инклузивних образовних политика. Имајући у виду да је сврха овог концепта да се кроз његову операционализацију и имплементацију побољша положај маргинализованих група, у последњем делу рада јасно су одређене кључне одлике инклузивног образовања, те је направљена дистинкција у односу на појам интеграције. Анализа научне литературе, као и међународних докумената доводи до закључка да је образовна инклузија један динамичан процес који не подразумева само укључивање маргинализованих друштвених група кроз правну регулативу у редовне школе, већ перманентан рад на прилагођавању околине и друштва потребама тих група. Такође, закључује се да је немогуће креирати потпуно инклузивни систем. Стога је важније створити економске, политичке и друштвене услове који ће пружити једнаке могућности и шансе за развијање максималних потенцијала сваке индивидуе. Овај рад треба да пружи допринос не само научној заједници, већ и наставницима и доносиоцима одлука како би боље разумели концепт и трасирали пут за спровођење пре свега образовних, али и свих других политика у друштву. Образовање је темељ сваке нације, а пут којим деца прођу током школовања одредиће њихову будућност.

кључне речи:

Референце

  • Ber, Vivijen. 2001. Uvod u socijalni konstrukcionizam. Beograd: Zepter Book World.
  • Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. 1991. Тhe Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Reality. Harmondsworth: Penguin Books.
  • Biklen, Douglas. 1982. “The Least Restrictive Environment: Its Application to Education.ˮ Child & Youth Services 5 (1-2): 121‒144. doi: 10.1300/J024v05n01_08.
  • Booth, Tony, and Mel Ainscow. 2002. Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education.
  • Cerić, Haris, i Amel Alić. 2005. Temeljna polazišta inkluzivnog obrazovanja. Zenica: Hijatus.
  • Cerić, Haris. 2008. „Mogućnost kostituiranja teorije inkluzivnog obrazovanja.ˮ Metodički obzori 3 (5): 49‒62.
  • Clark, Catherine, Alan Dyson, and Alan Millward. 1998. “Theorising special education: time to move on?ˮ In Theorising Special Education, eds. Catherine Clark, Alan Dyson and Alan Millward, 154‒171. London and New York: Routledge.
  • Dallos, Rudi, and Ros Draper. 2005. An Introduction to Family Therapy: Systemic Theory and Practice. Maidenhead: Oper University Press.
  • Dečiji fond Ujedinjenih nacija [UNICEF]. 2014. „Konceptualizovanje inkluzivnog obrazovanja i njegovo kontekstualizovanje u okviru Misije UNICEF-a.ˮ Poslednji pristup 15. mart 2022. http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2017/04/UNICEF_SRP_Webinar_Booklet_1.pdf.
  • Donnelly, Peter, and Jay Coakley. 2002. The Role of Recreation in Promoting Social Inclusion. Toronto: The Laidlaw Foundation.
  • Florian, Lani. 1998. “Inclusive practice: What, why and how?ˮ In Promoting Inclusive Practice, eds. Christina Tilstone, Lani Florian and Richard Rose, 13‒26. London and New York: Routledge.
  • Henderson, Robert. 1993. “What Is This ‘Least Restrictive Environment’ in the United States?ˮ In Is There a Desk with My Name on It? The Politics of Integration, ed. Roger Slee, 96‒108. London: The Falmer Press.
  • Jenkinson, Josephine. 1997. Mainstream or special? Educating students with disabilities. London and New York: Routledge.
  • Kafedžić, Lejla. 2015. „Stručno usavršavanje nastavnika za odgojno-obrazovni rad u inkluzivnim odeljenjima.ˮ U Unapređenje obrazovnog sistema u obalsti primjene inkluzivnih principa podučavanja. Sarajevo: Save the Children. 9‒22. Poslednji pristup 20. mart 2022. https://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/library/Publikacija-strucnih-radova-inkluzija.pdf.
  • Karić, Tijana, Vladimir Mihić, i Maja Korda. 2014. „Stavovi profesora razredne nastave o inkluzivnom obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju.ˮ Primenjena psihologija 7 (4): 531‒548. doi: 10.19090/pp.2014.4.
  • Kendrick, Michael. 1994. “Some Reasons Why Social Role Valorization Is Important.ˮ SRV-VRS: The International Social Role Valorization Journal 1 (1): 12‒16.
  • Kostović, Svetlana, Jovana Milutinović, Slađana Zuković, Tamara Borovica, i Biljana Lungulov. 2011. „Razvoj inkluzivne obrazovne prakse u školskom kontekstu.ˮ U Inkluzivno obrazovanje: od pedagoške koncepcije do prakse, ur. Mara Đukić, Milka Oljača, Svetlana Kostović, Jelena Đermanov i Marijana Kosanović, 1‒17. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu.
  • Langer, Carol, and Cynthia Lietz. 2015. Applying Theory to Generalist Social Work Practice. Hoboken: John Wiley & Sons.
  • Lewis, Ann. 1995. Children’s Understanding of Disability. London and New York: Routledge.
  • Lloyd, John Wills, Nirbhay Singh, and Alan Repp. 1991. The Regular Education Initiative: Alternative Perspectives on Concepts, Issues, and Models. Sycamore, IL: Sycamor.
  • Mallory, Bruce L, and Rebecca S New. 1994. “Social Constructivist Theory and Principles of Inclusion: Challenges for Early Childhood Special Education.ˮ The Journal of Special Education 28 (3): 322‒337. doi: https://doi.org/10.1177/002246699402800307.
  • Nirje, Bengt. 1985. “The Basis and Logic of the Normalization Principle.ˮ Australia and New Zealand Journal of Developmental Disabilities 11 (2): 65‒68. doi: https://doi.org/10.3109/13668258509008747.
  • Northway, Ruth. 1997. “Integration and Inclusion: Illusion or Progress in Services for Disabled People?ˮ Social Policy and Administration 31 (2): 157‒172. doi: https://doi.org/10.1111/1467-9515.00046.
  • Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu [UNESKO]. 1960. „Konvencija protiv diskriminacije u vaspitanju i obrazovanju.ˮ Poslednji pristup 25. mart 2022. https://cpd.org.rs/projects/odabrani-medjunarodni-instrumenti/konvencija-protiv-diskriminacije-o-obrazovanju/.
  • Osburn, Joe. 2006. “An Overview of Social Role Valorization Theory.ˮ The SRV Journal 1 (1): 4‒13.
  • Otašević, Jadranka, i Nada Dobrota Davidović. 2018. „Institucionalni kapaciteti Srbije u rešavanju problema dece sa smetnjama u razvoju.ˮ Srpska politička misao 61 (3): 157‒173. doi: http://doi.org/10.22182/spm.6132018.8.
  • Rajović, Vera. 2011. „Ključne promene opštih shvatanja i prakse u radu sa osobama sa potrebom za dodatnom podrškom.ˮ U Deca sa smetnjama u razvoju: podrška i potrebe, ur. Marija Mitić, 38-39. Beograd: Republički zavod za socijalnu zaštitu.
  • Riedel Bowers, Nancy, and Anna Bowers. 2017. “General System Theory.ˮ In Social Work Treatment: Interlocking Theoretical Approaches, ed. Francis J. Turner, 240‒247. New York: Oxford University Press.
  • Rouse, Martyn. 2008. “Developing Inclusive Practice: A Role for Teacheres and Teachers Education.ˮ Education in the North. 16 (1): 1‒20. doi: https://doi.org/10.26203/j15x-ym95.
  • Spiker, Pol. 2013. Socijalna politika: teorija i praksa. Beograd: Fakultet političkih nauka.
  • Stanković, Dejan Vuk. 2018. „Izazovi i perspektive obrazovanja za demokratiju.ˮ Srpska politička misao 62 (4): 341‒352. doi: https://doi.org/10.22182/spm.6242018.17.
  • Stubbs, Sue. 2008. Inclusive Education: Where there are few resources. Oslo: The Atlas Alliance.
  • Suzić, Nenad. 2008. Uvod u inkluziju. Banja Luka: XBS.
  • Szivos, Sue. 1992. “The limits to integration.ˮ In Normalisation: A Reader for the Nineties, eds. Hilary Brown and Helen Smith, 112‒133. London: Routledge.
  • Taylor, Steven J. 2004. “Caught in the Continuum: A Critical Analysis of the Principle of the Least Restrictive Environment.ˮ Research & Practice for Persons with Severe Disabilities 29 (4): 218‒230. doi: https://doi.org/10.2511/rpsd.29.4.218.
  • Teater, Barbra. 2010. An Introduction to Applying Social Work Theories and Methods. Maidenhead: Open University Press.
  • Ujedinjene nacije [UN]. 1948. „Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.ˮ Poslednji pristup 25 mart 2022. https://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/medjunarodna-dokumenta/UJEDINJENE-NACIJE/univerzalnadeklaracijalat.pdf
  •  Ujedinjene nacije [UN]. 1989. „Konvencija o pravima deteta.ˮ Poslednji pristup 26. mart 2021. https://www.unicef.org/serbia/media/3186/file/Konvencija%20o%20pravima%20deteta.pdf.
  • Ujedinjene nacije [UN]. 2006. „Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom.ˮ Poslednji pristup 01. april 2022. http://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2017/11/004_Microsoft-Word-UN_Medjunarodna-konvencija-o-pravima-osoba-sa-invaliditetom.pdf.
  • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. 1994. “The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education.ˮ Last access April 03, 2022. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427
  • Vigotski, Lav. 1987. Osnovi defektologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  • Winzer, Marget A. 2009. From Integration to Inclusion: A History of Special Education in the 20th Century. Washington: Gallaudet University Press.
  • Wolfensberger, Wolf, Susan Thomas, and Guy Caruso. 1996. “Some of the Universal “Good Things of Life” Which the Implementation of Social Role Valorization Can be Expected to Make More Accessible to Devalued People.ˮ The International Social Role Valorization Journal 2 (2): 12‒14.
  • Yell, Mitchell L. 1995. “Least Restrictive Environment, Inclusion, and Student with Disabilities: A Legal Analysis.ˮ The Journal of Special Education 28 (4): 389‒404.
  • Zakon o socijalnoj zaštiti [ZSZ], „Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 24/2011.
периодика Српска политичка мисао 2/2022 2/2022 УДК 376.1-056.26/.36-053.2 165-189