Tema broja

PRILOG

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O PRIMENI KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 2/2015 УДК 331.5.024.5-056.24/.26(497.11) 83-123
ç