Tema broja

PROBLEM KOSOVA I METOHIJE U MEĐUNARODNOM KONTEKSTU

ALBANSKO NASILJE NAD SRBIMA U KRALJEVINI SHS I KRALJEVINI JUGOSLAVIJI

Sažetak

Ovaj rad je pokušaj autora da podseti domaću i međunarodnu naučnu javnost na kontinuitet albanskog nasilja nad Srbima u XX veku. Velikoalbanska iredentistička aktivnost između dva svetska rata imala je snažnu podršku fašističkih sila, zainteresovanih za razbijanje novonastale jugoslovenske države. Bila je to u prvom mestu fašistička Italija i Treća komunistička internacionala (Kominterna) sa sedištem u Moskvi. Velikoalbanski „Kosovski komitet” se početkom 1920. godine povezao sa Kominternom. Italija je neposredno podržavala akcije albanskih terorista (kačaka) u Jugoslaviji u godinama posle Prvog svetskog rata. „Vođe tog pokreta Hasan Priština i Mustafa Kroja dobijali su od italijanske vlade u početku 50 000 lira mesečno, kasnije oko 200 000 od septembra 1927. godine znatno više”. Na Beogradskom univerzitetu formirana je 1935. godine tajna studentska organizacija „Besa” s osnovnim programskim opredeljenjima da radi na priključenju Kosova i Metohije Albaniji. Idejne vođe tajne terorističke organizacije bili su Ćazim Blaca, Šaip Mustafa i Ibrahim Ljutva, a njihov osnovni zadatak bio je da na univerzitetu stvore atmosferu o neophodnosti stvaranja Velike Albanije, da formiraju oružane formacije u i datom momentu krenu sa terorističkim akcijama. Finansiralo ju je albansko i italijansko poslanstvo u Beogradu.

Ključne reči:

Reference

  • AJ.MUD, F. 181, Pov. broj 1733, načelnik Kosovskog okruga Bošković Ministarstvu unutrašnjih dela od 10. decembra 1918.
  • AVII, P-4/3, k. 54, F.1, br. 1425.
  • AVII, P-4/3, k. 54, F.1. Pov. br. 1432; Maliković 2011.
  • AVII, P-4/3, k.54, f.3, Pov. br. 749.
  • AJ, MUD, F. 181, Pov. br. 92, načelnik Božović iz Kosovske Mitrovice od 9. februara 1920.
  • MUD, F. 178, Pov. br. 4564, načelnik vojni Drag. Tasić Ministarstvu unutrašnjih dela od 9. marta 1921.
  • Bataković, Dušan. 1997. Kosovo i Metohija izazovi i odgovori. Institut za geopolitičke studije. Bogdanović, Dimitrije. 1985. Knjiga o Kosovu. Posebna izdanja. Beograd: SANU.
  • Bataković, T. Dušan. 2006. Kosovo i Metohija u srpsko–arbanaškim odnosima. Drugo dopunjeno izdanje. Beograd: Čigoja.
  • Bovan, Vladimir. 1997. „Albanizovanje srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji.” U Kosovo i Metohija – izazovi i odgovori. Beograd: Institut za geopolitičke studije.
  • Bogdanović, Dimitrije. 1999. Knjiga o Kosovu. Beograd: Narodna knjiga i Vojno izdavački zavod.
  • Dimić, Ljubodrag i Đorđe Borozan. 1998. Jugoslovenska država i Albanci. Tom I. Beograd: Službeni list SRJ.
  • Ekmečić, Milorad. 2011. Dugo kretanje između klanja i oranja – istorija Srba u novom veku (14921992). Četvrto izdanje. Beograd: EVRO GIUNTI.
  • Gaćinović, Radoslav. 2002. Nasilje u Jugoslaviji. Beograd: EVRO.
  • Gaćinović, Radoslav. 2004. Otimanje Kosova i Metohije. Beograd: NIC VOJSKA.
  • Gligorijević, Branislav. 1988. „Fatalna jednostranost.” Povodom knjige dr Branka Horvata „Kosovsko pitanje.” Časopis Istorija XX veka, 1-2. Zagreb.
  • Gravier, Gaston. 1911. La Vieille-Serbie et Les Albanais. Extrait de la Revue de Paris.
  • Jovićević, P. i M. Miljković. 1983. Hronika Peći. Beograd: BIGZ.
  • Jončić, Koča.  Politika, 18. 11. 1999. godine.
  • Maliković, R. Dragi. 2011. „Kačački pokret na Kosovu i Metohiji 1918 – 1924.” Međunarodni tematski zbornik, „Političko nasilje. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
  • Obradović, Milovan. 1981. Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu (19181941). Priština: Institut za istoriju Kosova.
  • Rajović, Radošin. 1985. Autonomija Kosova. Beograd: IRO Ekonomika.
  • Savezni zavod za statistiku [SZS], „Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije, Knjiga I, Podaci o naseljima i opštinama”, Beograd, 1991.
  • Terzić, Slavenko. 2011. Istorijsko-idejne osnove velike Albanije. Beograd: Vojska.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2021 1/2021 УДК 323.1(=18:=163.41)(497.115)(091) 41-63
ç