Izaberi jezik:
Tema broja

TRADICIJA

ALBANSKI SIŽE U RAZVITKU SOVJETSKO-JUGOSLOVENSKOG KONFLIKTA I KRIZA JUGOSLOVENSKO-ALBANSKIH ODNOSA (mart 1948 – novembar 1948)

Sažetak

U martu 1948. godine, posle odbijanja Jugoslovena da, uprkos ustaljenoj praksi, predaju sovjetskom trgovačkom predstavništvu tajne podatke o jugoslovenskoj ekonomiji, prema odluci ministra odbrane SSSR I. A. Bulganjina iz Jugoslavije su bili opozvani sovjetski specijalci i vojni savetnici, pod izgovorom da u zemlji «nisu okruženi blagonaklonošću». Ruko­vodstvo KPJ je bilo optuženo za ignorisanje marksističko-lenjinističke teorije, precenjivanju svojih dostignuća u socijalističkoj izgradnji i pretenziji na rukovodeću ulogu na Balkanu. Bez obzira na to što su se, odbivši da prihvate te kritike, Tito i rukovodstvo KPJ složili da preduzmu mere za normalizaciju sovjetsko-jugoslovenskih odnosa, upravo od tog vremena se može govoriti o početku izmena politike Sovjetskog Saveza, a zajedno s njime i Albanije, prema FNRJ.

Ključne reči:

Reference

  1. Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ). Фонд 067. Оп. 16-б. П. 117-а. Д. 5. Торговые, экономические и культурные связи Албании.
  2. АВП РФ. Фонд 67. Оп. 7. П. 6. Д. 6. Обзор иностранной прес­сы за январь-июль 1948 г. Л. 37.
  3. АВП РФ. Фонд 144. Оп. 8. П. 16. Д. 18. Вопросы прессы. 1948 г.
  4. Белая книга о враждебной политике правительства Народной Респу­блики Албания по отношению к Федеративной Народной Республи­ке Югославия / Институт совр. истории; сост. М. Штевович М.: Иностранная литература. 1961. 128 стр.
  5. Восточная Европа в документах российских архивов: 1944-1953 гг. / редкол.: Г.П. Мурашко (отв. ред.) [и др.]. М.; Новосиб.: Сиб. хронограф, 1997. Т I. 1944-1948 / Г.П. Мурашко [и др.]. 1997. 985 с.
  6. Краткая история Албании / Г. Л. Арш [и др.]; под общ. ред. Г. Л. Арша. М.: РАН. 1965. 512 стр.
  7. Левитин, О.Л. Проблемы югославско-албанских отношений после­военного периода, 1940-е н. 1990-х гг.: дисс. … канд. ист. наук: 07.00.03 / О.Л. Левитин. М., 1995. 195 стр.
  8. Манхча, П.И. Образование и развитие Народной Республики Алба­ния / П.И. Манхча. М.: Госполитиздат. 1953. 92 стр.
  9. Павловец, Ю.С. Югославско-албанские отношения во внешней по­литике СССР в 1945-1948 гг. / Ю.С. Павловец // Журнал междуна­родного права и международных отношений. 2006. № 2. Стр. 52-56.
  10. Понс, С. Сумерки Коминформа / С. Понс // Совещания Коминформа. 1947, 1948, 1949: Документы и материалы / Федеральная арх. служба России; редкол. Г.М. Адибеков (гл. ред.) [и др.]. М.: РОССПЭН. – С. 498-515.
  11. Российский государственный архив социально-политической исто­рии (РГАСПИ). Фонд. 575. Оп. 1. Д. 17. Справочные материалы о современном положении в Албании.
  12. РГАСПИ. Фонд. 575. Оп. 1. Д. 59. Протокол совещания Инфор­мационного бюро коммунистических и рабочих партий 19-23 июня 1948 г.
  13. Смирнова, Н.Д. Образование Народной Республики Албании (1939­1946) / Н.Д. Смирнова. М.: Политиздат. 1960. 188 стр.
  14. Советский фактор в Восточной Европе, 1945-1953 гг.: Документы: в 2-х т. / ИСБ РАН; сост. Т.В. Волокитина [и др.]. М.: РОССПЭН. –
  15. Т. I. 1944-1948 / Т.В. Волокитина [и др.]. М, 1999. 687 стр.
  16. Совещания Коминформа. 1947, 1948, 1949: Документы и материалы / Федеральная арх. служба России; редкол. Г.М. Адибеков (гл. ред.) [и др.]. М.: РОССПЭН. 1998. 753 стр.
  17. Dedijer, V Dokumenti 1948: 2 / V. Dedijer. Beograd: RAD. 1980. Kniga prva / V. Dedijer 1980. 315 стр.
PERIODIKA Politička revija 1/2009 УДК: 327(497.1)(47+57)(496.5)]”1948” 297-306
ç