Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

AKTUELNI REFORMSKI PROCESI U JAVNOJ UPRAVI I GLOBALIZACIJA

Sažetak

Reforma javne uprave je kontinuiran proces i predstavlja, naročito u savremenim uslovima, važan uslov za uspešno sprovođenje reformskih principa i ciljeva u svim oblastima društva. Značaj javne uprave u uslovima globalizacije je nesporan, kako u pogledu širine i broja zadataka koje obavlja u svakom društvu, finansijskih sredstava kojima se koristi i koja preusmerava putem javnih politika, broja ljudi koje neposredno ili posredno angažuje, tako i razvojnih i strategijskih planova koji će uticati na budućnost ljudske civilizacije. Savremenu javnu upravu karakterišu turbulentne i dinamične promene čiji je cilj stvaranje profesionalne, politički nepristrasne, etične, stabilne i aktivne javne uprave, koja poštuje i koja je u stanju da pruža delotvorne usluge i vladi i građanima. Moderna javna uprava je pretežno usmerena na pružanje usluga i menadžment, a ne na kontrolu. Javna uprava menja karakter, od kontrolne postepeno postaje uslužna. U Republici Srbiji, reforma javne uprave ne podrazumeva samo usvajanje brojnih zakona i drugih propisa i javnih politika, već i njihovo sprovođenje, na šta tekuće reformske aktivnosti prvenstveno moraju biti usmerene, uz dalju harmonizaciju postojećeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije. Takođe, neophodna je modernizacija naše javne uprave da bi država, napokon, postala istinski servis građana.

Ključne reči:

Reference

  • Европска комисија, Радни документ комисије, Република Србија 2015, Извештај о напретку, http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/godinji_izvestaj_15_final.pdf
  • Јовановић З.,  „Утицај омбудсмана (заштитника грађана) на делатност јавних служби“, у: XXI век – век услуга и услужног права, (ур. М. Мићовић), књ. 2, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац 2011.
  • Јовановић З., „Спречавање и сузбијање корупције у управи – пут ка услужној управи“, у: XXI век – век услуга и услужног права, (ур. М. Мићовић), књ. 3, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац 2012.
  • Јовановић З., „Регулаторна реформа у Републици Србији – пут ка услужној управи“, у: XXI век – век услуга и услужног права,  (ур. М. Мићовић), књ. 3, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац 2013.
  • Јовановић З., „Изазови и трендови у управљању људским ресурсима у јавној управи“, у: XXI век – век услуга и услужног права, (ур. М. Мићовић), књ. 6, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац 2015.
  • Кавран Д., Јавна управа, реформа-тренинг-ефикасност, Библиотека “Реформа државне управе”, књига 5, Београд 2003.
  • Кнежевић М., Јовановић З., Урдаревић Б., „Успостављање јавно-приватног партнерства у јавним предузећима“, Теме, г. XXXVI, бр. 2, Ниш 2012.
  • Миленковић Д., Јавна управа – одабране теме, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2013.
  • Трбовић А. С., Ђукановић Д., Кнежевић Б., Јавна управа и европске интеграције Србије, Фефа, Београд 2010.
  • Administrative reform within the European Commission, School of Management and Governance, Enscheda 2008.
  • Internet,  http://essay.utwente.nl/58990/1/scriptie_D_Marinovic.pdf
  • Christopher P., Bouckaert G., Public Management Reform, A Comparative Analysis, Oxford University press 2002.
  • Europien Principles for Public Administration, SIGMA Papers, бр. 27. OECD Publishing,
  • Internet, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006804.pdf
  • Ingraham, P., The reform agenda for national civil service systems: external stress and internal strains, Civil service systems in comparative perspective, (eds. H. Bekke, J. Perry, T. Toonen), Bloomington and Indiana, Indiana University Press 1997.
  • Osborne D., Gaebler Т., Reinventing Government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector, Plume, London 1992.
  • Rosenbloom D.H., Kravchuk R.S., Rosenbloom D.G., Public Administration, Understanding management, politics, and law in the public sector, McGraw – Hill Higher Education, New York 2002.
  • Toonen T.A.J., Administrative Reform: Analytics, Handbook of Public Administration, (eds. B. G. Peters, J. Pierre), Sage Publications, London 2005.
  • The resignation of the European Commission, Research paper 99/32,
  • http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp99/rp99-032.pdf
  • United Nations E-Government Survey 2014,
  • https://publicadministration.un.org/egovkb/portals/egovkb/documents/un/2014-survey/e-gov_complete_survey-2014.pdf
PERIODIKA Administracija i javne politike 3/2018 3/2018 УДК 35.07:316.32 33-50
ç