Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

PRILOG ZA RASPRAVU O USTAVNOM PITANJU U SRBIJI – MITROVDANSKI USTAV

Sažetak

Autor u članku analizira postupak donošenja, legitimacijske osnove i osnovna institucionalna rešenja Ustava Republike Srbije od 2006. godine. Ustav je usvojen zahvaljujući sticaju političkih prilika, skrojen pogodbom političkih stranaka, što je uticalo na način njegovog donošenja i kvalitet ustavnih rešenja. U poređenju s njegovim prethodnikom od 1990, autor zaključuje da to nije novi osnovni pravni akt, već više prilagođeni, redizajnirani stari ustav. Kao takav, on ne stvara mogućnost za izgradnju političke zajednice na fundamentalnim demokratskim načelima i vrednostima.

Ključne reči:

Reference

  1. Влатковић Милан, Уставно уређење, приручник за полагање државног стручног испита, књига 4, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2008.
  2. Гоати Владимир, „Демократска транзиција у Србији“, Гледишта, бр. 1-6/1994.
  3. Димитријевић Ненад, Уставна демократија схваћена контекстуално, Фа­брика књига, Београд, 2007.
  4. Јовановић Милан, „Нови устав Србије манипулативни или неутрални уставни дизајн“, Политичка ревија, 4/2006, Институт за политичке студије, Београд, стр. 663-680.
  5. Јовановић Милан, „Консолидација, принципи ’слободних’ и ’фер’ избора и уставни дизајн“, у: Д. Павловић (прир), Консолидација демократских установа у Србији – годину дана после, ЈП „Службени гласник”, Београд, 2008, стр. 55-76.
  6. Јовановић Слободан, Уставно право Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Новинско-издавачка установа Службени лист СРЈ, Београд, 1995.
  7. Коштуница Војислав, „Да ли је Србији потребан нови устав“, Призма, јануар 2003, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2003, стр. 3-6.
  8. Лутовац Зоран (прир.), Предлози за нови устав Србије, Friedrich Ebert Stif­tung, Београд, 2004.
  9. Лутовац Зоран (прир.), Предлози за нови устав Србије II, Friedrich Ebert Stif­tung, Београд, 2005.
  10. Марковић Ратко, „Устав Републике Србије из 2006 – критички поглед“, Анали Правног факултета у Београду, Правни факултет Универзитета у Београду, број 2/200б, стр. 5-46.
  11. Марковић Ратко, Уставно право и политичке институције, дванаесто осавремењено издање, Правни факултет Универзитета у Београду, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2008.
  12. Марковић Ратко, Уставно право, Приручник за полагање правосудног испи­та, књига 1, Правни факултет Универзитета у Београду, ЈП „Службени гласник РС“, Београд, 2009.
  13. Михаиловић Срећко (ур.), Око избора 14, Цесид, Београд, 2007.
  14. Милосављевић Богољуб, Поповић Драгољуб, Уставно право, друго измењено и допуњено издање, Правни факултет Универзитета Унион, ЈП „Службени гласник РС“, Београд, 2008.
  15. Орловић Славиша, Политички живот Србије између партократије и демо­крате, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2008.
  16. Павловић Душан, Антонић Слободан, Консолидација демократских установа у Србији после 2000. године, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2007.
  17. Павловић Душан (прир.), Консолидација демократских установа у Србији годину дана после, ЈП „Службени гласник”, Београд, 2008.
  18. Пајванчић Маријана, Србија између устава и уставности, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2005.
  19. М Пајванчић, „Поступак усвајања Устава“, Српска правна ревија, 5/2006, Правни форум, Београд, стр. 16-23.
  20. Радојевић Миодраг, „Уставне апорије Србије“, Анализе, број 1/05, Нова српска политичка мисао, Београд.
  21. Радојевић Миодраг, „Судска власт у новом уставу Србије“, Политичка ревија, број 1/2007, Институт за политичке студије, Београд, стр. 39-54.
  22. Радојевић Миодраг, „Институција председника Републике у новом уставу Србије“, Политичка ревија, број 2-4/07, Институт за политичке студије, Београд.
  23. Радојевић Миодраг, „Нови правни оквир локалне самоуправе у Србији“, По­литичка ревија, бр. 2/08, Институт за политичке студије, Београд, стр. 427-447.
  24. Ракић-Водинелић Весна, Судство и уставни принципи о правосуђу проблем тумачења Уставног закона за спровођење Устава, http://www.sudije.org.yu/list_blog;
  25. Stojanović Dragan, „Basic Characteristics and Contents of the 2006 Serbian Con­stitution“, Law and Politics, 2, N° 1, 2004, str. 67-85.
  26. Стојиљковић Зоран, „Како смо најзад дошли до Устава”, у: С. Михаиловић (ур.), Око избора, 14, ЦеСид, Београд, 2007, стр. 9-20.
  27. Тодорић Владимир, „Политичка слагалица“, Европски форум бр. 10, октобар 2006, Време, Београд, стр. 6-7.
  28. Томић Зоран, „Стожерна питања уставне реформе у Србији“ у: О. Вучић, К. Чавошки (прир.), Уставне промене, Правни факултет Универзитета у Бе­ограду, Београд, 2003, стр. 47-61.
  29. Фридрих Карл, Конституционална демократија, Цид, Подгорица, 2005.
  30. Чавошки Коста, Згажени устав, ИКП „Никола Пашић“, Београд, 2003.
  31. Чавошки Коста, „Неуки и недоговорни творци новог устава Србије“, у: Р. Марковић, Д. Брчин (ур.), Устав Србије критичка анализа, Београдски форум за свет равноправных, Београд, стр. 57-69.
  32. Закон о начину и поступку промене устава Републике Србије, „Службени гласник РС“, број 39/03.
  33. Одлука о избору чланова Уставне комисије, „Службени гласник РС“, број 44/03.
  34. Одлука о приступању доношења новог устава Републике Србије, „Службени гласник РС“, број 35/04.
  35. Одлука Уставног суда Републике Србије, ГУ број 168/2003, „Службени гла­сник РС“, број 34/04.
  36. Одлука о обавезама државних органа Републике Србије у остваривању надлежности Републике Србије као следбеника државне заједнице Србија и Црна Гора, „Службени гласник РС“, број 18/06.
  37. Уставни закон за спровођење Устава Републике Србије, „Службени гласник РС“, број 98 од 10. новембра 2008. године.
  38. Устав Републике Србије, „Службени гласник РС“, број 1/90.
  39. Устав Републике Србије, „Службени гласник РС“, број 98/08.
  40. Уставна повеља државне заједнице Србија и Црна Гора, „Службени лист Србије и Црне Горе“, број 1/03.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2009 УДК: 342.4(497.11)”2006” 231-254
ç