Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИКА ОДБРАНЕ ЗАСНОВАНА НА КОНЦЕПТУ ТОТАЛНЕ ОДБРАНЕ

Сажетак

Тотална одбрана треба да обезбеди одговор државе у ситуацијама изазваним ратом и ванредним стањем. Овакав свеобухватни приступ реаговања државног система захтева да сви сегменти друштва у целини активно делују у циљу очувања суверенитета и безбедности државе. Како би једно друштво било у стању да се супротстави изазовима, ризицима и претњама, неопходно је да стратегија одвраћања буде заснована на концепту тоталне одбране. Историјски почеци успостављања тоталне одбране сежу у период након Другог светског рата, док се развој концепта интензивирао током Хладног рата. Наведене периоде карактерише пораст страха од агресија и потенцијалне окупације, што је проузроковало да државе јачају сопствену спремност за одбрану.

Циљ овог рада је да, на основу искустава и примера других земаља, прикаже научене лекције које би се могле искористити за изградњу концепта тоталне одбране у Републици Србији.

Аутори су проналазећи битне карактеристике примене концепта тоталне одбране у државама широм света покушали да пруже важне поуке за јачање војне неутралности и изградњу концепта тоталне одбране Републике Србије.

кључне речи:

Референце

  Berzina Ieva. 2020. „From ‘total’ to ‘comprehensive’ national defence: the development of the concept in Europe”. Journal on Baltic Security. 6(2): 1–9

  Bērziņš, Janis. 2023. “Latvia From Total Defense to Comprehensive Defense”. Institute for National Strategic Security. National Defense University. PRISM. 10(2): 38-53

  Dulić, Tomislav. Roland Kostić. 2010. „Yugoslav in Arms: Guerilla Tradition, Total Defence and the Ethnic Security Dilemma”. Europe-Asia Studies. 62(7): 1051–1072.

  Hellmann-Rajanayagam Dagmar.  2000. „Malaysia” in Arms Procurement Decision Making Volume II: Chile, Greece, Malaysia, Poland, South Africa and Taiwan Ravinder Pal Singh (ed.), SIPRI. Oxford University Press, 298 pp.

  Lallerstedt, Karl. 2021. “Rebuilding Total Defense in a Globalized Deregulated Economy”. Institute for National Strategic Security. National Defense University. PRISM. 9(3): 90-105.

  Matthews, Ron & Fitriani Bintang Timur. 2023. „Singapore’s ’Total Defence’ Strategy”, Defence and Peace Economics, 1–21, DOI: 10.1080/10242694.2023.2187924

  NATO. 2023. “Resilience, civil preparedness and Article 3”, Last updated: 02 Aug. 2023, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132722.htm

  Nicholson, Joanne, Peter Dortmans, Marigold Black, Marta Kepe, Sarah Grand-Clement, Erik Silfversten, James Black, Theodora Ogden, Livia Dewaele, and Pau Alonso Garcia-Bode. 2021. Defence Mobilisation Planning Comparative Study: An Examination of Overseas Planning. Santa Monica, CA: RAND Corporation, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1179-1.html.

  Phillips, Rita. Helena Rakowsky, Stefan, & Connelly, Vince. 2023. “Differences and Similarities in Perceptions of Recruits, Soldiers, and Veterans in an Austrian Cohort” Journal of Veterans Studies. 9 (1): 147–161. doi: 10.21061/jvs.v9i1.40

  Raska, Michael. 2023. “The Myth of a Technology Shield: Israel’s Strategic Surprise and Lessons for Singapore”. RSIS Commentary, No. 145, 11 October 2023.

  Ross, Johnson. 1973. “Yugoslav total national defence”. Survival: Global Politics and Strategy, 15(2): 54-58, doi: 10.1080/00396337308441389.

  Salminen, Pertti. 2011. „Finland´s Comprehensive and Military Defence doctrines responding to Emerging threats and new technologies”. OSCE High-Level Military Doctrine Seminar, FSC.MDS/26/11.

  Sarkam, Mohd Kamarul Amree Mohd, Noor Azmi Mohd Zainol, and Zahimi Zainol Abidin. 2023. “Civil Preparedness in Malaysia’s Total Defence (HANRUH) Policy: A Critical Evaluation.” Journal of Social Science and Humanities 6(5): 41-49. DOI: 10.26666/rmp.jssh.2023.5.6

  Siang Yang Soo. 2019. „Realizing ‘Hanruh’: Achieving Total Defence Through The Reserve Forces”, The Journal of Defence and Security, 11(2): 80-82.

  SIPRI. Stockholm International Peace Research Institute. 2002. Part II. Military spending and armaments, 2002, https://www.sipri.org/sites/default/files/279-300Chapter9.pdf

  Strand, Sanna. 2023. „The Reactivation and Reimagination of Military Conscription in Sweden.” Armed Forces & Society. 1-21. doi: 10.1177/0095327X231164740.

  Sundelius, Bengt. Eldeblad, Jan. 2023. „Societal security and total defence: Swedish way”. Institute for National Strategic Security. National Defense University.  PRISM. 10(2): 92-111.

  The Military Balance. 2022. The International Institute for Strategic Studies (IISS). London: Routledge. 504 p.

  The Military Balance. 2023. The International Institute for Strategic Studies (IISS). London: Routledge. 508 p.

  Wither, James Kenneth. 2020. „Back to the future? Nordic total defence concepts”. Defence Studies, 20(1): 61-81. doi: 10.1080/14702436.2020.1718498.

  Врачар, Милинко. Горан Станојевић. 2019. „Стратешка култура Србије и концепт тоталне одбране”. Војно дело. 71(8): 294-315

  Гаћиновић, Радослав. 2018. „Војна неутралности и будућност Србије”. Политика националне безбедности. 1/2018: 23-38.

  Ђурашиновић Радојевић, Драгана. 2016. „Швајцарска „оружана неутралност”“. у Утицај војне неутралности Србије на безбедност и стабилност у Европи, ур. Срђан Kораћ, стр. 52-76, Београд: Институт за међународну политику и привреду; Hanns Seidel Stiftung 

  Јевтић, Драган, и Слободан M. Радојевић. 2021. „Хладни рат и и државоцентрични концепт безбедности: искуства и паралеле”. Политичка ревија, 70 (4): 129–151. doi: 10.22182/pr.7042021.7

  Концепт тоталне одбране – сажетак. 2024. Стојковић Дејан, Радовић Блажо (прир.), Медија центар „Одбрана”, Београд

  Милковски, Вангел и Сандра Божић. 2023. “Концепт тоталне одбране у стратегији одвраћања Републике Србије”. Српска политичка мисао, 80(2): 7-32. doi: 10.5937/spm80–44249

  Милосављевић, Бранислав. 2021. „Тотална одбрана”. Одбрана. Септембар 2021.

  Милосављевић, Бранислав. 2022. „Специфичности и потреба унапређења војне неутралности”. Српска политичка мисао, Посебно издање: 101-122. doi: 10.22182/spm.specijal2022.4

  Министарство одбране Републике Србије. 2019. “Одбрана и безбедност поново у средњој школи”. 26.02.2019.

  Новаковић, Игор. 2012. „Неутралност у Европи у 21. веку и случај Србије” , ISAC Fund. Центар за међународне и безбедносне послове. Београд.

  Радојевић, Слободан. Кнежевић, Милена и Драган, Бојанић. 2023. “Политика неутралности и улагања у систем одбране”. Војно дело, 75(2): 14-31. doi: 10.5937/vojdelo2302014R

  Резолуција Народне Скупштине Републике Србије о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије, Народна Скупштина РС, Београд 26. децембар 2007. године, доступно на: https://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/index.php?id=80729

  Старчевић, Срђан, Срђан Благојевић. 2020. „Улога служења војног рока у развоју српске стратешке културе”. Војно дело. 72(4): 85-104.

  Стратегија националне безбедности Републике Србије, Београд 2020, доступно на: https://www.mod.gov.rs/lat/4350/strategije-4350

  Стратегија националне безбедности Републике Србије, Београд, октобар 2009, доступно на: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/odluka/2009/88/1/reg

  Стратегија одбране Републике Србије, Београд 2020, доступно на: https://www.mod.gov.rs/lat/4350/strategije-4350

  Стратегија одбране Републике Србије, Београд, 2009, доступно на: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/odluka/2009/88/2

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 1/2024 1/2024 УДК: 355.02(497.11) 165-188